Hotărârea nr. 78/2005

privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a municipiului Oradea a suprafetei de 252.937 mp. teren identificat cu nr. topo 4252, inscris in C.F. 3364 Episcopia Bihor, situat in Oradea str. Matei Corvin.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O TÂ R Â R E

privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a municipiului Oradea a suprafeței de 252.937 mp. teren identificat cu nr. topo 4252, înscris în C.F. 3364 Episcopia Bihor, situat în Oradea str. Matei Corvin.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.62.845 din 11.02.2005, prin care Direcția Patrimoniu propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea trecerii în proprietatea privată a municipiului Oradea a suprafeței de 252.937 mp. teren identificat cu nr. topo 4252, înscris în C.F. 3364 Episcopia Bihor situat în Oradea str. Matei Corvin,

Conform C.F. 3364 Episcopia Bihor, proprietar asupra terenului identificat cu nr topo. 4252 este Statul Român,

Ținând cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea privată și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 alin.(2) lit. f) și art.46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a suprafeței de 252.937 mp. teren identificat cu nr. topo 4252, înscris în C.F. 3364 Episcopia Bihor situat în Oradea str. Matei Corvin.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Direcția Patrimoniu,

  • •  Serviciul Patrimoniu,

  • •  Birou Cadastru Topografi,

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚÂ Nicușor Lăpădatu

Oradea, 24 februarie 2005 Nr.78.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Florian Dacin