Hotărârea nr. 741/2005

privind acordarea Titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Oradea” domnului Dumitru Radu Popescu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind acordarea Titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Oradea” domnului Dumitru Radu Popescu

Analizând Raportul de specialitate nr. 135209 din data de 27 septembrie 2005 întocmit de către Direcția Juridică - Compartimentul Administrație Publică Locală prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea acordarea Titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Oradea” scriitorului Dumitru Radu Popescu,

Domnul Dumitru Radu Popescu s-a născut în 20 august 1935 în satul Păușa, în aproprierea orașului Oradea dintr-o familie de învățători, în ascendența sa intrând zone geografice diferite: Oltenia și Transilvania. Școala elementară o face la Dănceni, iar la Oradea, Liceul Emanuil Gojdu, într-o promoție elită a liceului - 1953. A debutat în „Crișana” cu poezie și proză.

Dumitru Radu Popescu s-a distins, încă de la debut printr-un talent incontestabil și o peospețime a tehnicii literare, o modernitate neforțată, decurgând din însăși tematica propusă.

Romancier, eseist, dar mai ales dramaturg, D. R. Popescu este de ani mulți, unul dintre cei mai importanți scriitori români.

Profund, original, abordând cu talent și curaj toate genurile literare, dimensiunea lui D. R. Popescu ca scriitor este strălucitoare.

Numeroase premii literare au marcat, de la debut, evoluția spectaculoasă a scriitorului.

Pe drept cuvânt, despre D. R. Popescu s-a scris că este „un talent excepțional, dezlănțuit, cu o voluptate nedisimulată, cu o fervoare intelectuală și morală impresionantă, cu o imaginație copleșitoare”.

În baza art. 38 alin.2 lit.v și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă Titlul de „Cetățean de onoare al municipiului Oradea” domnului Dumitru Radu Popescu.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Juridică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Direcția Juridică - Compartimentul Administrație Publică,

  • •  Direcția Relații Comunicare, Mass Media,

  • •  Dl. Dumitru Radu Popescu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Pantea Florian

Oradea, 29 septembrie 2005.

Nr.741.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin