Hotărârea nr. 764/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - str.Cantonului nr.cadastral 1379/1 – Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - str.Cantonului nr.cadastral 1379/1 - Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.141.408 din data de 17 octombrie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - str.Cantonului nr.cadastral 1379/1 - Oradea,

Teritoriul luat în considerare, este situat în intravilanul localitati, în partea de nord-est, în zona colinara situata perpendicular pe str. Cantonului, avind asigurata calea de acces din aceasta,

Terenul luat în studiu, parcela cu nr. cad. 1379/1 inscris în C.F.N nr.1561- Oradea în suprafata de 2000 mp se afla în proprietatea beneficiarului, Ponescu Ioana,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - str.Cantonului Oradea, nr.cadastral 1379/1, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -  regim de inaltime admis P+M si pozitionarea constructiei cu latura lunga transversal fata de curbele de nivel;

 • -  Lucrari de sustinere a terenului rezultate din Studiul de risc:

 • -      zid de sprijin în partea dinspre aval si pe prima terasa.

 • -      amenajarea suprafetei versantilor;.

 • -  lucrari de drenare a apei subterane si superficiale - drenuri recomandate la zidurile de sprijin, drenuiri pozitionate în zona caii de acces, rigole pentru colectarea apelor de infiltratie;

 • -  Limita gardului spre strada Cantonului se va retrage la 4,50m;

 • -  Terenul rezervat pentru largirea si modernizarea strazii la un prospect de 9,0m se va ceda domeniului public în conditiile stabilite prin PUD ;

 • - POT maxim =35% si CUT maxim = 0,5;

 • -  Asigurarea utilitatilor : alimentarea cu apa prin racordare la reteaua existenta în zona, canalizarea prin rezervor vidanjabil, alimentarea cu energie electrica prin racord la reteaua electrica din zona, colectarea si dirijarea apelor pluviale se va face conform recomandarilor din Studiul de risc.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -     Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -     Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pantea Florian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Oradea, 27 octombrie 2005.

Nr.764.

Florian Dacin