Hotărârea nr. 806/2005

privind completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Clubului Sportiv Muncipal Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Muncipal Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.469 din data de 24 octombrie 2005, întocmit de către Clubul Sportiv Municipal Oradea prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Oradea,

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.678/2005, privind unele măsuri pentru încheierea contractelor de prestări servicii la Clubul Sportiv Municipal Oradea - secția handbal,

În baza art. 38 alin.2 lit.i și n și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 314/2003, după cum urmează:

  • 1. La Cap IV. CONDUCEREA CSM ORADEA, Art. 20 se introduce litera l cu următorul cuprins:

„l - să aprobe, prin decizie, modelul de c ontract - cadru de prestări servicii care va fi încheiat cu fiecare jucător și antrenor al secției de handbal, în parte.”

  • 2. La Cap VI . FINANȚELE CSM ORADEA, se introduc articolele 37, 38 și 39 cu următorul cuprins:

„Art.37. Remunerarea jucătorilor echipei de handbal se va efectua in baza contractelor de prestări servicii încheiate prin negociere directă cu jucătorii, antrenorii echipei, pe baza autorizației de liber profesionist obținută în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, de către fiecare jucător, antrenor component al echipei.”

„Art.38. Negocierea contractelor de prestări servicii prevăzute la art.37 se va efectua de către Comisia de negociere numită prin dispoziție a primarului municipiului Oradea.”

„Art.39. Comisia de negociere numită la art.38 va avea în principal următoarele atribuții:

  • a) să negocieze cu fiecare jucător, antrenor al echipei de handbal,

remunerarea netă care va fi decontată lunar, ce va include: remunerarea pentru munca prestată, cazarea și hrana necesară fiecărui jucător, precum și termenele la care se va face decontarea;

  • b) să încheie cu fiecare jucător al echipei de handbal, contractul de prestări servicii, respectând criteriile de bază stabilite prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea 678/09.09.2005 și Regulamentul de Ordine Interioară al secției de handbal;

  • c) să respecte criteriile de bază pentru stabilirea remunerației nete lunar și să stabilească alte criterii de negociere în cazul în care consideră că este necesar;

  • d) să se încadreze în limita prevederilor bugetare cu sumele globale negociate și aprobate în condițiile legii prin bugetul de venituri și cheltuieli;

  • e) să îndeplinească orice alte atribuții în legătură cu negocierea, stabilite prin dispoziția primarului municipiului Oradea;

  • f) să înregistreze contractele de prestări servicii, la organele și instituțiile prevăzute de lege, dacă va fi cazul, prin grija Clubului Sportiv Municipal.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Clubul Sportiv Municipal Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Clubul Sportiv Municipal Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pantea Florian Oradea, 27 octombrie 2005.

CONTRASEMNEAZĂ

Nr.806.                                                       SECRETAR

Florian Dacin

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate voturi „pentru”, 0 voturi „abținere” 0 voturi „împotrivă”