Hotărârea nr. 803/2005

privind darea acordului de principiu pentru infiintarea zonei numite „Oraselul Copiilor” in parcul zona de vest – str. Corneliu Coposu, cartierul Rogerius, lânga centrul comercial Artima

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind darea acordului de principiu pentru înființarea zonei numite „Orășelul Copiilor” în parcul zona de vest - str. Corneliu Coposu, cartierul Rogerius, lângă centrul comercial Artima

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.144.521 din 26 octombrie 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune darea acordului de principiu pentru înființarea zonei numite „Orășelul Copiilor” în parcul zona de vest - str. Corneliu Coposu, cartierul Rogerius, lângă centrul comercial Artima,

Având în vedere necesitatea creării unor locații de joacă în anumite zone din oraș, Ținând seama de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și privată,

În conformitate cu reglementările Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului,

Ținând cont de prevederile Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând prevederile art.38 alin.(2) lit. f), lit.i) și lit.s), ale art.46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se dă acordul de principiu pentru înființarea „Orășelului Copiilor” pe terenul din zona complexului comercial Artima, reprezentând parcul din zona de Vest, în cartierul Rogerius.

Art.2. Se dă acordul pentru întocmirea unui plan urbanistic zonal privind înființarea „Orășelului Copiilor” pe terenul din zona complexului comercial Artima.

Art.3. Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Oradea, prin grija Serviciului Cadastru - Topografi, are obligația de a proceda la dezmembrarea și întăbularea terenului pe Statul Român.

Art.4. Direcției de Control și Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei municipiului Oradea, are obligația de a întocmi studiul de fezabilitate în vederea demarării lucrărilor de amenajare și înființare a „Orășelului Copiilor”.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu, Direcția Patrimoniu și Direcția Economică.

Art.6. Prezenta se comunică cu:

  • -  Direcției Patrimoniu,

  • -  Direcția Economică,

  • -  Arhitectul Șef,

  • -  Direcția Tehnică,

  • -  Direcției Control și Dezvoltare Urbană.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florian Pantea

Oradea, 27 octombrie 2005

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Nr.803.

Florian Dacin