Hotărârea nr. 789/2005

privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „MODERNIZARE STRADA APELOR” din municipiul Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „MODERNIZARE STRADA APELOR” din municipiul Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr. 141.220 din data de 17 octombrie 2005, întocmit de către Direcția tehnică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „MODERNIZARE STRADA APELOR” din municipiul Oradea,

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr. 45/5.06.2003, privind finanțele publice locale, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile publice locale, se aprobă de consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz,

În baza art. 38 alin.2 lit.c și m și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate, în varianta optimă (VAR. II) pentru obiectivul de investitie „MODERNIZARE STRADA APELOR” din municipiul Oradea, cu următoarele CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI Ordonator principal de credite...............Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar.......................................Primaria municipiului Oradea

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

CAROSABIL, TROTUARE VARIANTA II

Valoarea totala a investitei

2.142.871 RON / 595.242 EURO


din care C+M..............................................

1.930.511 RON / 536.253 EURO

1.085.961 RON / 301.656 EURO


LUCRĂRI DE CANALIZARE, APĂ

Valoarea totala a investitei............................

din care C+M


978.911 RON / 271.920 EURO

CAPACITATI :

Carosabil:              L=860 m

l=6 m

Trotuare:               L=2X860 m

l=1,0-2,0 m

Canalizare pluvială:L=860 m (tuburi beton pt canalizare d=400 mm),

Canalizare menajeră:     L=260 m (tuburi beton pt canalizare d=400 mm),

Rețea incendiu:    conductă apă: L=360 m (PE d=100 mm) hidranți (DN 80mm) 4 buc.

DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI

Carosabil, trotuare                 VAR. I I 4 luni

Lucrări de canalizare                             3 luni

FINANTAREA INVESTITIEI

Finantarea obiectivului de investiție se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite conform listelor de investitii ale Primariei municipiului Oradea, aprobate conform legii.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică și Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția tehnică,

  • -  Direcția Economică.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Pantea Florian


Oradea, 27 octombrie 2005.

CONTRASEMNEAZĂ

Nr.789.

SECRETAR