Hotărârea nr. 800/2005

pentru aprobarea dotarii cu mobilier a locuintelor din caminul cu destinatie sociala amplasat in Oradea, str. Moreni nr.2.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea dotării cu mobilier a locuințelor din căminul cu destinație socială amplasat în Oradea, str. Moreni nr.2.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.144.271 din 26 octombrie 2005 prin care Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Oradea propune aprobarea pentru aprobarea dotării cu mobilier a locuințelor din căminul cu destinație socială amplasat în Oradea, str. Moreni nr.2

Văzând prevederile art. 38 alin. (2) lit. d) și f) și ale art. 46 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă achiziționarea și dotarea cu mobilier necesar asigurării unor condiții minime de locuit pentru căminul social situat în Oradea, str. Moreni nr.2, după cum urmează:

  • a) mobilier de bucătărie (mese, scaune, alte piese de mobilier de bucătărie strict necesare)

  • b) mobilier pentru locuințe (pat, dulap, alte piese de mobilier de locuit strict necesare)

Art.2 Finanțarea cheltuielilor cu achiziția de mobilier se va realiza prin diminuarea sumei alocate anterior prin buget pentru obiectivul de investiții „Amenajare teren artificial la Stadionul Municipal Oradea” cu suma de 250 000 RON și majorarea sumei prevăzute în buget pentru „dotări cu mobilier a căminului situat în Oradea, str. Moreni, nr.2”, cu suma de 250.000 RON.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Direcția Patrimoniu,

  • - Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Pantea Florian

Oradea, 27 octombrie 2005.

Nr.800.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin

Hotărârea a fost adoptată cu:


unanimitate voturi „pentru”, 0 voturi „abținere” 0 voturi „împotrivă”