Hotărârea nr. 797/2005

privind aprobarea actualizarii redeventei datorata de R.A. Apa - Canal Oradea pentru anul 2005

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea actualizării redevenței datorată de R.A. Apă - Canal Oradea pentru anul 2005

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.141610/18 oct.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea actualizării cuantumului redevenței datorată de R.A. Apă - Canal Oradea pentru anul 2005,

Ținând cont de prevederile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 38 alin. (2) lit. f) și ale art. 46 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă actualizarea redevenței exprimate în lei/mc, în concordanță cu actualizarea prețurilor și tarifelor la apă, canal - epurare, aprobate prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 728 din 29 sept. 2005, cu un coeficient de 1,1693 conform tabelului de mai jos, începând cu 01.10. 2005.

Redevența

u.m

Valoare actuală

Valoare actualizată cu 1,1693 începând cu data de 01.10.2005

Apă potabilă

Lei/mc

0,20

0,23

Canal-epurare

Lei/mc

0,03

0,04

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică, Direcția Patrimoniu și Regia autonomă Apă-Canal Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Patrimoniu,

  • -  Direcția Economică,

  • - Regia autonomă Apă-Canal Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florian Pantea

Oradea, 27 octombrie 2005

Nr.797.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate voturi „pentru”, 0 voturi „abținere” 0 voturi „împotrivă”