Hotărârea nr. 795/2005

pentru modificarea Hotarârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 997/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de Cazare Temporara nr. 1 Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 997/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Cazare Temporară nr.

1 Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.142.773 din 20 octombrie 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune unele măsuri pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 997/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Cazare Temporară nr. 1 Oradea,

Având în vedere situațiile financiare rezultate la finalul fiecărui luni, din care reiese un deficit al cuantumului contribuțiile încasate lunar, în comparație cu totalul cheltuielilor privind utilitățile (consum apă rece și salubrizare), se impune o majorare a contribuțiilor datorate de fiecare chiriaș,

Ținând cont de prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

Analizând prevederile art.38 alin.(2) lit. f), lit.i) și lit.s) și ale art.46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.I. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 997/2003 privind Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cazare temporară nr. 1 Oradea, astfel:

„Cap. VI - Contribuțiile chiriașilor:

Art.32. Chiriașii cazați în centru au obligația de a achita o taxă în sumă fixă cu titlu de contribuție la cheltuielile de întreținere ale centrului.

Art.33. Contribuția se va datora după cum urmează:

  • -  persoane adulte         25 RON (250.000 lei)

  • -  copii                     12,5 RON (125.000 lei)

Art.34.(1) În sensul prevederilor art. 33, prin persoană adultă se înțelege orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani.

(2) Sunt asimilate persoanelor adulte, și copii care au împlinit vârsta de 16 ani și nu urmează o formă de învățământ.

Art.35. Contribuția prevăzută la art.32 se datorează lunar de către fiecare persoană (membru de familie).

Art.36. Cheltuielile privind consumul de energie electrică sunt stabilite de consumul individual pentru fiecare cameră în parte.

Art.37. Plata contribuției se va face lunar, până la data de 20 a lunii, la casieria Primăriei municipiului Oradea.

Art.38. Contribuțiile încasate sunt gestionate de Primăria municipiului Oradea, prin grija Direcției Patrimoniu și se fac venituri la bugetul local, fiind destinate acoperirii unei cote părți din cheltuielile necesare funcționării centrului.”

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcției Patrimoniu,

  • -  Administrația Social Comunitară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Pantea Florian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Oradea, 27 octombrie 2005.

Nr.795.

H otărârea a fost adoptată cu: unanimitate voturi „pentr u”, 0 voturi „abținere’ 0 voturi „împotrivă”

Florian Dacin