Hotărârea nr. 743/2005

privind aprobarea achizitionarii instalatiei de incalzire (2 cazane din fonta si arzatoare) pentru Liceul Teologic Penticostal Oradea.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea achiziționării instalației de încălzire (2 cazane din fontă și arzătoare) pentru Liceul Teologic Penticostal Oradea.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.134.559 din 26 septembrie 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea achiziționării instalației de încălzire (2 cazane din fontă și arzătoare) pentru Liceul Teologic Penticostal Oradea,

Având în vederea prevederile legale cu privire la unele măsuri de achiziție a unor mijloace necesare dotării unităților de învățământ,

Având în vedere dispozițiile Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale,

În baza art. 38 alin. (2), lit. i) și ale art. 46 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă achiziționarea instalației de încălzire (2 cazane din fontă și arzătoarele aferente) pentru Liceul Teologic Penticostal Oradea, pentru clădirea situată în Oradea, str. Nicolae Șova nr. 6, din cartierul Nufărul.

Art.2. Achiziționarea instalației de încălzire, se va face după ce în prealabil a fost urmată procedura de cerere de oferte de preț, negociere sau licitație, prevăzută de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice.

Art.3. Procedura de cerere de oferte de preț, negociere sau licitație, prevăzută de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice, se realizează prin grija Serviciului de Achiziții și Valorificări Active, din cadrul Direcției Patrimoniu astfel încât până la data de 15 noiembrie 2005, instalația de încălzire să înceapă să funcționeze.

Art.4. Se aprobă numirea Comisiei de licitație prin dispoziție a primarului municipiului Oradea, care va avea în principal următoarele atribuții:

  • -   să analizeze ofertele depuse pentru instalația de încălzire;

  • -   să supună aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea prețul de cumpărare pentru această instalație;

  • -   să stabilească condițiile pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare;

  • -   să întocmească procesul verbal de licitație pentru stabilirea prețului de cumpărare;

  • -   să îndeplinească orice alte atribuții stabilite prin dispoziție a primarului municipiului Oradea.

Art.5. Se aprobă suportarea cheltuielilor cu achiziționarea instalației de încălzire și a arzătoarelor aferente, din bugetul de bugetul de venituri și cheltuieli al Primăriei municipiului Oradea.

Art.6. Sursa de finanțare pentru achiziționarea celor 2 cazane de încălzire, o constituie creditele bugetare aprobate prin bugetul local.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniu și Direcției Economice din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Direcția Patrimoniu,

  • •  Direcția Economică,

  • •  Liceul Teologic Penticostal Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pantea Florian Oradea, 29 septembrie 2005.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian


Nr.743.

Dacin