Hotărârea nr. 759/2005

privind aprobarea contributiei Primariei municipiului Oradea in proiectul intitulat „Imbunatatirea calitatii serviciilor oferite de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor”, depus in cadrul Programului Phare CBC 2004

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind aprobarea contributiei Primariei municipiului Oradea în proiectul intitulat „Imbunatatirea calitatii serviciilor oferite de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor”, depus în cadrul Programului Phare CBC 2004

Analizând raportul de specialitate nr. 139.867 din data de 12 octombrie 2005, întocmit de către Serviciul Integrare Europeană-Dezvoltare locală, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea contribuției Primăriei municipiului Oradea în proiectul intitulat „Îmbunătățirea calității serviciilor oferite de către Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor”,

In cadrul Programului Phare Cross Border Cooperation 2004, Primaria municipiului Oradea depune proiectul intitulat „Imbunatatirea calitatii serviciilor oferite de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor”. Proiectul se incadreaza în Prioritatea 2, Masura 2.3.

Scopul prezentei actiuni este promovarea de catre Primaria municipiului Oradea, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor, a unor servicii de specialitate, de calitate superioara, la standarde europene, catre populatia municipiului Oradea.

Grupul tinta este alcatuit dintr-un numar de 32 persoane din cadrul Primariei municipiului Oradea, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor, din care 3 cu functii de conducere si 29 executanti. (30 functii publice si 2 contractuali). Aceste persoane formeaza Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor, fiind responsabile de intreaga activitate de evidenta a populatiei din municipiul Oradea.

Activitatile principale sunt grupate astfel:

  • 1. organizarea unei conferinte la Oradea, cu participarea unor specialisti în domeniu din Debrecen, Ungaria, în vederea prezenterii experientelor din Romania si Ungaria privind functionarea Serviciilor de Evidenta Informatizata a Persoanelor;

  • 2. organizarea unui schimb de experienta la Debrecen, Ungaria;

  • 3. crearea unei arhive virtuale (introducerea în sistem informatic a actelor de stare civila din arhiva institutiei)

  • 4. editare de publicatii (brosuri informative).

Bugetul total al proiectului este de 50.000 EUR din care finantare din partea Uniunii Europene 43.000 EUR (86 %), iar cofinantarea din partea Primariei municipiului Oradea de 7.000 EUR (14 %).

în temeiul art.38 alin (2) lit. c), x) si y) si art. 46 alin.3 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se dă acordul de principiu pentru contributia Primariei municipiului Oradea în valoare de 7.000 EUR din bugetul local al anului 2006, în proiectul intitulat „Imbunatatirea calitatii serviciilor oferite de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor”, depus în cadrul Programului Phare CBC 2004, reprezentand contributie în procent de (14 %).din bugetul total al proiectului, de 50.000 EUR.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Serviciul Integrare Europeană-Dezvoltare Locală.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Serviciul Integrare Europeană-Dezvoltare Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pantea Florian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Oradea, 27 octombrie 2005.

Nr.759.

Florian Dacin