Hotărârea nr. 746/2005

privind aprobarea actualizarii listei spatiilor comerciale si de prestari servicii aflate in proprietatea statului român care fac obiectul vanzarii in baza prevederilor Legii nr. 550/2002

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea actualizarii listei spatiilor comerciale si de prestari servicii aflate în proprietatea statului român care fac obiectul vanzarii în baza prevederilor Legii nr. 550/2002

Analizând Raportul de specialitate inregistrat sub nr.134.555 din 26 septembrie 2005 prin care Directia Patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Oradea propune aprobarea actualizarii listei spatiilor comerciale si de prestari servicii aflate în proprietatea statului român care fac obiectul vanzarii în baza prevederilor Legii nr. 550/2002,

Tinand cont de prevederile art. 4 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 552/2002 privind stabilirea unor masuri pentru punerea în executare a Legii nr. 550/2002 referitoare la actualizarea periodica a listei privind spatiile comerciale si de prestari servicii care fac obiectul vanzarii în baza Legii nr. 550/2002.

Văzând prevederile art. 38 alin. (2) lit. f și ale art. 46 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă actualizarea listei spatiilor comerciale si de prestari servicii aflate în proprietatea statului român care fac obiectul vanzarii în baza prevederilor Legii nr. 550/2002, prin includerea spațiului situat în Oradea, str. Gen. Traian Moșoiu, nr. 7, deținut în baza contractului de închiriere nr. 122879/2005, încheiat între Primăria Municipiului Oradea -Direcția Patrimoniu și SC Indomus SRL.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -    Direcția Patrimoniu - Compartimentul Spații Comerciale;

  • -    SC Indomus SRL, prin grija Direcției Patrimoniu.

PRESEDINTE DE SEDINTA Florian Pantea

Oradea, 29 septembrie 2005

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR


Nr.746.

Florian Dacin