Hotărârea nr. 778/2005

privind aprobarea liniilor de subventionare prioritare in domeniul asistentei sociale, a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care solicita subventie pe anul 200

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea liniilor de subventionare prioritare în domeniul asistentei sociale, a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundatiilor care solicita subventie pe anul 2006, în baza Legii 34/1998.

Analizând raportul de specialitate nr.219.945 din data de 19 septembrie 2005 întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea liniilor de subventionare prioritare în domeniul asistentei sociale, a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care solicita subventie pe anul 2006, în baza Legii 34/1998,

In conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr.942/2005 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 34/1998 privind acordarea de subventii asociatiilor și fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza unitati de asistenta sociala, consiliile locale au obligatia de a aproba anual liniile de subventionare prioritare în domeniul asistentei sociale.

Conform studiului de Diagnoza sociala a municipiului Oradea categoriile cele mai expuse la saracie sunt varstnicii și copiii fapt care a determinat includerea lor, ca și categorii distincte, în Programului National Antisaracie și de Promovare a Incluziunii Sociale.

La nivel local nu exista nici o institutie publica care sa ofere servicii de tip rezidential pentru persoanele varstnice, furnizarea serviciilor sociale pentru aceasta categorie de beneficiari fiind în stadiu incipient. Au fost acordate pachete de servicii sociale pentru persoanele varstnice (legitimatii de transport gratuit, tichete valorice de hrana) oferite insa celor care au capacitatea de a solicita serviciile sau celor care au reprezentanti legali care sa le solicite, acestea fiind greu accesibile pentru varstnicii singuri, fara sustinatori legali și fara capacitate deplina de exercitiu. Pentru imbunătățirea calității vieții acestora se impune dezvoltarea și infiintarea de servicii care sa le raspunda nevoilor.

Avand în vedere art. 72 din Hotărârea Guvernului nr. 942/2005 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 34/1998 privind acordarea de subventii asociatiilor și fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza unitati de asistenta sociala, punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare se aproba prin hotarare de consiliu local,

Conform art. 6 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr.1153/2001 criteriile de evaluare și selectionare a asociațiilor și fundațiilor sunt urmatoarele:

 • a)  justificarea unitatii de asistenta sociala pentru care se solicita subventia, în raport cu necesitatile și prioritatile de asistenta sociala ale comunitatii

 • b)  ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenta sociala în raport cu cheltuielile cu celelalte activitati desfasurate

 • c)  resursele materiale și umane adecvate acordarii serviciilor de asistenta sociala

 • d)  valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de intretinere în unitatea de asistenta sociala și subventia lunara solicitata pentru acea unitate de asistenta sociala.

 • e)  experienta asociatiei sau fundatiei în domeniul serviciilor de asistenta sociala.

In baza art. 38 alin.2 lit s și art. 46 alin.3 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă liniile de subventionare prioritare în domeniul asistentei sociale, pe anul 2006, în următoarea ordine a priorităților:

 • I. Aprobarea liniilor de subventionare prioritare în domeniul asistentei sociale, pe anul 2006, în următoarea ordine a priorităților:

  Nr.

  Criteriu

  1.

  Asistența, suport și servicii de ingrijire la domiciliu sau în instituții specializate, pentru persoanele varstnice;

  2.

  Găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare și insertie socială a persoanelor cu handicap;

  3.

  Gazduire și educatie speciala pentru copii sau tinerii cu handicap care prezintă dificultăți de adaptare;

  4.

  Asistentă și suport pentru persoanele victime ale violentei în familie;

  5.

  Gazduire în sistem protejat, inserție socială și profesională a tinerilor care parasesc sistemul de protectie a copilului;

  6.

  Servicii de recuperare și reabilitare a persoanelor fara adapost.

 • II.        Aprobarea punctajului care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare și

selectionare dupa cum urmează:

Nr.

Criteriu

Punctaj acordat

1.

Pentru justificarea unitatii de asistenta sociala pentru care se solicita subventia, în raport cu necesitatile și prioritatile de asistenta sociala ale comunitatii

maximum 10 puncte

2.

Pentru ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenta sociala în raport cu cheltuielile cu celelalte activitati desfasurate:

maximum 20 puncte:

- pentru intervalul de valori cuprinse intre 0% - 50%

0 puncte

- pentru intervalul de valori cuprinse intre 50%-75%

15 puncte

- pentru intervalul de valori cuprinse intre 75%-100%

20 puncte

- pentru intervalul de valori peste 100%

0 puncte

3.

Pentru resursele materiale și umane adecvate tipurilor de servicii de asistenta sociala

maximum 30 puncte

4.

Pentru nivelul raportului dintre cheltuielile lunare de intretinere în unitatea de asistenta sociala și subventia lunara solicitata pentru acea unitate de asistenta sociala

maximum 20 puncte:

- pentru intervalul de valori 1-4

5 puncte

- pentru intervalul de valori 4,1-7

15 puncte

- pentru intervalul de valori peste 7

20 puncte

5.

Pentru experienta asociatiei sau fundatiei în domeniul serviciilor de asistenta sociala

maximum 20 puncte

 • III. Abrogarea HCL nr. 360/2001 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea modalitatilor de acordare a unor subventii din bugetul local în temeiul Legii nr. 34/1998.

  Nr.

  Criteriu

  1.

  Asistența, suport și servicii de ingrijire la domiciliu sau în instituții specializate, pentru persoanele varstnice;

  2.

  Găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare și insertie socială a persoanelor cu handicap;

  3.

  Gazduire și educatie speciala pentru copii sau tinerii cu handicap care prezintă dificultăți de adaptare;

  4.

  Asistentă și suport pentru persoanele victime ale violentei în familie;

  5.

  Gazduire în sistem protejat, inserție socială și profesională a tinerilor care parasesc sistemul de

  protectie a copilului;

  6.

  Servicii de recuperare și reabilitare a persoanelor fara adapost.

Art.2. Se aprobă punctajul care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare și selecționare dupa cum urmează:

Nr.

Criteriu

Punctaj acordat

1.

Pentru justificarea unitatii de asistenta sociala pentru care se solicita subventia, în raport cu necesitatile și prioritatile de asistenta sociala ale comunitatii

maximum 10 puncte

2.

Pentru ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenta sociala în raport cu cheltuielile cu celelalte activitati desfasurate:

maximum 20 puncte:

- pentru intervalul de valori cuprinse intre 0% - 50%

0 puncte

- pentru intervalul de valori cuprinse intre 50%-75%

15 puncte

- pentru intervalul de valori cuprinse intre 75%-100%

20 puncte

- pentru intervalul de valori peste 100%

0 puncte

3.

Pentru resursele materiale și umane adecvate tipurilor de servicii de asistenta sociala

maximum 30 puncte

4.

Pentru nivelul raportului dintre cheltuielile lunare de intretinere în unitatea de asistenta sociala și subventia lunara solicitata pentru acea unitate de asistenta sociala

maximum 20 puncte:

- pentru intervalul de valori 1-4

5 puncte

- pentru intervalul de valori 4,1-7

15 puncte

- pentru intervalul de valori peste 7

20 puncte

5.

Pentru experienta asociatiei sau fundatiei în domeniul serviciilor de asistenta sociala

maximum 20 puncte

Art.3. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărârii se abrogă Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 360/2001 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea modalitatilor de acordare a unor subventii din bugetul local în temeiul Legii nr. 34/1998.

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Administrația Socială Comunitară Oradea,

 • -  Se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pantea Florian

Oradea, 27 octombrie 2005.

Nr.778.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Florian Dacin

Hotărârea a fost adoptată cu:


unanimitate voturi pentru, 0 voturi abțineri, 0 voturi împotrivă