Hotărârea nr. 762/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Introducere teren in intravilan pentru parcelare locuinte - drumul judetean Oradea- Santandrei (DJ 797)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Introducere teren în intravilan pentru parcelare locuinte - drumul judetean Oradea- Santandrei (DJ 797)

Analizând Raportul de specialitate nr.141.180 din data de 17 0ctombrie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Introducere teren în intravilan pentru parcelare locuințe - drumul judetean Oradea- Santandrei (DJ 797),

Terenul studiat este situat în teritoriul administrativ al municipiului Oradea, frontul terenului se afla pe drumul judetean Oradea- Santandrei (DJ 797). în imediata vecinatate a zonei studiate se afla calea ferata Oradea- Timisoara si drumul ocolitor centura orasului Oradea. În prezent zona face parte din zona agricola a municipiului,

Terenul luat în studiu are suprafata de 20,35 Ha, din care în proprietatea beneficiarului, Petcu Deulce, 2,63 Ha identificat cu nr. cad.140 inscris în C.F.N. nr.67 si nr. cad. 70 inscris în C.F.N. nr.40 Sintandrei,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Introducere teren în intravilan pentru parcelare locuinte - drumul judetean Oradea - Santandrei (DJ 797), cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -  functiunile propuse în zona sunt: de locuire, destinatia terenurilor va fi pentru parcele mobilate cu cladiri de locuit si comerciala de interes orasenesc cuprinde magazine generale, birouri, cladiri cu functiuni mixte;

 • -  Reglementarile urbanistice specifice:

 • -  Zona de locuire

 • -  destinata locuintelor unifamiliale izolate, loturile vor avea suprafete cuprinse intre 600 - 800 mp;

 • -  POT maxim locuinte: -25%;

 • -  CUT maxim locuinte- 0,8;

 • -  Regimul de inaltime propus este de P+M - P+1;

 • -  Parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuinta si /sau garaj inclus în cladire;

 • -  Zona comerciala de interes orasenesc:

Amplasarea adiacent drumului judetean Oradea Santandrei (DJ 797) pe o adincime de 150 m de la drum

 • -  POT maxim zona comerciala: -35%;

 • -  CUT maxim zona comerciala : 0,8

 • -  Organizarea circulatiei : din actualul drum judetean Oradea Santandrei (DJ 797) se propune o retea de strazi de categoria III cu prospect de 12,0 m din care carosabil 7,0 m, prevazute cu trotuare, zona rezervata utilitatilor urbane si spatii verzi de aliniament;

 • -  Circulatia terenurilor: trecerea din proprietatea privata a zonelor rezervate cailor de acces în proprietatea comuna (domeniul public) în vederea amenajarii strazilor la profilele stabilite prin PUZ; terenul rezervat cailor de acces se va ceda domeniului public în conditiile stabilite prin PUZ;

 • -  Dezvoltarea echiparii edilitare:

 • -  alimentarea cu apa în etapa actuala, se va realiza prin puturi, urmind sa se racordeze în perspectiva la reteaua în dezvoltare din zona.

 • -  apele uzate vor fi preluate prin rezervoare vidanjabile pina la realizarea retelei de canalizare

 • -  alimentarea cu energie electrica se va realiza prin bransarea la reteaua electrica din zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pantea Florian

Oradea, 27 octombrie 2005.

Nr.762.

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate voturi pentru, 0 voturi abțineri, 0 voturi împotrivă

Planuri Urbanistice CMUAT.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin