Hotărârea nr. 776/2005

privind aprobarea statului de functii si a numarului de personal din cadrul ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile incepand cu data de 1 noiembrie 2005

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea statului de functii si a numarului de personal din cadrul

ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile incepand cu data de 1 noiembrie 2005

Analizând raportul de specialitate nr.222.934 din data de 17 octombrie 2005 întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal din cadrul ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile incepand cu data de 1 noiembrie 2005,

Ținând seama de prevederile Legii nr.188/1999, privind statutul funcționarilor publici, republicată,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta nr. 92 din 10 noiembrie 2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005,

Conform art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale;

In conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;

Avand în vedere prevederile Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 9/2005, privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24 / 2000 [...], aprobata prin Legea nr. 112/2005;

În baza art. 38 alin.2 lit.e și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă statul de functii și numărul de personal al Administratiei Sociale Comunitare Oradea, valabil incepand cu data de 1 noiembrie 2005, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Administrația Socială Comunitară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pantea Florian Oradea, 27 octombrie 2005.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin


Nr.776.

Anexa nr. 1

La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.776 din 27 octombrie 2005

STAT DE FUNCTII SI NUMAR DE PERSONAL valabile incepand cu data de

1 noiembrie 2005

• FUNCȚIONARI PUBLICI:

Nr. crt

Functia

Nr.posturi                         |

Total

Conducere

Executie

Ocupate

Vacante

Ocupate

Vacante

FUNCȚII DE CONDUCERE:

1.

Director executiv -

Consilier juridic I superior 1

1

1

-

-

2.

Director executiv adjunct social-

consilier I superior 1

1

-

1

-

3.

Director executiv adjunct econ.-

consilier I superior 3

1

1

-

-

4.

Sef serviciu -

consilier I superior 1

1

-

1

-

5.

Sef serviciu -

consilier I superior 1

1

1

-

-

6.

Sef birou -

consilier I superior 1

1

1

-

-

7.

Sef birou -

consilier I asistent 3

1

1

-

-

FUNCȚII DE EXECUȚIE:

1.

Consilier juridic        I superior 1

1

1

2.

Consilier juridic        I superior 2

1

1

3.

Consilier             I superior 2

2

2

4.

Consilier             I superior 3

1

1

5.

Refer. de specialitate II superior 1

1

1

6.

Referent             III superior 1

5

5

7.

Referent             III superior 2

-

-

8.

Referent             III superior 3

3

3

9.

Consilier              I principal 1

4

4

10.

Consilier              I principal 2

2

2

11.

Consilier              I principal 3

6

5

1

12.

Consilier             I asistent 2

2

1

1

13.

Consilier             I asistent 3

14

13

1

14.

Refer. de specialitate II asistent 3

2

2

-

15.

Referent            III asistent 3

2

2

-

16.

Referent            III debutant

2

-

2

17.

Consilier             I debutant

5

3

2

TOTAL

60

5

2

46

7

• ANGAJAȚI CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA:

Nr. crt

Functia

Studii

Grad/

treapta

Nr. posturi aferente

Posturi ocupate

Posturi vacante

Con d

Exec

Des

Con d

Exec

Des

1.

Director

S

I A

2

2

-

-

2.

Contabil șef

S

I A

2

2

-

-

3.

Sef serv.(insp.spec.)

S

I A

1

1

-

-

4.

Inspector spec.

S

I A

1

1

-

5.

Inspector spec.

S

II

1

-

1

6.

Inspector spec.

S

III

3

3

-

7.

Inspector spec.

S

Deb

3

2

1

8.

Referent de spec.

SSD

Deb

1

1

-

9.

Șef serviciu

M

I A

1

1

-

-

10.

Inspector

M

I A

3

3

11.

Inspector

M

II

1

1

12.

Referent

M

II

5

5

13.

Referent

M

III

2

2

14.

Referent

M

deb

1

1

15.

Administrator

M

I

1

1

16.

Administrator

M

II

1

1

-

17.

Magaziner

M

I

1

1

18.

Portar

I

7

7

19.

Îngrijitoare

I

5

5

20.

Muncitor calificat

I

1

1

21.

Muncitor calificat

II

1

1

22.

Muncitor calificat

III

3

3

23.

Muncitor calificat

IV

1

1

24.

Muncitor calificat

V

6

6

25.

Muncitor calificat

VI

4

4

26.

Muncitor necalificat

2

2

TOTAL

60

6

19

33

-

2

-

NUMAR TOTAL DE PERSONAL: 120

Oradea, 27 octombrie 2005