Hotărârea nr. 74/2005

privind aprobarea pretului de vânzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cadastral 4932 inscris in CFN 4867 Oradea, in suprafata de 1.000 mp, situat in Oradea str. Apateului.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. cadastral 4932 înscris în CFN 4867 Oradea, în suprafață de 1.000 mp, situat în Oradea str. Apateului.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.62.543 din 10 februarie 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. cadastral 4932, înscris în CFN 4867 Oradea, în suprafață de 1.000 mp, situat în Oradea str. Apateului,

Având în vederea prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea,

În temeiul Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art. 38 alin.(2) lit. f), h), art.46 alin.(2), art.121 și art.123 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă prețul de vânzare în sumă 9.000 Euro, fără TVA, pentru întreaga suprafață (respectiv de 9 euro/mp, fără T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 61982 din 09.02.2005, pentru terenul situat în Oradea str. Apateului, având nr. cadastral 4932 înscris în CFN 4867 Oradea, în suprafață de 1.000 mp, în favoarea d-lui Bot Vasile.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Patrimoniu,

  • -  Dl. Bot Vasile, prin grija Direcției Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nicușor Lăpădatu

Oradea, 24 februarie 2005

Nr.74.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin