Hotărârea nr. 745/2005

privind darea acordului pentru instrainarea unei cote-parti din dependinta comuna (uscatoria) situata in Oradea, str. Transilvaniei, nr. 6, bl. J 6, sc. B, etaj I

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea acordului pentru înstrăinarea unei cote-părți din dependința comună (uscătoria) situată în Oradea, str. Transilvaniei, nr. 6, bl. J 6, sc. B, etaj I

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.134.555 din data de 26 septembrie 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune darea acordului pentru înstrăinarea unei cote-părți din dependința comună (uscătoria) situată în Oradea, str. Transilvaniei, nr. 6, bl. J 6, sc. B, etaj I

Ținând cont de dispozițiile art.38 alin.2, lit. f și art.46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se dă acordul Consiliului local al municipiului Oradea, în calitate de coproprietar, pentru înstrăinarea uscătoriei din imobilul situat în Oradea, str. Transilvaniei nr. 6, bl. J 6, sc. B, etaj I în schimbul construirii unui acoperiș de tip șarpantă cu țiglă și burlane.

Art.2. Se împuternicesc reprezentanții legali ai Primăriei municipiului Oradea pentru a semna contractul de vânzare-cumpărare în vederea transferului dreptului de proprietate asupra dependinței comune menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Pentru cota parte din lucrările ce vor fi executate la părțile comune și care revin Consiliului local al municipiului Oradea în calitate de proprietar în condominiu, asociația va emite factură fiscală și va prezenta documentația tehnică și economică pentru lucrările executate.

Art.4. Se dă acordul Consiliului local al municipiului Oradea pentru compensarea cotei părți din prețul de vânzare a uscătoriei cu valoarea lucrărilor executate și datorate de Consiliul local al municipiului Oradea. Eventualele diferențe care vor apărea între cota parte din prețul de vânzare a uscătoriei și valoarea lucrărilor ce se vor executa, se vor regla prin decontare bancară de către partea debitoare.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Direcția Patrimoniu,

  • -  Direcția Economică,

  • -  Asociației de proprietari „Transilvaniei 6” precum și locatarilor blocului din Oradea, str. Transilvaniei, nr. 6, bl. J 6, sc. B, etaj I.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florian Pantea

Oradea, 29 septembrie 2005

Nr.745.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin