Hotărârea nr. 751/2005

privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9210 si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 311 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9210, in vederea realizarii unui

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Â R Â R E

privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9210 și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 311 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9210, în vederea realizării unui drum de acces

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.133.871 din 24.09.2005, prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nr. 9210 și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 311 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9210, în vederea realizării unui drum de acces,

Constituirea drumului de acces pe terenul identificat cu nr. cadastral 9210 Oradea, este necesar pentru accesul la proprietățile private din zona str. Morii,

Terenul cu nr. cadastral 9210 s-a constituit din cota de 311/46.561 mp. teren identificat cu nr. topo.390/9 înscris în CF 9895 Seleus, teren aflat în proprietatea Statului Român,

Ținând cont de prevederile nr.Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

În temeiul art.38 alin.(2) lit. f) și art.46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a cotei de

311/46.561 mp. din nr. topo.390/9 înscris în CF 9895 Seleus;

Art.2. Se aprobă constituirea nr. cadastral 9210 Oradea astfel:

Nr.topo din care se constituie nr.cadstral

Nr. C.F. în care este înscris nr.topo.

Suprafata de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafata ce se dezlipeste din nr.topo.si se constituie în nr.cadstral -mp-

390/9

9895 Seleus

46.561

311

Art.3. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr cadastral 9210 Oradea:

Nr.cadastral al corpului de proprietate

Suprafata -mp-

Proprietar

Observatii

9210

311

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

Art.4. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 311 mp. teren identificat cu nr. topo 9210, reprezentând ”drum de acces”

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Direcția Patrimoniu,

  • •   Serviciul Patrimoniu,

  • •  Birou Cadastru Topografi,

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚÂ Florian Pantea

Oradea, 27 octombrie 2005

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Nr.751.

Hotărârea a fost adoptată cu:


unanimitate voturi pentru, 0 voturi abțineri, 0 voturi împotrivă


Florian Dacin