Hotărârea nr. 734/2005

privind unele masuri pentru achizitionarea de catre Regia autonoma Oradea transport local a unui numar de 23 buc. tramvaie articulate tip Tatra KT4D

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind unele măsuri pentru achiziționarea de către Regia autonomă Oradea transport local a unui număr de 23 buc. tramvaie articulate tip Tatra KT4D

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.133.510 din 22 septembrie 2005 prin care Direcția Economică propune unele măsuri pentru achiziționarea de către Regia autonomă Oradea transport local a unui număr de 23 buc. tramvaie articulate tip Tatra KT4D.

Având în vedere propunerile formulate de Comisia desemnată privind achiziția de tramvaie cuprinse în raportul de specialitate întocmit, anexat prezentului raport de specialitate.

Ținând cont de prevederile art.12 lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 40 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

În baza dispozițiilor art. 38, alin. (1) și (2), lit. j) și m) și ale art. 46, alin (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de dispozițiile art. 38 alin.(2), lit. c) și ale art. 46 alin (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se menține Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 550/28.07.2005 pentru aprobarea achiziționării de către Regia autonomă Oradea transport local a unui număr de 23 buc. tramvaie articulate tip Tatra KT4D.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Regia autonomă Oradea transport local.

Art.3. Prezentele măsuri se vor comunica cu:

  • -  Direcția Economică

  • -  Regia autonomă Oradea transport local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florian Pantea

Oradea, 29 septembrie 2005

Nr.734.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin