Hotărârea nr. 788/2005

privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „MODERNIZARE STRADA GENERAL NICOLAE sOVA” din municipiul Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „MODERNIZARE STRADA GENERAL NICOLAE ȘOVA” din municipiul Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr. 141.220 din data de 17 octombrie 2005, întocmit de către Direcția tehnică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „MODERNIZARE STRADA GENERAL NICOLAE ȘOVA” din municipiul Oradea,

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr. 45/5.06.2003, privind finanțele publice locale, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile publice locale, se aprobă de consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz,

În baza art. 38 alin.2 lit.c și m și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate în varianta optimă (varianta II) pentru obiectivul de investitie „MODERNIZARE STRADA GENERAL NICOLAE ȘOVA” din municipiul Oradea, cu următoarele

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI Ordonator principal de credite.................Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar............................................Primaria municipiului Oradea

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

CAROSABIL, TROTUARE VARIANTA II

Valoarea totala a investitei..............................1.514.694 RON / 420.748 EURO

din care C+M................................................1.363.960 RON / 378.878 EURO

LUCRĂRI DE CANALIZARE, APĂ

Valoarea totala a investitei..............................610.367 RON / 169.546 EURO

din care C+M..

CAPACITATI :

Carosabil:


548.994 RON / 152.498 EURO


L=620 m l=6 m

L=2X620 m

l=1,2 m

Canalizare pluvială:L=620 m, (tub beton pentru canalizare d=400 mm)

Rețea incendiu:         conductă apă (PE d=100 mm):    L=540 m

hidranți DN 80 mm

DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI

Carosabil, trotuare                 VAR. I I

Lucrări de canalizare


Trotuare:


6 buc.


3 luni

2 luni


FINANTAREA INVESTITIEI

Finantarea obiectivului de investiție se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite conform listelor de investitii ale Primariei municipiului Oradea, aprobate conform legii.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică și Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Direcția tehnică,

- Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Pantea Florian Oradea, 27 octombrie 2005.

CONTRASEMNEAZĂ Nr.788.

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate voturi pentru, 0 voturi abțineri, 0 voturi împotrivă

SECRETAR

Florian Dacin