Hotărârea nr. 761/2005

privind acordarea avizului de principiu in vederea participarii Primariei Municipiului Oradea ca partener la Proiectul International „Hist-Urban” in cadrul Programului Interreg III B Cadses

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind acordarea avizului de principiu în vederea participării Primăriei Municipiului Oradea ca partener la Proiectul Internațional „Hist-Urban” în cadrul Programului Interreg III B Cadses

Analizând raportul de specialitate nr.140.615 din data de 14 octombrie 2005, întocmit de către Serviciul Integrare Europeană-Dezvoltare locală, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea contribuției Primăriei municipiului Oradea în proiectul Internațional „Hist-Urban” în cadrul Programului Interreg III B Cadses,

În cadrul programelor de finanțare interregionale ale Uniunii Europene INTERREG III B CADSES, Primăria Municipiului Oradea a primit o propunere de cooperare din partea “Deutsche Bau - und Grundstucks - Actiengesellschaft” BauGrund Berlin, privind inițierea și realizarea proiectului “Revitalizarea orașelor istorice - o șansă pentru promovarea dezvoltării durabile”.

Organizația aplicantă, BauGrund Berlin, dorește implicarea în derularea proiectului a 20 parteneri din zona CADSES - municipalități, centre, organizații și întreprinderi de cercetare dezvoltare urbană, fiind interesați îndeosebi în a găsi parteneri activi și dedicați, cu care să poată da curs unui proiect complex și provocator care poate da o șansă substanțială propriilor programe de dezvoltare urbană. Din România au fost acceptate municipalitățile din Oradea și Arad,

Obiectivele proiectului corespund priorității 1 a programului INTERREG - promovarea abordărilor și acțiunilor de dezvoltare spațială pentru coeziune economică și socială, respectiv măsurii 1.2 - conturarea dezvoltării urbane, promovarea rețelelor urbane și cooperare. Proiectul are următoarele obiective:

  • -  întărirea funcțiilor urbane interne (cazare și masă, muncă, recreere) în vederea dezvoltării unor orașe atractive și competitive, care - ca motor al dezvoltării regionale - au un rol important pentru stabilirea unui aranjament structural echilibrat, policentric în zona CADSES

  • -  scoaterea în evidență a importanței moștenirii arhitectonice culturale ca element al identității și, în același timp, ca factor al dezvoltării sociale și economice, care conduce la eliminarea disparittăților în zona CADSES

  • -  dezvoltarea, testarea și exemplificarea unor noi metode, tehnici și instrumente pentru controlul și coordonarea proceselor de dezvoltare urbană

  • -  promovarea renașterii și restructurării urbane prin refacerea, conservarea, întreținerea, utilizarea eficientă și dezvoltarea ulterioară a structurilor urbane istorice în scopul asigurării dezvoltării durabile

  • -  schimbul de experiență și know-how în domeniul politicilor urbane, noi alianțe pentru dezvoltarea zonelor urbane și integrarea politicilor în cadrul structurilor administrative și politice

  • -  întărirea economiei urbane, în particular în domeniul culturii, turismului, comerțului, serviciilor și loisirului

  • -  formularea de soluții și abordări pentru reactivarea centrelor urbane istorice în baza unor programe și proiecte pilot de pregătire a investițiilor

Perioada de derulare a proiectului este mai 2006 - mai 2008.

Costurile totale ale proiectului se estimează a se ridica la aproximativ 1,5 milioane euro. România nefiind încă stat membru al Uniunii Europene, nu poate beneficia direct de asistență financiară în cadrul acestui program, dar poate fi partener eligibil și poate accesa fonduri prin programele PHARE adecvate. Parteneriatul în cadrul acestui program poate facilita accesul la alte fonduri ale Uniunii Europene. Costurile aferente realizării activităților propuse în cadrul proeictului de către Primăria Municipiului Oradea se ridică la 99,726 euro, din care contribuția proprie a Primăriei Municipiului Oradea se ridică la suma de 24,932 euro, pe o perioadă de 2 ani. Diferența de 74,794 euro se va acoperi prin finanțare națională, în cadrul programului PHARE componenta,

în temeiul art.38 alin (2) lit. c), x) si y) si art. 46 alin.3 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se acordă avizul de principiu pentru contribuția Primăriei Municipiului Oradea, din bugetul local al anului 2006 și 2007, în proiectul intitulat „Hist.Urban - Revitalizarea orașelor istorice - o șansă pentru promovarea dezvoltării durabile” derulat în cadrul programului INTERREG III B CADSES, în parteneriat cu Deutsche Bau - und Grundstucks - Actiengesellschaft” BauGrund Berlin, în valoare de 24.932 euro, reprezentând contribuția în procent de 25% din bugetul total aferent activităților derulate de către Primăria Municipiului Oradea în cadrul proiectului menționat.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Serviciul Integrare Europeană-Dezvoltare Locală.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Serviciul Integrare Europeană-Dezvoltare Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Pantea Florian Oradea, 27 octombrie 2005.

Nr.761.

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate voturi pentru, 0 voturi abțineri, 0 voturi împotrivă

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin