Hotărârea nr. 754/2005

privind acceptarea donatiei d-lui Oprea Nicolae si Oprea Floare reprezentând suprafata totala de 1.654 mp. teren identificat cu nr. cadastral 1053/7 inscris in CFndf 2281 Oradea si nr. cadastrale 1053/14, 1053/15, 1053/16 si 1053/17 inscrise in CFndf 7585

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-lui Oprea Nicolae și Oprea Floare reprezentând suprafața totală de 1.654 mp. teren identificat cu nr. cadastral 1053/7 înscris în CFndf 2281 Oradea și nr. cadastrale 1053/14, 1053/15, 1053/16 și 1053/17 înscrise în CFndf 7585 Oradea, situat în Oradea în zona drumului de centură - str. Ogorului, cu destinația de ”drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.138.917 din 10.09.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune acceptarea de către Consiliul Local a donației d-lui Oprea Nicolae reprezentând suprafața totală de 1.654 mp. teren identificat cu nr. cadastral 1053/7 înscris în cFndf 2281 Oradea și nr. cadastrale 1053/14, 1053/15, 1053/16 și 1053/17 înscrise în CFndf 7585 Oradea, situat în Oradea în zona drumului de centură - str. Ogorului, cu destinația de ”drum public”,

Prin Planul Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 281/2005 s-a aprobat parcelare teren pentru locuințe și drum de acces - str.Ogorului nr.67 - nr. cadastral 1053 Oradea,

Pentru realizarea acceselor la parcelele nou create este necesară constituirea unei strazi noi în vecinătatea drumului de centură,

Conform ofertei de donație autentificată cu nr. 1658/04.10.2005 dl. Oprea Nicolae și Oprea Floare donează Municipiului Oradea suprafața totală de 1.654 mp. teren identificat cu nr. cadastral 1053/7 înscris în CFndf 2281 Oradea și nr. cadastrale 1053/14, 1053/15, 1053/16 și 1053/17 înscrise în CFndf 7585 Oradea, situat în Oradea în zona drumului de centură - str. Ogorului,

În baza art.7 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit .„f”, art. 46 alin.(2) și art 123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Oprea Nicolae și Oprea Floare reprezentând suprafața de 1.654 mp. teren identificat cu nr. cadastral 1053/7 înscris în CFndf 2281 Oradea și nr. cadastrale 1053/14, 1053/15, 1053/16 și 1053/17 înscrise în CFndf 7585 Oradea, situat în Oradea în zona drumului de centură - str. Ogorului.

Art.2. Se aprobă trecerea suprafeței de 1.654 mp. teren identificat cu nr. cadastral 1053/7 înscris în CFndf 2281 Oradea și nr. cadastrale 1053/14, 1053/15, 1053/16 și 1053/17 înscrise în CFndf 7585 Oradea în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Direcția Patrimoniu,

  • •  Serviciul Patrimoniu,

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • •  dl. Oprea Nicolae.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florian Pantea

CONTRASEMNEAZĂ


Oradea, 27 octombrie 2005

Nr.754.

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate voturi pentru, 0 voturi abțineri, 0 voturi împotrivă

SECRETAR

Florian Dacin