Hotărârea nr. 792/2005

privind propunerea de aprobare a esalonarii chiriei datorate de SC Cristian Prod Com Apt SRL, in cuantum de 85.782,06 RON

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind propunerea de aprobare a eșalonării chiriei datorate de SC Cristian Prod Com Apt SRL, în cuantum de 85.782,06 RON

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.142.769 din 20 octombrie 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea eșalonării chiriei datorate de SC Cristian Prod Com Apt SRL, în cuantum de 89.049,09 RON,

Ținând seama de dispozițiile art. 38 alin.2 lit. f) și ale art. 46 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă eșalonarea chiriei datorate de SC Cristian Prod Com Apt SRL, în cuantum de 85.782,06 RON, pe o perioadă de 12 luni, cu începere de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniu.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Patrimoniu,

  • -  SC Cristian Prod Com Apt SRL , prin grija Direcției Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pantea Florian

Oradea, 27 octombrie 2005

Nr.792.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate voturi pentru, 0 voturi abțineri, 0 voturi