Hotărârea nr. 783/2005

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si al indicatorilor de performanta de la Regia autonoma Apa-Canal Oradea, pe anul 2005.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și al indicatorilor de performanță de la Regia autonomă Apă-Canal Oradea, pe anul 2005.

Analizând Raportul de specialitate nr.142.000 din 19 octombrie 2005, întocmit de către Direcția economică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și al indicatorilor de performanță de la Regia autonomă Apă-Canal Oradea, pe anul 2005,

În conformitate cu prevederile art.15 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.45/2003, privind finanțele publice locale,

Ținând seama de ORDONANȚA DE URGENTA nr. 79 din 31 mai 2001 (*actualizata*) privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar,

În baza art. 38 alin.2 lit.d și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Regia autonomă Apă-Canal Oradea, pe anul 2005, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea indicatorilor de performanță de la Regia autonomă Apă-Canal Oradea, pe anul 2005, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Regia autonomă Apă-Canal Oradea și Direcția Economică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Regia autonomă Apă-Canal Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pantea Florian

Oradea, 27 octombrie 2005.

Nr.783.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin

R.A. Apa Canal OradeaAnexa nr. 1
CUI: R 54760la HCL nr.783 din 27.oct.2005
Nr. crt.Denumirea indicatoruluiNr. rândNivel indicator - lei
Buget 2005-aprobatPlan 2005-rectificat
1"Cifra de afaceri netă - total, din care:"1"33,944,400""34,513,000"
- producţia vândută2"33,884,400""34,453,000"
- venituri din vânzarea mărfurilor3"60,000""60,000"
- venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete4
2Variaţia stocurilor Sold C5
Sold D6
3Producţia imobilizată7
4Alte venituri din exploatare8"800,000""900,000"
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)9"34,744,400""35,413,000"
5a) cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile10"4,700,000""4,200,000"
b) alte cheltuieli materiale11"980,000""980,000"
c) alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)12"3,600,000""3,300,000"
d) cheltuieli privind mărfurile13"50,000""50,000"
6Cheltuieli cu personalul14"10,152,800""10,552,800"
a) salarii15"7,662,500""7,662,500"
b) cheltuieli cu asigurările si protecţia socială16.1"2,490,300""2,490,300"
c)cota participare profit16.20"400,000"
7Ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale (rd. 18-19)17"2,400,000""2,800,000"
a) Cheltuieli privind amortizarea18"2,400,000""2,800,000"
b) venituri din provizioane19
8Ajustarea valorii activelor circulante20"300,000""400,000"
"a) pierderi din creante si debitori diversi, precum si cheltuieli privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante"21"500,000""900,000"
b) venituri din creante reactivate si debitori diversi si din provizioane pentru deprecierea activelor circulante22"200,000""500,000"
9Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)23"7,230,000""6,600,000"
a1) cheltuieli privind redeventa24.1"3,480,000""3,480,000"
a2) cheltuieli privind prestaţiile externe24.2"3,000,000""3,000,000"
"b) cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"25"750,000""120,000"
"c) cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele cedate"26
10Ajustări privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli (rd. 28-29)270"50,000"
a) cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (cota de participare la profit)28"450,000"
b) venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli29"400,000"
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10+rd.14+rd.17+rd.20+rd.23+rd.27)30"29,412,800""28,932,800"
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:
- profit (rd. 09 - rd. 30)31"5,331,600""6,480,200"
- pierdere (rd. 30 - rd. 09)3200
11"Venituri din interese de participare - total, din care:"33
"- din care, în cadrul grupului"34
12Venituri din alte investiţii financiare şi creanţe ce fac parte din activele imobilizate35
"- din care, în cadrul grupului"36
13Venituri din dobânzi37"200,000""200,000"
"- din care, în cadrul grupului"38
14Alte venituri financiare39
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39)40"200,000""200,000"
15Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a investiţiilor financiare deţinute ca active circulante4100
a) cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele42
b) venituri financiare privind amortizarile si provizioanele43
16Cheltuieli privind dobânzile44"710,000""710,000"
"- din care, în cadrul grupului"45
17Alte cheltuieli financiare46
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)47"710,000""710,000"
REZULTATUL FINANCIAR (rd. 39-46)
- profit (rd. 40 - rd. 47)4800
- pierdere (rd. 47 - rd. 40)49"510,000""510,000"
REZULTATUL CURENT
- profit (rd. 31 + rd. 48 - rd. 49)50"4,821,600""5,970,200"
- pierdere 5100
18Venituri extraordinare52
19Cheltuieli extraordinare53
REZULTATUL EXTRAORDINAR
- profit (rd. 52 - rd. 53)5400
- pierdere (rd. 53 - rd. 52)5500
20VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)56"34,944,400""35,613,000"
21CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)57"30,122,800""29,642,800"
22REZULTATUL BRUT
- profit (rd. 56 - rd. 57)58"4,821,600""5,970,200"
- pierdere (rd. 57 - rd. 56)5900
23IMPOZITUL PE PROFIT60"771,456""955,232"
24Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus 61
25REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR
- profit (rd. 58 - (rd. 60 + rd. 61))62"4,050,144""5,014,968"
- pierdere (rd. 59 - (rd. 60 + rd. 61))6300
26"REPARTIZAREA PROFITULUI NET, total, din care:"640"5,014,968"
- Rezervele legale 65
- Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 66
" - Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari de active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit "67
- Alte repartizari prevazute de lege*68
- Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit69
" - Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local , in cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat "70"2,732,484"
- Profitul nerepartizat pe destinatiile de mai sus (profit net Regie )71"2,282,484"
"Oradea, 27 octombrie 2005"Cont: RO41BRDE050SV03433450500
Certificat Nr.2121

IRSEIililI

E-mail: apacanal@apaoradea.ro;România, Bihor, Oradea 410202, Str. Duiliu Zamfirescu nr. 3


Anexa nr.2

La Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 783 din 27 octombrie 2005.

INDICATORI DE PERFORMANTA ECONOMICA

Nr. Crt.

Denumire indicator

FORMULA

UM

Aprobat 2005

Aprobat rectificare 2005

Numar puncte

I.

Indicatori de rezultate

-producția exercitiului(Q)

30

-apa

mii mc

14.930

14.600

-canal

mii mc

17.460

16.800

-cifra de afaceri neta (CA neta)

Mii lei

33.944

34.513

20

-rezultatul exploatarii (Rex)

Mii lei

5.331,6

6.480,2

20

-rezultatul brut(R brut)

Mii lei

4.821,6

5.970,2

40

-productivitatea medie a muncii (Wmedie)

Wmedie=CA neta/Ns

Mii. lei/sal

4,811

4,891

5

-venituri din exploatare la 1000 lei mijloace fixe (V ex)

Vex la 1000 lei

Mfixe=Vex/Mfix e X 1000

lei

273

278

5

II.

Indicatori de echilibru

-fondul de rulment (FR)

FR=Cperm-Aine te

Mii lei

9210,8

10.200

10

-nevoia de fond de rulment (NFR)

NFR=(St+Cr)-D

exts

Mii lei

6000

6.000

10

-trezoreria neta (TN)

TN=FR-NFR

Mii lei

3.210,8

4.200

10

-durata de rotatie a creantelor (D rcr)

Drcr=Cr/CA neta X 365

zile

85

85

20

-durata de rotatie a furnizorilor din act. curenta (D rfz )

Drfz=Fz/CA neta X365

zile

13

13

20

III.

Indicatori de rentabilitate si trezorerie

-rata de rentabilitate economica (Re)

Re=Rex/At

X100

%

2,96

3,6

20

-rata de rentabilitate financiara (Rf)

Rf=Pbrut/C propriu X 100

%

4,14

5,12

10

-plati restante credite externe

0

0

10

IV.

Indicatori de creștere economica

-investitiile

mii lei

50.300

53.390

30

TOTAL GENERAL

260

Oradea, 27 octombrie 2005.