Hotărârea nr. 801/2005

pentru modificarea solutiei tehnice de acoperire a Bazinului Olimpic Oradea, str. Aleea strandului nr.5

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru modificarea soluției tehnice de acoperire a Bazinului Olimpic Oradea, str. Aleea Ștrandului nr.5

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.144.270 din 26 octombrie 2005 prin care Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune aprobarea modificării soluției tehnice de acoperire a Bazinului Olimpic Oradea, str. Aleea Ștrandului nr.5,

Văzând prevederile art. 38 alin.(2) lit. d) și f) și ale art. 46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă modificarea soluției tehnice de acoperire a Bazinului Olimpic stabilită prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 621/2005 după cum urmează:

  • - se renunță la realizarea acoperirii Bazinului Olimpic cu o structură amplasată pe șine de cale rulantă, formată din două module culisante acționate de motoreductoare și acoperite cu sistem Foliotec;

  • - acoperirea Bazinului Olimpic se va realiza cu o structură fixă, amplasată pe o fundație din beton, folosindu-se grinzi metalice modulare tip arc de cerc, grinzi transversale modulare; partea de cupolă a noii structuri va fi mobilă astfel încât în perioada sezonului cald aceasta va putea fi descoperită;

  • - dotările menționate în caietul de sarcini aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.621/2005, constând în tabelă electronică, tribune pentru spectatori, vestiare sub tribunele pentru spectatori, sistemul de iluminat, instalația de ventilare, încălzire și dezumidificare, grupul generator energie electrică de rezervă rămân nemodificate.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Direcția Patrimoniu,

  • - Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Pantea Florian

Oradea, 27 octombrie 2005.

Nr.801.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin

Hotărârea a fost adoptată cu:


unanimitate voturi „pentru”, 0 voturi „abținere” 0 voturi „împotrivă”