Hotărârea nr. 765/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare bloc de locuinte - str. T. Lalescu nr. cadastral 5154 – Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare bloc de locuințe - str. T. Lalescu nr. cadastral 5154 - Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.141.406 din data de 17 octombrie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare bloc de locuințe - str. T. Lalescu nr. cadastral 5154 - Oradea,

Teritoriul luat în considerare este situat în intravilanul localitatii, în zona de vest a orasului, în cartierul Rogerius, pe strada T. Lalescu în apropierea intersectiei cu str. Transilvaniei,

Amplasamentul studiat este situat intr-o incinta de blocuri de locuinte X 15-16-17, Pb12, Pb13-14-15 în regim de inaltime P+4 si B 46 în regim de inaltime P+8, separate de amplasament prin alei carosabile si parcari, alei pietonale si spatii verzi. în vecinatatea amplasamentului exista un post de transformare,

Terenul destinat realizarii obiectivului identificat cu nr. cadastral 5154 în scris în CFN nr. 3515-Oradea în suprafata de 406,0 mp se afla în proprietatea beneficiarei Magda Florica,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare bloc de locuinte - str. T. Lalescu nr. cadastral 5154 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si reglementarile aferent, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  regim de inaltime D+P+2+M;

  • -  cladirea se va amplasa la 3,30m de postul de transformare, la 17,20m de cladirea blocului X17, la 16,0m de cladirea blocului Pb15 iar fata de terenul viran situat la limita nord-vestica a parcelei cu respectarea distantei minime obligatorii conform Codului Civil;

  • -  accesul locatarilor si accesul carosabil este asigurat din aleea carosabila perpendiculara pe str. T. Lalescu prin parcarea existenta a blocurilor;

  • -  parcajele în numar de 4 aferente blocului de locuinte sunt dispuse pe latura dinspre blocul Pb15 a terenului;

  • - POT max. = 46,26%, CUT max. = 2,46 ;

  • -  dotarea cu utilitati a viitoarei constructii se va face prin racordarea la retelele orasenesti existente în zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Pantea Florian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Oradea, 27 octombrie 2005.

Nr.765.

Florian Dacin