Hotărârea nr. 748/2005

privind aprobarea pretului de achizitie pentru imobilul situat in Oradea, str. Cazaban, nr. 39, in apropierea Gradinitei nr. 50, având destinatia de magazie

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea prețului de achiziție pentru imobilul situat în Oradea, str. Cazaban, nr. 39, în apropierea Grădiniței nr. 50, având destinația de magazie

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.134.552 din 26 septembrie 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea prețului de achiziție pentru imobilul situat în Oradea, str. Cazaban nr. 39, în apropierea Grădiniței nr. 50, având destinația de magazie,

Având în vedere prevederile legale cu privire la unele măsuri de achiziție a unor proprietăți imobiliare

În baza art. 38 alin.(2) lit. "f", "h", art. 46 alin.(2) art. 121 și art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă achiziționarea de către Primăria municipiului Oradea a imobilului situat în Oradea, str. Cazaban nr. 39, identificată CF 181 Sântandrei, nr. topo. 1620/40, având destinația de magazie, de la SC Cristal Apex SRL.

Art.2. Se aprobă prețul de achiziție de 5.475,35 RON pentru clădirea situată în Oradea, str. Cazaban nr. 39, identificată CF 181 Sântandrei, nr. topo. 1620/40, având destinația de magazie.

Art.3. Se aprobă transmiterea în folosință pe bază de contract de comodat / contract de închiriere, către Grădinița nr. 50 a magaziei menționate la art. 1.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Patrimoniu

  • - Direcția Economică

  • -  SC Cristal Apex SRL Oradea, prin administratorul dl. Igna loan

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florian Pantea

Oradea, 29 septembrie 2005                              CONTRASEMNEAZĂ

Nr.748.                                                   SECRETAR

Florian Dacin