Hotărârea nr. 80/2005

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7091 Oradea si acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a suprafetei de 663 mp. cu nr.cadastral 7091, situat in Oradea, str.Nojorid

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7091 Oradea și acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafetei de 663 mp. cu nr.cadastral 7091, situat în Oradea, str.Nojoridului în favoarea d-nei Priala Anna

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.62.851 din 11.02.2005 prin care Direcția Patrimoniu solicită Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7091 Oradea și acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafetei de 663 mp. cu nr.cadastral 7091, situat în Oradea, str.Nojoridului în favoarea d-nei Priala Anna,

În conformitate cu C.F.N.D.F.929 Oradea, d-na Priala Anna este proprietară asupra construcției si terenului identificat cu nr.cadastral 1206/1, in suprafata de 1284 mp,

Suprafata de 663 mp. cu nr. cadastral este utilizata de d-na Priala Anna, în regim de teren aferent proprietății, pentru care achită taxa folosință teren,

Nr.cadastral 7091 Oradea, s-a constituit din nr. topo 8572/40 înscris în CF nr. 77359 Oradea,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2001 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea,

În temeiul art.38 alin.(2) lit.f), h), art.46 alin.(2), art.121 si 123 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă constituirea nr. cadastral 7091 Oradea astfel:

Nr. cadastral nou constituit

Suprafata Nr.cadastra l

-mp-

Nr.topo.din care se constituie Nr.cadastral

Nr.C.F.-ului in care Este inscris nr.topo.

Suprafața de teren înscrisă în CF

- mp-

Suprafata ce se dezlipeste din nr.topo.si se constituie in nr.cadastral

-mp-

7091

663

8572/40

77359 Oradea

73.662

663

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. Cadastral nr.7091 Oradea:

Nr. cadastral al corpului de proprietate

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

7091

663

Municipiul Oradea

Legea nr.213/1998

Art.3. Se da acordul de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafetei de 663 mp. teren identificat cu nr.cadastral 7091, situat in Oradea str. Nojoridului f.n., in favoarea d-nei Priala Anna, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Primaria Municipiului Oradea,

  • •   Direcția Patrimoniu,

  • •   Serviciul Patrimoniu,

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Nicușor Lăpădatu

Oradea, 24 februarie 2005

Nr.80.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin