Hotărârea nr. 769/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amenajare acces, amplasare case unifamiliale - zona str.Plaiului nr. cad. 6567, 6569, 6561, 6562, 6563, 6564 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amenajare acces, amplasare case unifamiliale -zona str.Plaiului nr. cad. 6567, 6569, 6561, 6562, 6563, 6564 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.142.051 din data de 19 octombrie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amenajare acces, amplasare case unifamiliale - zona str.Plaiului nr. cad. 6567, 6569, 6561, 6562, 6563, 6564 - Oradea,

Terenul luat în studiu în suprafata de 6562 mp, parcelele cu nr. cad. 6561 inscris în CFN nr. 4540, nr. cad. 6562 inscris în CFN nr.4541, nr. cad. 6563 inscris în CFN nr. 4542, nr. cad. 6564 inscris în CFN nr. 4543, 6567 inscris în CFN nr.4546 si nr. cad. 6569 inscris în CFN nr.4548 se afla în proprietatea beneficiarilor,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amenajare acces, amplasare case unifamiliale -zona str.Plaiului, nr. cad. 6567, 6569, 6561, 6562, 6563, 6564 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent , conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  impartirea terenului în 4 loturi de casa în sistem izolat cu un regim maxim de inaltime de S+P+M si constituirea si amenajarea unei strazi carosabila si pietonala pe nr. cad. 6567 si 6569 care va rezolva accesul la parcele si va permite legatura în teritoriu la str. Plaiului;

  • -  Profilul strazii care va deservi parcelele, va fi de 11,0m în limitele permise de teren conform reglementarilor din PUG; - fata de aceste limite se vor amplasa gardurile proprietatilor adiacente drumului;

  • -  Terenul rezervat cailor de acces se va ceda domeniului public în conditiile stabilite prin Planul Urbanistic de Detaliu;

  • -  Regimul de aliniere propus:

- Limita de implantare a cladirilor cu aliniere obligatorie fata de strada s-a propus la 9,0 m din ax

  • -  Cladirile vor fi amplasate la o distanta de minim 0,50m de mejdie în cazul în care nu exista vedere spre vecinatati si 1,90m distanta minima cu vedere spre vecini;

  • - POT max.= 35% si CUT max = 0,5.

  • -  Dotarea cu utilitati a viitoarelor constructii se va face pe sistem individual, alimentarea cu apa prin put forat, canalizarea prin rezervor vidanjabil, alimentarea cu energie electrica prin bransare la reteaua existenta în zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Pantea Florian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Oradea, 27 octombrie 2005.

Nr.769.

Florian Dacin