Hotărârea nr. 77/2005

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 5198 si 7208 Oradea si aprobarea trecerii in proprietatea privata a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastrale 5198 si 7208 Oradea in

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 5198 și 7208 Oradea și aprobarea trecerii în proprietatea privată a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastrale 5198 și 7208 Oradea în suprafață totală de 2.795 mp., situat în Oradea str. Hora Corilan.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.62.843 din 11 februarie 2005 prin care Direcția Patrimoniu, propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 5198 și 7208 Oradea și aprobarea trecerii în proprietatea privată a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastral 5198 Oradea, cu suprafața de 1.000 mp. și a terenului identificat cu cadastral 7208 Oradea, cu suprafața de 1.795 mp. situat în Oradea str. Hora Corilan,

Nr. cadastrale 5198 și 7208 Oradea s-au constituit din nr. topo 1547/20 înscris in CF 2644 Sintandrei, proprietatea Statului Român,

Ținând cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

În temeiul art.38 alin.(2) lit. f) și art.46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1

. Se aprobă constituirea

nr. cadastrale 5198 și 7208 Oradea astfel:

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr. Cadastral -mp-

Nr. Topo din care se constituie nr. Cadastral

C.F. in care este inscris nr. topo

Suprafata de teren inscrisa in C.F.

- mp-

Suprafața ce se dezlipeste din nr. Topo si se constituuie in nr. Cadastral

-mp.-

5198

1.000

1547/20

2644 Sintandrei

11.038

1.000

7208

1.795

1.795

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr cadastrale 5198 și 7208 Oradea:

Nr.cadastral al corpului de proprietate

Suprafata -mp-

Proprietar

Observații

5198

1.000

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

7208

1.795

Art.3. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastral 5198 Oradea, având suprafața de 1.000 mp.

Art.4. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastral 7208 Oradea, având suprafața de 1.795 mp.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Direcția Patrimoniu

  • •  Serviciul Patrimoniu

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor

  • •  S.C. Prometalic S.R.L.,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Nicușor Lăpădatu

Oradea, 24 februarie 2005                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr.77.                                                           SECRETAR

Florian Dacin