Hotărârea nr. 785/2005

privind acordarea avizului de principiu pentru crearea operatorului regional de servicii publice pentru alimentare cu apa, canalizare si epurare

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind acordarea avizului de principiu pentru crearea operatorului regional de servicii publice pentru alimentare cu apă, canalizare și epurare

Având în vedere raportul de specialitate nr. 1442203 din 19.10.2005, prin care Direcția Economică propune acordarea avizului de principiu pentru crearea operatorului regional de servicii publice pentru alimentare cu apă, canalizare și epurare;

În scopul inițierii unor proiecte zonale privind alimentarea cu apă, canalizarea, epurarea apelor uzate precum și gestionarea deșeurilor;

Având în vedere faptul că după aderarea României la Uniunea Europeană toate fondurile post-aderare, respectiv Fondurile de Coeziune și Fondurile Structurale, vor fi destinate cu prioritate proiectelor cu impact regional (zonal);

Ca urmare a faptului că, după aderare, atât Comisia Europeană cât și Guvernul României vor susține în aceste domenii proiectele de infrastructură pentru care vor exista operatori regionale deja creați, sau există deschidere din partea operatorului existent de a-și crește aria de acțiune și în zona localităților mai mult sau mai puțin învecinate;

În conformitate cu prevederile art. 38 alin (2), literele x și z, precum și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R E Ș T E

Art.1. Se acordă avizul de principiu pentru crearea operatorului regional de servicii publice pentru alimentare cu apă, canalizare, și epurare (definit în termeni de specialitate ca ROC).

Art.2. Eșalonarea extinderii teritoriale, pentru acoperirea localităților din județ care vor participa la crearea operatorului regional, va fi cuprinsă în cadrul unui studiu tehnico -economic de oportunitate care va fi aprobat prin hotărâre a consiliului local.

Art.3. Se definește ca lider (organizație de management al proiectului), inclusiv pentru elaborarea studiului de oportunitate privind înființarea operatorului regional de apă, canalizare și epurare, Consiliul local al municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -  Direcția Economică,

 • -  Direcția Tehnică,

 • -  Membrii asociației Zona Metropolitană Oradea,

 • - Regia autonomă Apă-Canal Oradea,

 • -  Consiliile locale din județul Bihor

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Pantea Florian


  Oradea, 27 octombrie 2005.

  Nr.785.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin

Hotărârea a fost adoptată cu:


unanimitate voturi pentru, 0 voturi abțineri, 0 voturi împotrivă