Hotărârea nr. 753/2005

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 8291 in suprafata de 1.194 mp. situat in Oradea str. Traian Lalescu nr.3 , reprezentând Centrul de Ingrijire de Zi

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Â R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 8291 în suprafață de 1.194 mp. situat în Oradea str. Traian Lalescu nr.3 , reprezentând Centrul de Ingrijire de Zi

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.138.920 din data de 10.10.2005, prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 8291 Oradea în suprafață de 1.194 mp. situat în Oradea str. Traian Lalescu nr.3 și trecerea în proprietate publică a Municipiului Oradea a terenului și clădirii identificate cu nr. cadastral 8291 Oradea,

Terenul și construcțiile identificate cu Nr. cadastral 8291 Oradea, au aparținut domeniului public al județului Bihor aprobat prin HG nr.970/2002, notate la poziția nr. 729,

În baza Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr .73/28.12.2004, a Hotărârii Consiliului Local nr.1064/30.11.2004 și a Protocolului de predare-primire nr. 426 din 26.01.2005 / 202.054 din 26.01.2005

Centrul de îngrijire de zi situat în Oradea, Str. Traian Lalescu nr. 3 s-a transferat la Consiliul Local al Municipiului Oradea-Administrația Socială Comunitară Oradea,

Nr. cadastral 8291 Oradea s-a constituit din terenul identificat cu nr. topo 5015/2 înscris în CF 3761 Oradea, proprietate a Statului Român,

Ținând cont de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit. „f” și art. 46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă constituirea nr. cadastral 8291 Oradea astfel:

Nr.topo.din care se constituie nr.cadstral

Nr. C.F. în care este înscris nr.topo.

Suprafata de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafata ce se dezlipeste din nr.topo.si se constituie în nr.cadstral

-mp-

5015/2

3761 Oradea

12.289

1.194

Art.2 Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 8291 Oradea.

Număr cadastral al bunului imobil

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

8291

1.194

Municipiul Oradea

Transfer de la CJ Bihor, Legea 213/1998

Art.3. Se aprobă trecerea în proprietate publică a Municipiului Oradea a terenului și clădirilor “Centru de îngrijire de zi și beci” identificate cu nr. cadastral 8291 Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Direcția Patrimoniu,

  • •   Serviciul Patrimoniu,

  • •  Administrația Social Comunitară Oradea,

  • •   Birou Contabilitate Publică Sit.Financiara.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚÂ

Florian Pantea

CONTRASEMNEAZĂ


Oradea, 27 octombrie 2005

Nr.753.

SECRETAR

Florian Dacin