Hotărârea nr. 756/2005

privind aprobarea modificarii Hotarârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 642/31.08.2005

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr.

642/31.08.2005

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.141.538 din 18.10.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 642/31.08.2005,

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 642/2005 s-a aprobat planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 3738 Oradea în suprafață de 9.744 mp. situat în Oradea B-dul Dacia nr. 25 și aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 3738 Oradea reprezentand incinta Școlii generale cu clasele I - VIII ”Dacia”,

Întrucît nr. cadastral 3738 a fost atribuit de către O.C.P.I. Bihor unei alte lucrări topografice, se impune modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 642/2005, prin modificarea nr. cadastral 3738, în nr. cadastral 9211.

În temeiul art. 38 alin.(2) lit. "f" și art. 46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.I.. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 642/31.08.2005, astfel:

1. Articolul 1 va avea următorul conținut:

J

”Art.1. Se aprobă constituirea nr. cadastral 9211 Oradea astfe :

Număr cadastral al bunului imobil

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

- mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo și se constituie nr. cadastral

-mp-

9211

8/121

17043 Oradea

19.225

5.164

10

82836 Oradea

4.950

4.580

2. Articolul 2 va avea următorul conținut:

J

”Art.2. Se aprobă planul cadastral de încadrare și delimitare a bunului imobil cu nr. cadastral 9211 Oradea :

Număr cadastral al bunului imobil

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

9211

9.744

Municipiul Oradea

Legea 213/1998, domeniu public

3. Articolul 3 va avea următorul conținut:

J

”Art.3. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastral 9211 Orade în suprafață de 9.744 mp.”

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Direcția Patrimoniu,

  • •  Serviciul Patrimoniu,

  • •  Birou Cadastru Topografi,

  • •  Serviciul Tehnic,

  • •  Compartiment Spații comerciale,

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florian Pantea

Oradea, 27 octombrie 2005

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Nr.756.

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate voturi pentru, 0 voturi abțineri, 0 voturi împotrivă

Florian Dacin