Hotărârea nr. 798/2005

privind darea acordului pentru instrainarea unei cote-parti din dependinta comuna (boxa) situata in Oradea, str. Dobrestilor nr. 9 bl. PB 56/A, parter

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea acordului pentru înstrăinarea unei cote-părți din dependința comună (boxa) situată în Oradea, str. Dobreștilor nr. 9 bl. PB 56/A, parter

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.142.776 din data de 20 octombrie 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune darea acordului pentru înstrăinarea unei cote-părți din dependința comună (uscătoria) situată în Oradea, str. Dobreștilor nr. 9, bl. PB 56/A, parter

Ținând cont de dispozițiile art.38 alin.2 lit. f și art.46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se dă acordul Consiliului Local al municipiului Oradea, în calitate de coproprietar, pentru înstrăinarea dependinței comune - boxe - din imobilul situat în Oradea, str. Dobreștilor nr. 9, bl. PB 56/A, în schimbul sumei de 1.850 euro.

Art.2. Se împuternicesc reprezentanții legali ai Primăriei municipiului Oradea pentru a semna contractul de vânzare-cumpărare în vederea transferului dreptului de proprietate asupra dependinței comune menționate la art. 1

Art.3. Pentru cota parte din suma de vânzare a părților comune - boxă - și care revine Consiliului local al municipiului Oradea în calitate de proprietar în condominiu, acesta va emite factură, în vederea încasării sumei, la cursul BNR stabilit pentru ziua respectivă.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Direcția Patrimoniu,

  • •  Asociației de proprietari „Dudikoff” precum și cu locatarii blocului din Oradea, str. Dobreștilor nr. 9, bl. PB 56/A

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florian Pantea

Oradea, 27 octombrie 2005

Nr.798.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate voturi „pentru”, 0 voturi „abținere” 0 voturi „împotrivă”