Hotărârea nr. 793/2005

privind aprobarea executarii lucrarilor de Punct termic cu energie geotermala si instalatie de tratare a aerului folosind energia geotermala la sectia de reanimare ATI la Spitalul Clinic de Copii Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea executarii lucrarilor de Punct termic cu energie geotermala si instalatie de tratare a aerului folosind energia geotermala la sectia de reanimare ATI la Spitalul Clinic de Copii Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.142.70 din 20 octombrie 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea executării lucrărilor de Punct termic cu energie geotermala si instalatie de tratare a aerului folosind energia geotermala la sectia de reanimare ATI la Spitalul Clinic de Copii Oradea,

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr. 45/5.06.2003, privind finanțele publice locale, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile publice locale, se aprobă de consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz,

În baza art. 38 alin. (2) lit. f) și m) și ale art. 46 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă executarea lucrarii: Punct termic cu energie geotermala si instalatie de tratare a aerului folosind energia geotermala la sectia de reanimare ATI la Spitalul Clinic de Copii Oradea”

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.3. Prezenta hotarare se comunică cu:

  • -  Direcției Patrimoniu,

  • -  Direcția tehnică,

  • -  Spitalul Clinic de Copii Oradea, prin grija Direcției Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pantea Florian

Oradea, 27 octombrie 2005.

Nr.793.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate voturi „pentru”, 0 voturi „abținere” 0 voturi „împotrivă”