Hotărârea nr. 73/2005

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Regiei autonome APa-CANAL Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei autonome APĂ-CANAL Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.66.266 din data de 22 februarie 2005, întocmit de către Direcția Juridică - Compartimentul administrație publică locală, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei autonome Apă-Canal Oradea,

În baza art.38 alin.2 lit.e și art.46 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Regiei autonome APA-CANAL Oradea, potrivit anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2. Se aprobă organigrama Regiei autonome Apă-Canal Oradea, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Regia autonomă APA-CANAL Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Regia autonomă APA-CANAL Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Nicușor Lăpădatu

Oradea, 24 februarie 2005

Nr.73.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin

Total612100%
Pers. Conducere 40.65%
Pers. Specialitate*619.97%
Pers. Specialitate **8614.05%
Maistri 101.63%
Muncitori 45173.69%
--------------------------------------------------------------------------------

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

2425366885624833471a98f3a15e2b348b1ede879ee30809d61ad4e35e90d1d2

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.


Tel: 0040 259 435 051


0040 259 430 928

Fax: 0040 259 432 576

.          CUI: 54760

APA-CANAL Conti RO41BRDEC5CSVC

ORADEA


România, Bihor, Oradea 410202, Str. Duiliu Zamfirescu nr. 3


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI

IL\CTI()\ARE

AL

REGIEI AUTONOME ,,APĂ-CANAL'' ORADEA

1

CUPRINS

CAPITOLUL I 4

DISPOZIȚII GENERALE

9

CAPITOLUL II

PATRIMONIU

CAPITOLUL III

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Organe de conducere

Compartimente funcționale , departament, secție, sectoare de producție

CAPITOLUL IV

ATRIBUȚIILE, COMPETENȚELE ȘI RĂSPUNDERILE CONDUCERII, COMPARTIMENTELOR FUNCȚIONALE, SECȚIEI ȘI SECTOARELOR DE PRODUCȚIE

Organe de conducere

 • A) CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

 • B) DIRECTOR GENERAL

 • C) DIRECTOR TEHNIC

 • D) DIRECTOR ECONOMIC

 • E) DIRECTOR COMERCIAL

COMPARTIMENTE FUNCȚIONALE

 • A)  COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE ȘI PLANIFICARE

 • B) COMPARTIMENTUL INVESTIȚII MODERNIZĂRI

2

 • C) COMPARTIMENT P.I.U. ISPA (UNITATEA DE IMPLEMENTARE 19

A PROIECTELOR CU FINANȚARE EXTERNĂ)

 • D) COMPARTIMENTUL MEDIU CALITATE

 • E)  LABORATOR METROLOGIE

 • F)  COMPARTIMENTUL PIERDERI APĂ

 • G) COMPARTIMENTUL JURIDIC

 • H) COMPARTIMENTUL INFORMATICĂ

 • I)  COMPARTIMENTUL CONTROL FINANCIAR INTERN

 • J)  COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII ȘI SĂNĂTATE

 • K) COMPARTIMENTUL TEHNIC - GIS

 • L) COMPARTIMENTUL DISPECERAT

 • M) CONTABIL ȘEF

 • N) COMPARTIMENTUL FINANCIAR, PREȚURI,TARIFE

ȘI ANALIZE ECONOMICE

 • O) ) COMPARTIMENTUL CONTABILITATE

 • P) COMPARTIMENTUL ABONATI

 • Q) COMPARTIMENTUL CONTRACTE

 • R) COMPARTIMENTUL RELAȚII CU BENEFICIARII,

SESIZĂRI, RECLAMAȚII

 • S) COMPARTIMENTUL APROVIZIONARE

 • T) COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

SECTII ȘI SECTOARE DE PRODUCȚIE

 • A)  SECTIA RETELE APA

 • B)  SECTOR RETELE PRINCIPALE

3

 • C) SECTOR APA PRODUCTIE

 • D) SECTOR CANAL

 • E) SECTOR EPURARE

 • F) SECTOR TRANSPORT-MECANIZARE

 • G) SECTOR CONTORIZARE - FACTURARE

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

9

4

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 (1) Denumirea unității economice este REGIA AUTONOMĂ ,,APĂ-CANAL”ORADEA.        ’

 • (2) Sediul regiei este în municipiul Oradea, str. Duiliu Zamfirescu, nr. 3.

 • (3) În toate documentele emise de către regie, denumirea acesteia va fi însoțită de siglă, codul unic de înregistrare.,numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului, adresa de e-mail și web site, numerele de telefon și fax, precum și insemnele certificării sistemului de calitate-mediu.

Art. 2 Regia autonomă ,,APĂ-CANAL” Oradea este persoană juridică română, având forma juridică de ,,Regie autonomă''. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul regulament.

Art. 3 Durata de funcționare a regiei autonome este nelimitată, de la data înmatriculării la Registrul Comerțului.

Art. 4 RA Apă Canal Oradea, operator licențiat pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare are ca obiect principal de activitate:

 • - 4100 Captarea, tratarea și distribuirea apei potabile,

 • - 9001 Colectare și tratare ape uzate

Obiectele secundare de activitate sunt următoarele:

 • - 6024 Transporturi rutiere-mărfuri;

 • - 5020 Întreținerea și repararea autovehiculor

 • - 5151 Comerț cu ridicata combustibili lichizi (depozit carburanți)

 • - 3320 Producția de aparatură și instrumente de măsură, verificare și control (cu excepția echipamentelor de măsură, reglare și control pentru procesele industriale)

 • - 7230 Prelucrarea informatică a datelor

 • - 7420 Activități de arhitectură, inginerie și serviciu de consultanță tehnică legate de acestea

 • - 7430 Activități de testări și analize tehnice;

 • - 6312 Depozitări

 • -  4500 Construcții;

 • -       Activitate de import-export.

5

CAPITOLUL II

PATRIMONIU

Art. 5 R.A. APĂ-CANAL Oradea are un patrimoniu propriu în valoare de 1.784.821.125,20 lei la 01.01.2005.

Art. 6 R.A. APĂ-CANAL administrează bunurile din patrimoniul său și din cel public.

Art. 7 R.A. APĂ-CANAL dispune în mod autonom de bunurile din patrimoniul propriu și administrează bunurile aparținătoare patrimoniului public , iar pentru realizarea obiectelor sale de activitate beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

CAPITOLUL III

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 8 R.A. APĂ-CANAL Oradea se subordonează Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Art. 9 Regia are următoarea structură organizatorică:

Organe de conducere:

 • A) CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

 • B) DIRECTORUL GENERAL

 • C) DIRECTORUL TEHNIC

 • D) DIRECTOR ECONOMIC

 • E) DIRECTOR COMERCIAL

Compartimente, secții și sectoare:

COMPARTIMENTE FUNCȚIONALE

 • A) COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE ȘI PLANIFICARE

6

 • B) COMPARTIMENTUL INVESTIȚII - MODERNIZĂRI

 • C) COMPARTIMENT P.I.U. ISPA (UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR CU FINANȚARE EXTERNĂ)

 • D) COMPARTIMENTUL MEDIU CALITATE

 • E) LABORATOR METROLOGIE

 • F) COMPARTIMENTUL PIERDERI APĂ

 • G) COMPARTIMENTUL JURIDIC

 • H) COMPARTIMENTUL INFORMATICĂ

 • I)  COMPARTIMENTUL CONTROL FINANCIAR INTERN

 • J)  COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII ȘI SĂNĂTATE

 • K) COMPARTIMENTUL TEHNIC GIS

 • L) COMPARTIMENTUL DISPECERAT

 • M) CONTABIL ȘEF

 • N) COMPARTIMENTUL FINANCIAR, PREȚURI,TARIFE ȘI ANALIZE ECONOMICE

 • O) ) COMPARTIMENTUL CONTABILITATE

 • P) COMPARTIMENTUL ABONATI

 • Q) COMPARTIMENTUL CONTRACTE

 • R) COMPARTIMENT RELAȚII CU BENEFICIARII, SESIZĂRI, RECLAMAȚII

 • S) COMPARTIMENTUL APROVIZIONARE

 • T) COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

SECTII ȘI SECTOARE DE PRODUCȚIE

 • A) SECTIA RETELE APA

7

 • B) SECTOR RETELE PRINCIPALE

 • C) SECTOR APA PRODUCTIE

 • D) SECTOR CANAL

 • E) SECTOR EPURARE

 • F) SECTOR TRANSPORT-MECANIZARE

 • G) SECTOR CONTORIZARE - FACTURARE

Structura organizatorică a regiei este prezentată în Organigrama alăturată.

8

CAPITOLUL IV

ATRIBUȚIILE, COMPETENȚELE ȘI RĂSPUNDERILE CONDUCERII, COMPARTIMENTELOR FUNCȚIONALE SECȚIILOR ȘI SECTOARELOR DE PRODUCȚIE.

ORGANE DE CONDUCERE

A) CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art. 10 (1) Constituirea și componența Consiliului de Administrație al Regiei Autonome APĂ-CANAL Oradea, sunt aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea.

 • (2) Consiliului de Administrație îi revine sarcina conducerii regiei autonome.

 • (3) Președintele Consiliului de Administrație îndeplinește funcția de director general .

Art. 11 Membrii Consiliului de Administrație:

 • a) se numesc pentru o perioadă de 4 ani, iar jumătate din ei pot fi înlocuiți la fiecare 2 ani;

 • b) nu pot face parte din mai mult de două consilii de administrație și nu pot participa la societăți comerciale cu care regia întreține relații de afaceri sau are

interese contrare;

 • c) își păstrează calitatea de angajați la unitatea de la care provin și toate drepturile și obligațiile derivând din această calitate;

 • d) sunt renumerați cu o indemnizație lunară brută egală cu 20% din salariul de încadrare al Directorului general

 • e) răspund în condițiile prevăzute de lege material, civil, penal după caz pentru modul de gestionare a activității regiei

Art. 12 Consiliul de Administrație se întrunește în sesiuni ordinare, o dată pe lună sau la solicitarea președintelui, ori a unei treimi din membrii săi, ori de câte ori este nevoie.

Art.13 Atribuțiile, răspunderile și competențele Consiliului de Administrație sunt următoarele:

 • a) propune spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Oradea structura organizatorică și funcțională a regiei ( R.O.F. ) și organigrama acesteia;

 • b) aprobă Regulamentul de Ordine Interioară (R.O.I.) al regiei si alte regulamente întocmite conform prevederilor legale;

9

 • c) hotărește asupra investițiilor care urmează a fi realizate potrivit obiectului său de activitate, care se finalizează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la buget;

 • d) propune, conform reglementărilor legale, investițiile a căror aprobare este în competența altor organe;

 • e) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al regiei;

 • f) aprobă împrumuturile pe termen lung sau mediu și modul de rambursare al acestora;

 • g) răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;

 • h) aprobă înstrăinarea, conform reglementărilor legale, a bunurilor mobile și imobile aparținând regiei;

 • i) propune tarife și urmărește aplicarea acestora pentru prestațiile efectuate;

 • j) aprobă utilizarea fondului valutar;

 • k) aprobă asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate;

 • l) asigură și răspunde de respectarea reglementărilor legale privind protecția mediului înconjurător;

 • m) aprobă Contractul colectiv de muncă;

 • n) hotărăște în privința reducerii personalului regiei;

 • o) aprobă orice alte probleme privind activitatea regiei, cu excepția celor date potrivit legii în competența altor organe;

 • p) aprobă bilanțul contabil de sfârșit de an;

 • q) aprobă casarea mijloacelor fixe și declasarea bunurilor materiale conform propunerilor făcute de comisiile abilitate.

Art. 14 Consiliul de administrație își desfășoară ședințele numai în cazul prezenței a cel puțin jumătate din numărul membrilor săi. Deciziile sale se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți. În caz de paritate, votul președintelui decide.

Art. 15 Orice membru al Consiliului de Administrație are dreptul de a cere să i se pună la dispoziție actele, dosarele sau registrele de care are nevoie pentru studiu.

Art. 16 Pentru luarea unor decizii complexe, Consiliul de Administrație poate atrage în activitatea de analiză, consultanți din diferite sectoare ale economiei.

Art. 17 Anual, Consiliul de Administrație prezintă Consiliului Local al Municipiului Oradea, un raport asupra activității în perioada expirată și programul de activitate pentru perioada in curs;

Art. 18 În urma discuțiilor purtate în ședințele Consiliului de Administrație și a deciziilor luate, se încheie un proces verbal care va fi semnat de secretar și președinte. Aceste procese verbale se vor trece într-un registru special, numerotat; acesta va putea fi consultat cu aprobarea conducerii regiei.

Art. 19 Consiliul de Administrație răspunde de toate hotărârile luate în fața organului ierarhic care l-a numit ( Consiliul Local al Municipiului Oradea ).

10

Art. 20 Hotărârile Consiliului de Administrație sunt executorii prin ele însele, afară de cazul când legile sau regulamentele prevăd și o altă aprobare superioară.

11

B) DIRECTORUL GENERAL

Art. 21 Directorul general al Regiei Autonome APĂ-CANAL Oradea este numit în funcție de Consiliul local al municipiului Oradea, are calitatea de salariat al regiei și este în același timp președintele Consiliului de Administrație. Conduce activitatea curentă a regiei și o reprezintă în relațiile cu instituțiile statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice.

Art. 22 În calitatea sa de director general al regiei, are următoarele atribuții și răspunderi :

 • a) concepe și aplică strategii și/sau politici de dezvoltare, respectând cerințele SMI și SMC

 • b) ia măsuri și răspunde de realizarea programelor propuse pentru: îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, respectarea procedurilor de lucru, organizarea în condiții de eficiență a activității regiei cu respectarea tuturor cerințelor referitoare la asigurarea calității serviciilor și protecției mediului

 • c) asigură condiții corespunzătoare de lucru pentru întreg personalul regiei

 • d) concepe și aplică strategii și/sau politici de dezvoltare a regiei;

 • e) ia măsuri și răspunde de realizarea tuturor programelor propuse pentru îmbunătățirea activității de producție-prestație, de buna organizare a producției și a muncii, de ridicarea continuă a eficienței economice a activității regiei, de dezvoltarea și diversificarea prestațiilor; asigură condiții corespunzătoare de muncă pentru întregul personal muncitor în condițiile respectării și realizării tuturor cerințelor referitoare la asigurarea calității serviciilor și protecției mediului.

 • f) coordonează și urmărește activitatea financiar-contabilă a regiei în sensul îndeplinirii tuturor obligațiilor legale și utilizării eficiente a fondurilor bănești și patrimoniului regiei ;

 • g) asigură aplicarea măsurilor aprobate privind integritatea patrimoniului propriu și public și recuperarea eventualelor pagube aduse acestuia ;

 • h) aprobă compensarea cantitativă a lipsurilor cu plusurile constatate la inventariere, potrivit normelor legale; aprobă termenele de efectuare a inventarierii patrimoniale anuale.

 • i) stabilește pe baza structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, modul de lucru și de colaborare dintre compartimentele de muncă din structura funcțională - și secție și sectoarele de producție; organizează controlul îndeplinirii sarcinilor și urmărește aplicarea măsurilor aprobate ;

 • j) selectează, angajează si eliberează din funcție personalul de execuție din regie ; decide numirea sau demiterea persoanelor din funcții de conducere.

 • k) ia măsuri pentru cunoașterea actelor normative care vizează activitatea regiei și asigură respectarea întocmai a acestora ;

12

 • l) asigură informarea operativă a membrilor Consiliului de Administrație asupra desfășurării activității regiei, a principalelor probleme rezolvate și a măsurilor ce se impun a fi luate în viitor.

 • m) răspunde de angajarea cheltuielilor materiale și bănești ale regiei; de rambursarea creditelor externe și interne

 • n) răspunde de respectarea disciplinei de producție, contractuale și financiare, de realizarea indicatorilor de performanță generali, minimali și garantați pe baza măsurilor pentru asigurarea integrității patrimoniului, pentru dezvoltarea și gospodărirea eficientă a bunurilor încredințate, având obligația de a refuza, în condițiile legii, orice operație patrimonială care contravine dispozițiilor legale ;

 • o) răspunde de angajarea regiei în raporturile cu persoane juridice și fizice, precum și în fața organelor jurisdicționale; de asemenea, poate da împuternicire de reprezentare în acest scop și altor persoane din cadrul regiei.

 • p) răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu.

 • q) răspunde de îndeplinirea tuturor sarcinilor dispuse de organele ierarhic superioare

Art. 23 Are în subordine și răspunde de activitatea următoarelor compartimente funcționale:

Compartiment ,, Resurse Umane și Planificare “ ;

Compartiment ,, Investiții - Modernizări “

Compartiment ,, P.I.U-ISPA “ ;

Compartiment ,, Mediu Calitate“ ;

Laborator ,, Metrologie “ ;

Compartiment ,, Pierderi Apă “

Compartiment ,, Juridic “ ;

Compartiment ,, Informatică “ ;

Compartiment ,, Control financiar Intern “ ;

Compartiment ,, Securitatea Muncii și Sănătate “ ;

De asemenea are în subordonare directă pe :

 • - Directorul tehnic

 • - Directorul economic

 • - Directorul comercial

Art. 24 Este subordonat Consiliului Local al Municipiului Oradea.

13

C) DIRECTORUL TEHNIC

Art. 25 Directorul tehnic este conducătorul pe linie de specialitate a activității tehnice și de producție din regie și locțiitorul Directorului general

Art. 26 În această calitate, la activitățile coordonate, îi revin următoarele atribuții și răspunderi :

 • a) răspunde de exploatarea în condiții de eficiență ridicată a întregului sistem de alimentare cu apă și de canalizare prin folosirea cât mai completă a capacităților de producție, utilizarea rațională a forței de muncă și a timpului de lucru, în condițiile respectării și realizării tuturor cerințelor impuse de asigurarea calității serviciilor și protecției mediului ;

 • b) asigură și răspunde de monitorizarea și realizarea continuității calitative și cantitative (24 ore din 24) a serviciilor prestate de regie ;

 • c) asigură și răspunde de respectarea întocmai a prevederilor ROFAC, a Licenței de operator și a Contractului de delegare de gestiune și a indicatorilor de performață generali, minimali și garantați ce îi revin pe linie tehnică ;

 • d) urmărește și răspunde de aplicarea și respectarea procedurilor de lucru pe linie tehnică

 • e) determină necesarul de investiții, RK și dotări și urmărește realizarea acestora împreună cu compartimentele de specialitate

 • f) răspunde de asigurarea pregătirii, execuției și recepției lucrărilor de reparații

 • g) propune și urmărește aplicarea de măsuri pentru reducerea consumurilor specifice și pentru reducerea pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă;

 • h) coordonează activitatea Comisiei tehnice din regie la elaborarea hotărârilor cu privire la avizare, teme de proiectare, documentații tehnice de achiziție prin licitație a lucrărilor, utilajelor, serviciilor și echipamentelor, însușirea documentațiilor de execuție

 • i) asigură utilizarea eficientă și în conformitate cu prevederile legale a mijloacelor de transport și utilajelor de construcții și speciale ;

 • j) coordonează, asigură și răspunde de intervențiile operative în caz de poluare

Art. 27 Are în subordine și răspunde de activitatea următoarele compartimente funcționale și de producție :

Compartiment ,, Tehnic GIS“ ;

Compartiment ,, Dispecerat“ ;

Sector Apă Producție

Secție Rețele Apă

Sector Rețele Principale

Sector Canal

Sector Epurare

Sector Transport - Mecanizare

Art. 28 Este subordonat Directorului general.

14

D) DIRECTORUL ECONOMIC

Art. 29 Directorul economic coordonează, organizează și răspunde de activitățile financiar-contabile și încasare a contravalorii prestațiilor efectuate de regie

Art. 30 Are în principal următoarele atribuții și răspunderi :

 • a) ia măsuri pentru organizarea contabilității în conformitate cu reglementările legale în vigoare sens în care organizează și coordonează întocmirea situațiilor finaciare, a balențelor de verificare lunare și a oricăror alte documente prevăzute de legea contabilității nr.82/91cu modificări și completările ulterioare.;

 • b) ia măsuri pentru elaborare bugetului de venituri și cheltuieli, a bugetului de trezorerie și a listei de investiții conform contractului de delegare de gestiune încheiat cu Consiliul Local Oradea și cu reglementările legale în vigoare;

 • c) efectuează analiza lunară a cheltuielilor de producție, a cheltuielilor materiale și servicii precum și a investițiilor aprobate conform regelmentărilor legale în vigoare;

 • d) ia măsuri pentru reducerea stocurilor supranormative (cu mișcare lentă) în vederea asigurării rentabilității cuprinse în indicatorii economico-finaciari ai regiei;

 • e) asigură îndeplinirea atribuțiilor ce revin compartimentului financiar contabil pentru păstrarea integrității patrimoniului și cele cu privire la controlul preventiv și la controlul ierarhic operativ curent și analiza pe bază de bilanț a rezultatelor activității regiei;

 • f) ia măsuri pentru recuperarea, în condițiile legii, a creanțelor restante precum și pentru achitarea obligațiilor financiare ale regiei față de furnizori și creditori la termenele scadente, conform contractelor incheiate;

 • g) ia măsuri pentru stabilirea, depunerea deconturilor și a declarațiilor prevăzute de lege precum și pentru achitarea obligațiilor bugetare, la termenele scadente și în condițiile prevăzute de lege;

 • h) asigură elaborarea graficului de circulație și păstrare a documentelor justificative;

 • i) asigură elaborarea graficului de inventariere anuală a patrimoniului, a formării comisiilor de inventariere, pe care îl prezintă directorului general în vederea aprobării acestuia, asigurând totodată instruirea membrilor comisiilor de inventariere;

 • j) ia măsuri pentru valorificarea propunerilor făcute de comisiile de inventar, în condițiile prevăzute de contractul de delegare de gestiune și de legislația în vigoare;

 • k) răspunde de angajarea cheltuielilor materiale și bănești ale regiei;

15

 • l) asigură și răspunde de respectarea întocmai a prevederilor ROFAC, a Licenței de operator și a Contractului de delegare de gestiune și a indicatorilor de performanță generali, minimali și garantați ce îi revin pe linie economică;

 • m) răspunde de respectarea disciplinei financiare, dezvoltarea gospodărirea eficientă a bunurilor încredințate, având obligația de a refuza, în condițiile legii, orice operație patrimonială care contravine dispozițiilor legale ;

 • n) răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu ;

 • o) asigură introducerea și folosirea mijloacelor moderne de plată;

 • p) răspunde de aplicarea corectă a procedurii de stabilire, ajustare și modificare a tarifelor prestațiilor efectuate;

 • q) propune măsuri pentru reducerea pierderilor din sistemul de alimentare cu apă;

 • r) îndeplinește orice alte obligații stabilite de Consiliul de Administrație și directorul general pe linie economico-finaciară, în condițiile prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare și de legislația în vigoare;

 • s) asigură ducerea la îndeplinire a oricăror acte normative sau hotărâri ale Consiliului Local ce privesc activitatea economico-financiară a regiei.

Art. 31 Are în subordine și răspunde de activitatea următoarelor compartimente funcționale:

Contabil șef

Compartiment ,, Contabilitate“ ;

Compartiment ,, Financiar“ ;

Compartiment ,, Abonați“ ;

Art. 32 Este subordonatDirectorului general

16

E) DIRECTORUL COMERCIAL

Art. 33 Directorul comercial coordonează, organizează și răspunde de următoarele activități: contorizare-facturare, contractare, relații cu beneficiarii, sesizări, aprovizionare, administrativă și de încasare a contravalorii prestațiilor efectuate de regie

Art. 34 Are în principal următoarele atribuții și răspunderi :

 • a) asigură și răspunde de:

 • •  contorizarea tuturor consumatorilor la limita de proprietate, conform prevederilor ROFAC

 • •  înlocuirea, repararea și verificarea metrologică (la termenele impuse de legislația în vigoare) a contoarelor de branșament

 • •  citirea (la intervalele de timp prevăzute în contract) contoarelor care stau la baza facturării prestațiilor

 • b) asigură și răspunde de încheierea și derularea contractelor de prestări servicii încheiate cu utilizatorii și a contractelor economice încheiate cu furnizorii

 • c) răspunde de organizarea evidenței tuturor consumatorilor

 • d) organizează și răspunde de facturarea serviciilor de apă și canalizare și la propunerea Compartimentului Abonați dispune măsurile necesare pentru recuperarea debitelor restante

 • e) urmărește și răspunde de realizarea planului de producție prevăzut în BVC

 • f) coordonează și răspunde de asigurarea necesarului de materiale, piese de schimb, carburanți, lubrifianți, servicii, etc., respectând legislația privind achizițiile ;

 • g) asigură și răspunde de realizarea stocurilor minime în caz de intervenții și de sezon rece, precum și de preîntâmpinarea formării stocurilor supranormative ;

 • h) urmărește și răspunde de asigurarea condițiilor de depozitare a bunurilor aprovizionate, organizează transportul, primirea și recepția bunurilor materialr ;

 • i) asigură și răspunde de respectarea întocmai a prevederilor ROFAC, a Licenței de operator și a Contractului de delegare de gestiune și a indicatorilor de performață generali, minimali și garantați ce îi revin pe linie comercială;

 • j) coordonează analizarea și soluționarea tuturor sesizărilor și reclamațiilor primite de la utilizatori ;

 • k) coordonează și răspunde de activitatea administrativă, de secretariat, pază și PSI, apărare civilă ;

 • l) răspunde de aplicarea procedurilor de lucru specifice activității comerciale

 • m) propune măsuri pentru reducerea pierderilor din sistemul de alimentare cu apă

Art. 35 Are în subordine și răspunde de :

Sectorul Contorizare Facturare ;

Compartimentul,, Contracte“ ;

Compartimentul ,, Relații cu beneficiarii, sesizări, reclamații“ ;

Compartimentul ,, Aprovizionare“ ;

17

Compartimentul ,, Administrativ“ ;

Art. 36 Se subordonează Directorului general ;

COMPARTIMENTE FUNCȚIONALE

A) COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE ȘI PLANIFICARE

Art. 37 Acest compartiment este compartimentul de specialitate care răspunde de elaborarea programului de producție, de aplicarea actelor normative privind salarizarea, evidența și folosirea forței de muncă, selecția personalului și perfecționarea pregătirii profesionale a acestuia.

Art. 38 Are următoarele atribuții și răspunderi:

 • a) elaborează programul de producție anual, trimestrial și lunar, fizic și valoric, asigurând folosirea deplină a tuturor capacităților de producție și a forței de muncă;

 • b) participă împreună cu alte compartimente de specialitate la studii de prognoză pentru dezvoltarea în perspectivă a regiei ;

 • c) urmărește îndeplinirea indicatorilor de performanță generali, minimali și garantați și respectarea prevederilor ROFAC, a Licenței de operator și a Contractului de delegare de gestiune;

 • d) colaborează cu Compartimentul Tehnic GIS la întocmirea și reactualizarea ROF;

 • e) elaborează organigrama regiei, având în vedere folosirea eficientă a forței de muncă;

 • f) întocmește planul anual de instruire; urmărește și răspunde de creșterea nivelului de instruire al personalului, pentru creșterea continuă a calității serviciilor prestate;

 • g) răspunde de evaluarea anuală a personalului;

 • h) urmărește și răspunde de respectarea dispozițiilor cu caracter normativ privind salarizarea personalului și plata contribuțiilor individuale pentru asigurările sociale și a impozitului pe salarii;

 • i) răspunde de aplicarea procedurilor de lucru specifice compartimentului;

 • j) urmărește respectarea Contractului Colectiv de Muncă;

 • k) urmărește și răspunde de încadrarea în fondul de salarii programat și a numărului mediu de personal;

 • l) răspunde de respectarea legislației muncii;

 • m) organizează întocmirea și transmiterea în termen, către instituțiile abilitate, a tuturor rapoartelor și a declarațiilor privind forța de muncă, contribuțiile sociale individuale, chestionarelor statistice, etc;

18

 • n) conduce activitatea de secretariat a ședințelor Consiliului de Administrație și difuzează hotărârile adoptate compartimentelor vizate;

Art. 39 Se subordonează Directorului general.

19

B) COMPARTIMENTUL INVESTIȚII, MODERNIZĂRI

Art. 40 Răspunde de investiții, modernizare, retehnologizare, reparația capitală și dotarea capacităților de producție caracteristice activității regiei (urmărind derularea acestor activități), avizarea în Comisia tehnică a regiei a temelor de proiectare, a proiectelor, urmărind execuția achizițiilor până la recepția finală și înregistrarea în contabilitate a investiției/achiziției realizate- în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 41 Are următoarele atribuții și răspunderi :

 • a) organizează, planifică și conduce activitatea specifică în conformitate cu metodologia și legislația în vigoare.

 • b) întocmește în colaborare cu Compartimentul Tehnic GIS - Planul anual conținând lucrările de investiții, modernizare, dezvoltare, retehnologizare, reparații capitale și dotări.

 • c) corelează lucrările de dezvoltare a capacităților de producție cu perspectivele prognozate și cu posibilitatea de utilizare eficientă a noilor capacități.

 • d) fundamentează economic și justifică necesitatea și oportunitățile lucrărilor de investiții, modernizare, retehnologizare și reparații capitale.

 • e) organizează aprobarea temelor de proiectare în Comisia Tehnică a regiei, pentru pregătirea lucrărilor de investiții, modernizare, dezvoltare, retehnologizare, reparații capitale și dotări.

 • f) alege proiectantul conform prevederilor legale în vigoare, stabilește de comun acord cu acesta fazele și termenele de elaborare a proiectului, perfectând contractul de proiectare.

 • g) urmărește și obține toate avizele, autorizațiile și acordurile necesare, în vederea promovării obiectivului și deschiderii finanțării conform reglementărilor în vigoare, precum și realizarea eventualelor condiții stabilite prin avize în documentații; ține evidența tuturor investițiilor și obține fondurile necesare, cu toți indicatorii aferenți, potrivit protocolului pe care îl inițiază, întocmește formele legale necesare pentru predarea amplasamentelor libere de orice sarcină în vederea execuției lucrărilor.

 • h) răspunde de realizarea studiilor de fezabilitate, a proiectelor de execuție, precum și de licitarea și contractarea execuției lucrărilor conform legislației în vigoare, supunând documentațiile de execuție spre avizare și aprobare Comisiei Tehnice, conducerii regiei, Consiliului Local Oradea, conform competențelor de aprobare.

 • i) urmărește asigurarea și constituirea fondurilor bănești de dezvoltare, modernizare, retehnologizare și reparații capitale, respectând limitele impuse de legislația în vigoare.

 • j) angajează și încheie contracte cu societăți comerciale specializate pentru realizarea lucrărilor conform programelor aprobate în Consiliul de Administrație, conform legislației în vigoare.

20

 • k) procedează la procurarea, conform legislației în vigoare, a utilajelor tehnologice și a echipamentelor speciale, precum și la predarea lor către constructor (pentru montare) sau către beneficiarul de dotație, cu respectarea termenelor stabilite în program.

 • l) urmărește realizarea obiectivului admis, contractat pentru execuție, conform programelor aflate în derulare, în conformitate cu cerințele proiectului de execuție și cu parametrii impuși prin tema de proiectare.

 • m) supraveghează tehnic și calitativ lucrările programate și contractate spre execuție, urmărind derularea fazelor conform graficului de execuție întocmit de comun acord cu proiectantul, constructorul și beneficiarul de dotație, luând măsurile necesare pentru încadrarea în termenele stabilite, întocmind procese verbale pentru lucrări speciale, conform legislației în vigoare. Urmărește montarea corectă a instalațiilor și utilajelor tehnologice.

 • n) răspunde de decontarea facturilor pe faze de lucrări conform programului contractat, verificând realitatea cantităților fizice și valorice solicitate de constructor, conform legislației în vigoare.

 • o) urmărește încadrarea valorică a lucrării față de prevederile documentației tehnico-economice elaborate.

 • p) răspunde de întocmirea cărții tehnice a construcției și a mijloacelor fixe și de întocmirea tuturor elementelor tehnice și tehnologice cerute prin proiect și de predarea acesteia către beneficiarul de dotație.

 • q) răspunde de utilizarea fondurilor bănești puse la dispoziție și de atingerea parametrilor impuși prin tema de proiectare.

 • r) răspunde de întârzierile în deschiderea finanțării pentru punerea în funcțiune a obiectivelor stabilite prin program; și pentru achiziționarea cu întârziere a utilajelor și sub parametri impuși prin proiect.

 • s) organizează recepția preliminară, finală (de punere în funcțiune) sau definitivă -după caz.

 • t) participă obligatoriu în comisia de recepție a lucrărilor executate pentru regie, la punerea în funcțiune a obiectivelor, a utilajelor, la probe și omologări, în conformitate cu legislația în vigoare. Plata garanției de bună execuție a lucrărilor se va face numai în urma încheierii unui proces-verbal de punere în funcțiune la parametrii impuși prin proiect, după efectuarea remedierilor cuprinse în actele încheiate de comisia de recepție - conform legislației în vigoare.

 • u) răspunde și ia măsuri pentru înlăturarea deficiențelor semnalate la recepția preliminară sau apărute în perioada de garanție.

 • v) asigură lucrările de secretariat pentru Comisia tehnică a regiei.

 • w) răspunde de comunicarea în termen către compartimentul contabilitate a exactității tuturor datelor necesare înregistrării noilor obiective ca fonduri fixe, mijloace fixe, imediat după punerea în funcțiune a acestora, conform legislației în vigoare.

w) asigură secretariatul privind Legea nr. 10 (exproprierile)

21

 • x) răspunde de respectarea procedurilor operaționale specifice și de realizarea indicatorilor de performanță ce îi revin;

 • y) are obligația să respecte prevederile din ROFAC, Licența de operator și Contractul de delegare de gestiune;

Art. 42 Este subordonat Directorului general.

C) COMPARTIMENTUL P.I.U. Ispa (UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR CU FINANȚARE EXTERNĂ)

Art. 43 Compartimentul are rolul de implementare a proiectelor din cadrul programelor cu finanțare externă (de la preluarea temelor de proiectare, avizarea în comisia tehnică a regiei, proiectarea și execuția lucrărilor până la recepția finală și înregistrarea în contabilitate a obiectivului realizat- în conformitate cu legislația în vigoare), de a urmări și coordona îndeplinirea condiționalităților financiare și nefinanciare stabilite prin acordurile externe încheiate.

Art. 44 Compartimentul asigură legătura dintre regie și celelalte organisme implicate în derularea programelor cu finanțare externă: Ministerul Finanțelor Publice, prin Autoritatea de management a Fondurilor de Coeziune și prin Oficiul de Plăți și Contractare Phare, Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, Delegația Comisie Europene la București și Comisia Europeană.

Art. 45 Are următoarele atribuții și răspunderi :

 • a) organizează și conduce activitatea specifică în conformitate cu metodologia și legislația în vigoare;

 • b) întocmește Planul de implementare al proiectelor, având următoarele trei componente:

 • •  prevederea datelor de bază pentru planificarea în detaliu a proiectelor din cadrul programului în ce privește obiectivele lor, activitățile planificate și alocarea bugetului;

 • •  identificarea principalelor etape ale programelor și întocmirea unui program global în vederea implementării acestora;

 • •  stabilirea criteriilor de bază pentru evaluarea programelor și ulterior, monitorizarea și evaluarea derulării acestora.

 • c) coordonează și pregătește procurarea de bunuri, lucrări și servicii;

 • d) urmărește și obține toate avizele, autorizațiile și acordurile necesare conform legislației în vigoare, în vederea promovării obiectivului și deschiderii finanțării conform reglementărilor în vigoare, precum și realizarea eventualelor condiții stabilite prin avize în documentații, întocmește formele legale necesare pentru predarea amplasamentelor libere de orice sarcină în vederea execuției lucrărilor;

22

 • e) asigură programarea execuției lucrărilor;

 • f) urmărește realizarea obiectivului admis, contractat pentru execuție, conform programelor aflate în derulare, în conformitate cu cerințele proiectului de execuție;

 • g) supraveghează tehnic și calitativ lucrările programate și contractate spre execuție, urmărind derularea fazelor conform graficului de execuție întocmit de comun acord cu consultantul (supervizorul), constructorul și beneficiarul, luând măsurile necesare pentru încadrarea în termenele stabilite, întocmind procese verbale pentru lucrări speciale, conform legislației în vigoare. Urmărește montarea corectă a instalațiilor și utilajelor tehnologice;

 • h) răspunde, împreună cu Consultantul, de decontarea facturilor pe faze de lucrări, verificând realitatea cantităților fizice și valorice solicitate de constructor, în conformitate cu clauzele din contractele încheiate;

 • i) urmărește încadrarea valorică a lucrării față de prevederile documentației tehnico-economice elaborate;

 • j) răspunde de întocmirea cărții tehnice a construcției și mijloacelor fixe și de întocmirea tuturor elementelor tehnice și tehnologice cerute prin proiect și de predarea acesteia;

 • k) organizează recepția finală (de punere în funcțiune);

 • l) participă obligatoriu în comisia de recepție a lucrărilor executate pentru regie, la punerea în funcțiune a obiectivelor, a utilajelor, la probe și omologări, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • m) răspunde și ia măsuri pentru înlăturarea deficiențelor semnalate la recepția preliminară sau apărute în perioada de garanție;

 • n) răspunde de comunicarea în termen către compartimentul contabil a exactității tuturor datelor necesare înregistrării noilor obiective ca fonduri fixe, imediat după punerea în funcțiune a acestora, conform legislației în vigoare;

 • o) ia măsurile necesare pentru respectarea acordurilor specifice financiare și non financiare;

 • p) pregătește toate rapoartele legate de implementarea programului de investiții cerute de bănci , instituții și organisme implicate;

 • q) pregătește planul de procurare pentru fiecare contract din program și obține aprobările pentru acesta de la instituțiile și organismele implicate;

 • r) estimează circuitul financiar în concordanță cu datele cuprinse în Planul de procurare ca bază de timp și valori contractuale ;

 • s) raportează lunar, trimestrial, semestrial sau ori de câte ori este cazul, stadiile derulării proiectelor față de programul de investiții, în conformitate cu acordurile încheiate.

 • t) răspunde de respectarea procedurilor operaționale specifice și de realizarea indicatorilor de performanță ce îi revin

 • u) are obligația să respecte prevederile din ROFAC, Licența de operator și Contractul de delegare de gestiune;

23

Art. 46 Este subordonat Directorului general.


24


D). COMPARTIMENTUL MEDIU- CALITATE

Art. 47 Acest compartiment are ca obiectiv principal urmărirea calității apei potabile și a apei uzate, gestionarea sistemului de management integrat mediu-calitate și respectarea legislației în vigoare pe linie de protecția mediului.

Art. 48 Are următoarele atribuții și răspunderi :

 • a) răspunde de controlul calității apei potabile și a apei uzate de la consumatori, precum și a apelor evacuate în emisar, urmărind aplicarea cu strictețe a prescripțiilor, standardelor, a documentațiilor tehnice și tehnologice, cât și a normelor interne, efectuând periodic analize de laborator asupra probelor recoltate din punctele de control stabilite, certificând calitatea apei potabile, a apei uzate preluate în canalizare și evacuate în emisar, prin documente care indică rezultatele și concluziile analizelor;

 • b) controlează calitatea apelor uzate descărcate în rețeaua publică de canalizare, astfel ca prin conținutul si cantitatea lor, acestea să nu degradeze construcțiile și instalațiile acestei rețele, să nu aducă prejudicii igienei și sănătății publice sau personalului de exploatare și să nu împiedice procesele de epurare din stația de epurare mecanică și biologică, sau să reducă capacitatea ei de epurare;

 • c) coordonează și controlează activitatea laboratoarelor din cadrul Uzinei de apă și Stației de epurare comunicând acestora constatările și măsurile stabilite prin actele de control ale organelor abilitate (Inspectoratul de poliție Sanitară, Protecția mediului, Protecția consumatorilor), urmărind realizarea acestora în termenele prevăzute, și informează conducerea regiei despre realizarea acestora;

 • d) elaborează programe de urmărire a calității apei potabile pe rețea și a calității apei uzate deversate în canalizarea municipiului

 • e) urmărește dotarea laboratoarelor în vederea măririi numărului de indicatori analizați, pentru creșterea calității apei potabile furnizate consumatorilor și a apei deversate în emisar

 • f) urmărește realizarea procesului de acreditare al laboratoarelor și menținerea acestuia

 • g) urmărește calitatea serviciilor prestate de regie (alimentare cu apă, preluarea și epurarea apelor uzate) și propune măsuri pentru îmbunătățirea acestora;

 • h) propune măsuri contra celor vinovați de nerespectarea încadrării în normele de protecția mediului și a clauzelor contractuale;

 • i) asigură obținerea și reînnoirea autorizațiilor sanitare de funcționare, a autorizației de gospodărire a apelor și a autorizației de mediu, conform legislației în vigoare

 • j) gestionează Sistemul de Management de Mediu și Sistemul de Management al Calității în regie

 • k) implementează și urmărește funcționarea sistemului de management în domeniul sănătății și securității profesionale

25

 • l) colaborează cu sectoarele și compartimentele de resort, în vederea îmbunătățirii calității serviciilor furnizate consumatorilor.

5

 • m) urmărește ca lucrările noi, de modernizare, de reabilitare, de retehnologizare, să promoveze și să respecte noile tehnologii, echipamente tehnologice, materiale și servicii nepoluante.

 • n) respectă cerințele impuse de normele naționale în domeniul calității mediului, precum și armonizarea acestora cu normele internaționale și europene privind protecția mediului înconjurător.

 • o) urmărește respectarea cerințelor impuse de licența de operare și de prelungirea acesteia

 • p) răspunde de respectarea procedurilor operaționale specifice și de realizarea indicatorilor de performanță ce îi revin

 • a) are obligația să respecte prevederile din ROFAC, Licența de operator și Contractul de delegare de gestiune;

Art. 49 Acest compartiment se subordonează Directorului general.

26

E). LABORATORUL DE METROLOGIE

Art. 50 Compartimentul Metrologie răspunde de întreținerea și verificarea metrologică în conformitate cu legislația în vigoare a contoarelor de apă aparținând patrimoniului public și aflate în exploatarea regiei.

Art. 51 Are următoarele atribuții, competențe și răspunderi :

 • a) coordoneaza si raspunde de activitatea de reparatii , intretinere si verificari metrologice a contoarelor de apa rece din cadrul regiei.

 • b) elaboreaza documentatia necesara pentru autorizatia de funtionare a Standului de verificare contoare , Atelierului de reparatii contoare , precum si autorizarea metrologică a personalului din cadrul compartimentului.

 • c) elaboreaza lunar fisele de monitorizare privind verificarile metrologice pentru contoarele de apa si le transmite catre SJML-Bihor in scopul efectuarii supravegherii metrologice.

 • d) raspunde de emiterea buletinelor de verificare metrologica pentru fiecare contor verificat pe stand.

 • e) conduce evidenta cu datele referitoare la verificarile metrologice efectuate.

 • f) preda catre magazia Sectorului Contorizare Facturare contoarele verificate metrologic care urmeaza a fi montate la beneficiari.

 • g) colaboreaza in permanenta cu Sectorul Contorizare Facturare si SJML-Bihor pentru solutionarea in termenele stabilite de legislatie a verificarilor metrologice efectuate la cererea abonatilor si transmite rezultatele verificarilor Sectorului Contorizare Facturare.

 • h) colaboreaza permanent cu SJML-Bihor in vederea aplicarii legislatiei si normelor metrologice in vigoare.

 • i) asigura si urmareste permanent intretinerea si buna functionare a instalatiilor de verificari contoare din cadrul compartimentului, in conformitate cu normele tehnice în vigoare.

 • j) colaboreaza cu sectiile si compartimentele din regie in vederea prevenirii si solutionarii problemelor referitoare la contoarele de apa.

 • k) răspunde de respectarea procedurilor operaționale specifice și de realizarea indicatorilor de performanță ce îi revin

 • l) are obligația să respecte prevederile din ROFAC, Licența de operator și Contractul de delegare de gestiune;

Art. 52 Acest compartiment este subordonat Directorului General.

27

Art. 53 Compartimentul Pierderi de apă are ca obiect de activitate urmărirea și coordonarea controlului pierderilor de apă, adoptând măsuri de orice fel pentru reducerea acestora în limite raționale, justificate din punct de vedere economic.

Art. 54 Are următoarele atribuții, competențe și răspunderi :

 • b) urmărește permanent valoarea pierderilor de apă, solicitând datele care au determinat evaluarea acestora de la secția, sectoarele,compartimentele implicate în procesul de furnizare și distribuție a apei;

 • c) solicită și primește de la compartimentele direct implicate date referitoare la producerea de avarii în instalații și rețele, precum și asupra frecvenței acestora în anumite zone, stabilind împreună cu acestea, zone de observație și măsuri de control ce se impun;

 • d) propune spre aprobare strategii ce se impun pentru reducerea pierderilor constatate, făcând o evaluare a necesității măsurilor ce se stabilesc, prezentând informații despre detaliile tehnice, consumul forței de muncă, durata remedierii, costul lucrărilor;

 • e) colaborează cu secția, sectoarele și compartimentele din cadrul regiei, ori de câte ori situația o impune, solicitând acestora orice fel de date ce pot duce la stabilirea cauzelor și a măsurilor ce se cer aplicate pentru reducerea pierderilor;

 • f) urmărește aplicarea măsurilor impuse în diverse situații de producere de pierderi de apă, până la finalizarea acestora, raportând conducerii regiei rezultatele obținute;

 • g) propune organizarea și participă la efectuarea unor măsurători ce se impun, a unor bilanțuri în sistemul de distribuție, pentru evaluarea consumurilor specifice, interpretând și analizând datele obținute, prezentând conducerii concluziile rezultate și măsurile necesare în vederea reducerii pierderilor de apă și a remedierii deficiențelor din sistemul de alimentare cu apă

 • h) răspunde de respectarea procedurilor operaționale specifice și de realizarea indicatorilor de performanță ce îi revin

 • i) are obligația să respecte prevederile din ROFAC, Licența de operator și Contractul de delegare de gestiune;

Art. 55 Acest compartiment este subordonat Directorului General.

28

Art. 56Acest compartiment are rolul de a asigura respectarea legislației în toate domeniile de activitate ale regiei și de a apăra interesele acesteia .

Art. 57 Are următoarele atribuții și răspunderi:

 • 1. colaborează la întocmirea proiectelor de hotărâri și a deciziilor elaborate de regie;

 • 2. reprezintă interesele unității în fața instanțelor judecătorești (de drept comun și arbitrare), a organelor de urmărire penală, precum și în raport cu persoanele fizice și juridice;

 • 3. redactează acțiuni, întâmpinări, răspunsuri la întâmpinări, plângeri penale, sesizări, repuneri pe rol în urma suspendării unor cauze;

 • 4. formulează obiectivele expertizelor tehnice și contabile precum și concluziile pe marginea acestor expertize;

 • 5. redactează apeluri și recursuri în raport de nivelul judecării litigiilor;

 • 6. studiază cauzele înainte de ședințele de judecată, pregătește materialele necesare din punct de vedere tehnic și juridic în vederea susținerii cauzelor în condiții optime;

 • 7. participă la dezbateri în vederea susținerii intereselor unității;

 • 8. studiază dosarele din arhivele instanțelor (Judecătorie, Tribunal, Curte de Apel, Curte Supremă, Curte de Conturi) ;

 • 9. participă la efectuarea expertizelor tehnice și contabile ale proceselor - verbale de punctaj comun ;

 • 10. răspunde de obținerea titlurilor executorii și de executarea acestora;

 • 11. ține evidența dosarelor juridice precum și a termenelor de judecată ;

 • 12. preia și înregistrează citații, sentințe, decizii, adrese de la instanțe, de la compartimentele regiei și orice alte acte adresate acestui compartiment;

 • 13. colaborează la predarea cauzelor soluționate la arhiva unității;

 • 14. participă și îndrumă activitatea comisiilor de licitații;

 • 15. participă la activitatea specifică cărții funciare ( întabulări, radieri, rectificări de carte funciară, extrase C.F.) ;

 • 16. înregistrează orice modificări aduse actelor de înființare ale regiei la Registrul Comerțului;

 • 17. poartă corespondență cu alte instituții în vederea obținerii unor date necesare soluționării litigiilor (Registrul Comerțului, Camera de comerț, Poliție, Primărie, Parchet, Starea Civilă etc.) ;

 • 18. acordă asistență juridică compartimentelor, secțiilor și sectoarelor de producție;

 • 19. avizează proiecte de hotărâri, regulamente, ordine și instrucțiuni precum și orice acte cu caracter juridic care sunt în legătură cu activitățile regiei;

 • 20. avizează legalitatea contractelor și actelor adiționale încheiate de regie ;

29

 • 21.avizează încheierea, modificarea și desfacerea contractelor de muncă, precum și aplicarea măsurilor cu caracter disciplinar, administrativ sau penal, după caz, și orice alte măsuri în legătură cu modificarea contractelor de muncă ;

22.informează organele de conducere asupra sarcinilor ce le revin, potrivit legislației în vigoare și nou apărute ;

 • 23. urmărește respectarea disciplinei contractuale și de plan, la sesizarea compartimentelor de resort ;

 • 24. asigură însușirea legislației nou apărute (studierea Monitorului oficial și comunicarea actelor normative cu compartimentele interesate ) ;

 • 25. avizează adeverințele de debit;

 • 26. participă la ședințele Consiliului de Administrație și avizează hotărârile acestuia;

 • 27. răspunde de obținerea titlurilor executorii (investirea hotărârilor cu formulă executorie);

 • 28. răspunde de respectarea procedurilor operaționale specifice și de realizarea indicatorilor de performanță ce îi revin

 • 29. are obligația să respecte prevederile din ROFAC, Licența de operator și Contractul de delegare de gestiune;

Art. 58 Acest compartiment se subordonează Directorului general.

30

Art. 59 Este compartimentul funcțional care se preocupă de organizarea și conducerea activității de informatică, realizarea de programe de calculator, furnizarea la timp și corect a datelor prelucrate.

Art. 60Are următoarele atribuții și răspunderi:

 • a) elaborează proiecte și modele de sisteme informatice și documentațiile aferente, cu forțe proprii sau în colaborare cu alte unități pentru activitățile ce se desfășoară în regie.

 • b) colaborează cu sectoarele și compartimentele regiei la temele de proiectare pentru modele și proiecte de sisteme informatice.

 • c) avizează proiecte și modele de sisteme informaționale primite de la alte unități în vederea implementării lor.

 • d) elaborează, testează, adaptează programe de aplicații și le actualizează conform cerințelor activităților regiei.

 • e) perfecționează sistemele și subsistemele informatice.

 • f) participă efectiv la crearea sistemului informațional în activitatea regiei.

 • g) participă la realizarea unor lucrări tehnico-economice solicitate de sectoare și compartimente, cu ajutorul calculatorului și al echipamentelor de specialitate.

 • h) colaborează cu compartimentele funcționale ale regiei, în munca pentru pregătirea și derularea investițiilor referitoare la calculatoare, participând alături de aceștia pe toata durata investiției (pentru punere în funcțiune).

 • i) elaborează și execută programe de pregătire și perfecționare a pregătirii profesionale a cadrelor proprii de specialitate.

 • j) elaborează și realizează programe de instruire corespunzătoare a personalului din sectoarele și compartimentele funcționale ale regiei, precum și a utilizatorilor de aplicații ale programelor.

 • k) stabilește nivelul de cheltuieli necesare pentru exploatarea-întreținerea-repararea mijloacelor din dotarea acestui compartiment, precum și a cheltuielilor de dezvoltare, funcție de solicitările reale.

 • l) ia măsuri și răspunde pentru buna funcționare a echipamentelor de calcul din dotare.

 • m) face propuneri și participă efectiv la manifestări științifice specifice domeniului.

 • n) răspunde de respectarea caracterului confidențial al datelor primite și prelucrate (păstrarea secretului).

 • o) asigură buna funcționare a rețelei de calculatoare

 • p) răspunde de salvarea și de securitatea datelor de pe serverele rețelei de calculatoare

 • q) răspunde de respectarea prevederilor legale cu privire la licențele programelor informatice utilizate în cadrul Regiei;

31

r) răspunde de actualizarea paginii de Internet a regiei, pe baza informațiilor primite de la compartimentele implicate;

s) răspunde de respectarea procedurilor operaționale specifice și de realizarea indicatorilor de performanță ce îi revin

t) răspunde de aplicațiile soft , prin care se realizează monitorizarea stațiilor de hidrofor, contoarelor de la scările de bloc precum și de transferul acestor date la aplicațiile de facturare

u) răspunde de transferul datelor de la stațiile de pompare către serverele regiei precum și de afișarea acestora .

 • v) răspunde de transferul de date din aplicațiile de facturare și urmărire abonați către robotul telefonic cu bază de date, precum și de buna funcționare a acestuia

w) administrează aplicațiile de urmărire a mașinilor dotate cu GPS -partea de server a acestei aplicații

 • x) răspunde de funcționarea aplicației MULTIX -aplicație pentru transmiterea ordinelor de plată în format electronic

y) întocmește și coordonează programul de monitorizare a indicatorilor de performanță la nivelul unității

z) are obligația să respecte prevederile din ROFAC, Licența de operator și Contractul de delegare de gestiune;

Art. 61 Acest compartiment se subordonează Directorului general.

32

Art. 62 Controlul financiar de gestiune își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația specifică în vigoare.

Art. 63 Are următoarele atribuții și răspunderi:

 • a) controlează existența, integritatea, păstrarea și paza bunurilor și valorilor de orice fel și deținute cu orice titlu;

 • b) verifică utilizarea valorilor materiale de orice fel, declasarea și clasarea de bunuri

 • c) controlează efectuarea, în numerar sau prin cont, a încasărilor și plăților în lei și valută de orice natură, inclusiv a salariilor și a restricțiilor din acestea și a altor obligații față de salariați;

 • d) verifică întocmirea și circulația documentelor primare, documentelor tehnic -operative și contabile.

 • e) efectuează controlul financiar de gestiune cel puțin o dată pe an, pe baza programelor de lucru semestriale aprobate. În acest program se vor nominaliza gestiunile și activitățile ce urmează a fi controlate, perioada supusă controlului și cea stabilită pentru efectuarea controlului.

 • f) consemnează constatările în acte de control bilaterale, pe baza propriilor verificări, cu indicarea prevederilor legale încălcate și stabilirea exactă a consecințelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum și a măsurilor luate în timpul controlului și cele stabilite a se lua în continuare .

 • g) prezintă conducerii regiei concluziile controlului efectuat împreună cu măsurile ce se propun a fi luate în continuare , în vederea înlăturării abaterilor și tragerii la răspundere a celor care au săvârșit neregulile , au produs pagubele sau au comis infracțiuni , pe baza actelor de control întocmite

 • h) răspunde de respectarea procedurilor operaționale specifice și de realizarea indicatorilor de performanță ce îi revin;

 • i) are obligația să respecte prevederile din ROFAC, Licența de operator și Contractul de delegare de gestiune;

Art. 64 Acest compartiment se subordonează Directorului general.

33

Art. 65 Prin activitatea acestui compartiment se urmărește respectarea tuturor prevederilor legale privind activitatea de protecție a muncii.

Art. 66 Are următoarele atribuții și răspunderi :

 • a) să asigure evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire la locurile de muncă și să propună măsurile de prevenire corespunzătoare, ce vor alcătui programul anual de protecția muncii, cu sprijinul instituțiilor de specialitate; evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională și determinarea nivelului de risc, pe baza combinației dintre gravitatea și probabilitatea consecinței maxim previzibile;

 • b) să controleze, pe baza programului de activitate, toate locurile de muncă, în scopul prevenirii accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale;

 • c) să verifice dacă noxele se încadrează în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă, cu ajutorul serviciilor de specialitate;

 • d) să participe și să-și dea avizul la angajarea personalului, respectiv la modul în care acesta corespunde cerințelor de securitate;

 • e) să asigure instruirea și informarea personalului în probleme de protecția muncii, atât prin cele trei forme de instructaje (introductiv general, periodic și la locul de muncă), cât și prin cursuri de perfecționare;

 • f) să verifice cunoștințele dobândite în procesul de instruire prin teste, examinări, etc.;

 • g) să propună măsuri pentru formarea personalului cu responsabilități în domeniul protecției muncii, funcție de necesitățile concrete;

 • h) să organizeze propaganda de protecția muncii;

 • i) să avizeze dotarea personalului cu mijloace de protecție individuală și să participe la recepția mijloacelor de protecție colectivă;

 • j) să țină evidența accidentelor de muncă;

 • k) să colaboreze cu serviciul medical pentru cunoașterea la zi a situației îmbolnăvirilor profesionale;

 • l) să propună sancțiuni și stimulente economice pentru modul în care se respectă cerințele de securitate a muncii în organizarea și desfășurarea proceselor tehnologice la toate locurile de muncă ;

 • m) să colaboreze cu reprezentanții sindicatelor pentru realizarea programelor privind îmbunătățirea condițiilor de muncă incluse în contractele colective.

 • n) să dispună măsuri de sistare a lucrărilor ce nu respectă măsurile de securitate și protecție a muncii până la remedierea situației și să informeze conducătorul unității.

 • o) răspunde de respectarea procedurilor operaționale specifice și de realizarea indicatorilor de performanță ce îi revin

 • p) are obligația să respecte prevederile din ROFAC, Licența de operator și Contractul de delegare de gestiune

34

K) COMPARTIMENTUL TEHNIC GIS

Art. 68 Compartimentul Tehnic răspunde de îndeplinirea sarcinilor stabilite prin lege privind aplicarea normelor și normativelor tehnice, organizarea și îndrumarea exploatării, întreținerii și reparării mașinilor, utilajelor și instalațiilor; face propuneri pentru modernizarea și dezvoltarea activităților și organizează activitatea de urmărire a comportării în timp a mijloacelor fixe din patrimoniul public și propriu.

Art. 69 Are următoarele atribuții și răspunderi:

 • 1. actualizează, ori de câte ori este nevoie, în concordanță cu modificarea structurii de funcționare a regiei și a normelor legale apărute, în colaborare cu compartimentul Resurse Umane și Planificare, Regulamentul de Organizare și Funcționare a regiei, înaintându-l spre aprobare Consiliului de Administrație.

 • 2. elaborează normele și normativele de muncă și de personal, specifice domeniului de activitate;

 • 3. întocmește în colaborare cu Compartimentul Investiții planul anual conținând lucrările de investiții, modernizare, dezvoltare, retehnologizare, reparații capitale și dotări.

 • 4. procedează la procurarea și contractarea, conform legislației în vigoare, a serviciilor necesare exploatării și menținerii în funcțiune a dotărilor, utilajelor tehnologice și a echipamentelor speciale, achiziționate.

 • 5. coordonează întocmirea contractelor și gestionează contractele încheiate de regie cu: Primăria Municipiului Oradea, SC ELECTRICA SA, Regia Apele Române, SC Drumuri Orășenești SA. Participă la concilierea unor divergențe ce apar pe parcursul încheierii și derulării contractelor cu instituțiile menționate;

 • 6. urmărește întocmirea și respectarea planurilor de mentenanță pentru mijloacele fixe din patrimoniul public și propriu.

 • 7. face propuneri privind elaborarea și îmbunătățirea normelor tehnice de reparații pentru fondurile fixe din dotare;

 • 8. întocmește împreună cu sectoarele și compartimentele implicate temele de proiectare și caietele de sarcini privind lucrări de dezvoltare, modernizare, retehnologizare și R.K. a bazei tehnice de producție, analizându-le oportunitatea și prezentându-le spre aprobare comisiei tehnice a regiei, prin secretariatul acesteia ;

 • 9. participă la probele mecanice și rodajul utilajelor tehnologice, precum și la probele tehnologice și la recepția investițiilor de gospodărie comunală, urmărind îndeplinirea condițiilor de funcționare normală a noilor capacități;

35

 • 10.analizează propunerile sectoarelor, privind modernizarea și dezvoltarea parcului de mașini și a utilajelor tehnologice, în condiții de eficiență economică, ținând seama de progresele realizate în domeniu; stabilește și fundamentează în colaborare cu compartimentul Investiții și cu sectoarele, necesarul de mașini și utilaje;

1 1 .interzice menținerea în funcțiune a instalațiilor și a mașinilor care nu sunt dotate cu aparatură minimă necesară siguranței în exploatare;

 • 12. stabilește în colaborare cu sectoarele de producție, cauzele și răspunderile în cazul întreruperilor accidentale intervenite în funcționarea instalațiilor și utilajelor, raportează conducerii, propunând măsuri pentru repunerea lor în funcțiune;

 • 13. urmărește utilizarea rațională a mijloacelor de producție, prezentând conducerii propuneri de redistribuire între sectoare a mașinilor și utilajelor devenite disponibile;

 • 14. urmărește aplicarea prescripțiilor și actelor normative în vigoare cu privire la utilizarea energiei electrice;

 • 15. propune măsuri pentru reducerea continuă a consumurilor specifice de carburanți și energie;

16.organizează activități de supraveghere tehnică a instalațiilor mecanice sub presiune și de ridicat și de verificare a aparatelor de măsură, control și automatizare;

 • 17. coordonează activitatea de metrologie la nivelul unității

 • 18. coordonează activitatea Comisiei de analiză și avizare a fondurilor fixe scoase din funcțiune și propuse pentru casare.

19.organizează și coordonează conducerea evidențelor impuse prin Regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare și centralizarea periodică a datelor (Anexa nr. 1 la HG 1591/2002)

 • 20. conform prevederilor Contractului de delegare de gestiune, întocmește și înaintează Consiliului Local:

 • •  semestrial - raportul privind realizarea indicatorilor de performanță generali, minimali și garantați

 • •  anual - raportul privind activitatea regiei, programul de activitate pentru anul următor, planul de pregătire a sezonului rece

 • 21. asigură asistența tehnică de specialitate în organizarea, îndrumarea și controlul modului de ducere la îndeplinire la nivelul sectoarelor din cadrul regiei, a măsurilor ce rezultă din actele de control încheiate de organele în drept, pe linie de întocmire, păstrare și completare a cărții tehnice a construcțiilor și în activitatea de urmărire a comportării în timp a ilor din dotare;

 • 22. coordonează activitatea de gestionare a cărților tehnice a mijloacelor fixe aflate în patrimoniul propriu și public;

36

 • 23. sesizează Compartimentului Investiții de eventualele abateri constatate față de proiect, abateri care ar conduce la nesiguranța în timpul exploatării construcției, atât în perioada de execuție, cât și la recepția obiectivului, precum și eventualele lipsuri sau nereguli la întocmirea cărții tehnice pentru predarea acesteia către beneficiarul de dotație.

 • 24. în colaborare cu secția și sectoarele, participă prin specialiști la elaborarea avizelor și acordurilor pentru lucrările de profil; în acest sens, preia documentația depusă de solicitanți în vederea elaborării soluției tehnice care stă la baza proiectului;

 • 25. verifică documentația și acordă asistență tehnică în cazul lucrărilor noi (extinderi de rețele de apă/canal, branșamente apă/racorduri canal); întocmește fișele mijloacelor fixe și le înaintează compartimentului contabilitate în vederea preluării acestor lucrări noi în patrimoniul public. Întocmește cărțile tehnice ale lucrărilor noi și le predă sectoarelor implicate

26.la solicitarea secției, sectoarelor și compartimentelor, întocmește devize ofertă și situații de lucrări conform procedurii operaționale întocmită în acest sens;

 • 27. răspunde de respectarea procedurilor operaționale specifice și de realizarea indicatorilor de performanță ce îi revin

 • 28. are obligația să respecte prevederile din ROFAC, Licența de operator și Contractul de delegare de gestiune

Art. 70 Compartimentul Tehnic GIS este compartimentul funcțional al regiei care gestionează baza de date GIS privind rețelele de apă-canal din municipiul Oradea, asigură datele de bază necesare și elaborează avizele (utilități, coexistență ) și furnizează date sectoarelor și compartimentelor interesate pentru elaborarea temelor de proiectare și caietelor de sarcini, necesare realizării lucrărilor de extinderi rețele de apă-canal.

Art.71 În domeniul menționat la articolul anterior are următoarele atribuții și răspunderi:

 • a) introduce informațiile tehnice (entități și parametri) și de amplasament (orientare geografică) legate de rețelele de utilități aflate în exploatarea regiei

 • b) culege informații despre rețelele de utilități, prin diferite metode:

 • - măsuratori directe (stație totală ,GPS, teodolit, nivelă, ruletă )

 • - planșe , hărți , planuri de situație, schițe scanate

 • -  observații directe in teren;

 • -  fișe de activitate;

 • - transmisia automată din sisteme de monitorizare

 • c) introduce informațiile obținute în mediul GIS, prin:

 • - prelucrarea ridicărilor topografice la calculator;

 • -  digitizarea planșelor și a hărților scanate;

37

 • -  georeferențierea noilor entități ce definesc rețelele de utilități și care sunt folosite in exploatarea acestora;

 • - digitizarea suportului de hartă (tramă stradală, clădiri pe categorii, cursuri de apă, etc.);

 • - georeferențierea parametrilor obținuți din sistemele de monitorizare;

 • d) analizează și prelucrează informațiile în mediu GIS:

 • - diferite interogări asupra datelor din GIS, efectuate la cerere (ex. Calculul lungimii tronsoanelor dintr-un anumit material dat, calculul vechimii tronsoanelor aflate in functiune, extragerea numarului de vane de o anumita dimensiune, etc.) ;

 • - simularea comportării rețelelor pe baza datelor din sistemele de monitorizare, prin exportul rețelei către EPANET;

 • f) pune la dispoziția sectoarelor și compartimentelor interesate, diferite date și analize necesare elaborării temelor de proiectare, a caietelor de sarcini și a unor programe

 • g) inventariază elementele constituente a rețelelor de utilități, actualizând permanent datele.

 • h) utilizează baza de date existentă în vederea elaborării avizelor și răspunde de corectitudinea acestora

Art. 72 Acest compartiment se subordonează Directorului tehnic.

38

L) COMPARTIMENTUL DISPECERAT CENTRAL

Art. 73 Este compartimentul care asigură permanența serviciului în cadrul regiei, supraveghând desfășurarea activității de prestații și informarea operativă a conducerii.

Art. 74 Are următoarele atribuții și răspunderi :

 • a) urmărește funcționarea instalațiilor din cadrul regiei și centralizarea datelor privind parametrii de funcționare;

 • b) informează operativ sectoarele, asupra avariilor apărute;

 • c) consemnează în scris reclamațiile și le comunică operativ către sectoare pentru remedierea celor reclamate;

 • d) ține legătura cu principalele puncte de lucru și informează, de la caz la caz, sectoarele și conducerea regiei asupra problemelor ce dereglează buna desfășurare a prestațiilor;

 • e) consemnează terminarea lucrărilor pentru înlăturarea avariilor și reluarea activității de prestații;

 • f) asigură legătura prin radio cu conducătorii lucrărilor și retransmiterea mesajelor solicitate de sectoare; informează beneficiarii afectați, privitor la termenele de remediere (orientativ, funcție de informațiile privind natura avariei);

 • g) conduce evidența cu datele referitoare la natura și durata avariilor;

 • h) ia măsuri, prin personalul de specialitate din cadrul sectoarelor, pentru eliminarea avariilor; mobilizează echipele și utilajele de intervenție pentru remediere;

 • i) asigură utilizarea rațională a mijloacelor de transport de serviciu și a utilajelor solicitate la intervenții, confirmând durata lucrărilor efectuate și răspunzând de corectitudinea datelor;

 • j) în cazuri deosebite ține legătura cu personalul de decizie din cadrul regiei în vederea stabilirii soluțiilor de remediere;

 • k) păstrează planurile de intervenție, adresele și numerele de telefon ale personalului operativ și de decizie din cadrul regiei și în funcție de natura problemei procedează la convocarea personalului pentru intervenție ;

 • l) urmărește parametrii monitorizați și ia măsurile necesare pentru reintrarea acestora în limite normale, ori de câte ori este nevoie.

 • m) nu permite intrarea și staționarea personalului regiei sau a străinilor în dispecerat, decât în cazurile de interes de serviciu.

 • n) răspunde de respectarea procedurilor operaționale specifice și de realizarea indicatorilor de performanță ce îi revin

 • o) are obligația să respecte prevederile din ROFAC, Licența de operator și Contractul de delegare de gestiune

39

Art.75 Acest compartiment se subordonează Directorului tehnic.


40


M) CONTABIL ȘEF

Art. 76 Asigură coordonarea activității Compartimentelor financiar și contabilitate.

Art. 77 Are în principal următoarele atribuții și răspunderi :

 • a) asigură din punct de vedere metodologic respectarea legalității lucrărilor financiar - contabile;

 • b) propune măsuri pentru eliminarea stocurilor cu mișcare lentă, supranormative având ca scop creșterea rentabilității activității desfășurate de regie;

 • c) urmărește îndeplinirea obligațiilor față de buget ale regiei în condițiile și la termenele stabilite de legislația în vigoare;

 • d) eleborează și răspunde de circulația documentelor justificative care privesc activitatea economico-financiară a regie în condițiile prevăzute de legislația în vigoare

 • e) asigură măsurile necesare pentru arhivare documentelor justificative care privesc activitatea economico-financiară a regiei în condițiile prevăzute de lege

 • f) asigură eleborarea cadrului metodologic prevăzute de legislația în vigoare, pentru inventarierea patrimoniului

 • g) asigură elaborarea cadrului metodologic necesar pentru punerea în aplicare a prevederilor legale privind controlul financiar preventiv

 • h) asigură elaborarea cadrului metodologic necesar pentru angajarea cheltuielilor materiale și bănești ale regiei în condițiile prevăzute de lege

 • i) asigură elaborarea cadrului metodologic necesar pentru punerea în aplicare a prevederilor din contractul de delegare de gestiune pe linie economico-financiară

 • j) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de directorul economic al regiei în ceea ce privește activitatea economico-financiară a acestuia

Art. 78 Are în subordine și răspunde de activitatea următoarelor compartimente funcționale:

 • - Compartimentul Financiar, prețuri, tarife și analize economice;

 • - Compartimentul Contabilitate;

Art. 79 Este subordonat Directorului economic

41

ANALIZE ECONOMICE

Art. 80 Compartimentul Financiar, prețuri, tarife și analize economice, asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin regiei în domeniul financiar și de prețuri, avand urmatoarele atributii si raspunderi:

 • a) asigură prin planul financiar, fondurile necesare desfășurării ritmice a planului de producție, răspunde de aplicarea unui regim sever de economii.

 • b) întocmește proiectul B.V.C. anual si Bugetul de Trezorerie asigurând corelarea cu celelalte secțiuni de plan.

 • c) efectuează calcule de fundamentare a indicatorilor de performanta economica și financiara prevazuti de contractul de delegare de gestiune;

 • a) analizează activitatea economico-financiară pe bază de bilanț, stabilește măsuri concrete și eficiente pentru îmbunătățirea continuă a activității economico-financiare.

 • b) efectueaza analiza fluxului de numerar;

 • c) efectueaza controlul financiar preventiv și răspunde de îndeplinirea întocmai a măsurilor stabilite în acest domeniu;

 • d) asigură decontarea la scadenta a datoriilor catre furnizorii;

 • e) asigura incadrarea platilor catre furnizori in valorile contractelor incheiate cu acestia pentru achizitii si lucrari de investitii;

 • f) verifica si asigură plata in termenul legal a sumelor reprezentand impozite si taxe datorate bugetului de stat si local;

 • g) calculeaza si asigura plata in termenul legal al contributiilor sociale datorate de unitate (CAS, CASS, fond somaj, fond accidente de munca);

 • h) calculeaza redeventa lunara si asigura plata acesteia in contul stabilit prin contractul de delegare de gestiune;

 • i) ține evidența și urmărește reținerile de la personalul regiei privind obligațiile acestuia față de diverși creditori.

 • j) raspunde de constituirea integrala a surselor proprii de finantare, precum si de constituirea la termenelor stabilite a fondului IID din urmatoarele surse: amortisment, profitul net, impozitul pe profit, redeventa si alte surse, conform planului aprobat pentru fiecare an in parte;

 • k) urmărește efectuarea plăților de investiții pe măsura deschiderii finanțării obiectivelor prevăzute în plan, in conformitate cu sursele de finantare stabilite, conform contractelor incheiate si cu respectarea strictă a dispozițiilor legale;

 • l) răspunde de utilizarea corecta a fondurilor banesti de la bugetul de stat, bugetul local, din credite bancare, fonduri nerambursabile si surse proprii, conform prevederilor legale si contractuale;

42

 • m) răspunde de aplicarea corectă a procedurii de stabilire, ajustare și modificare a prețurilor și tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare în conformitate cu legislația în vigoare;

 • n) întocmește documentațiile pentru propuneri de prețuri și tarife la serviciile si produsele noi, conform procedurilor stabilite;

 • o) aplica politica integrata calitate-mediu, procedurile operationale si de management integrat in desfasurarea activitatii compartimentului.

 • p) răspunde de respectarea procedurilor operaționale specifice și de realizarea indicatorilor de performanță ce îi revin

 • q) are obligația să respecte prevederile din ROFAC, Licența de operator și Contractul de delegare de gestiune

Art.81 Acest compartiment se subordonează Contabilului Sef / Directorului economic

43

O) COMPARTIMENTUL CONTABILITATE

Art. 82 Compartimentul Contabilitate asigură aplicarea întocmai a procedurilor operaționale și a legislației specifice în toate domeniile de activitate ale regiei.

Art. 83 Are următoarele atribuțiuni și răspunderi:

 • a) conduce evidența stocurilor de materiale pe categorii și sortimente ;

 • b) ține evidența stocurilor obiectelor de inventar și echipamentelor de protecție.Urmărește evidența acestora pe fiecare angajat al regiei. Anual întocmește situația centralizată privind cheltuielile regiei și o înaintează compartimentului de resort;

 • c) răspunde de evidența corectă a patrimoniului regiei, atât de cel propriu cât și de cel public, defalcat pe sectoare de activitate și în cadrul lor, pe categorii de mijloace fixe.

 • d) calculează lunar amortizarea aferentă mijloacelor fixe în forma sus menționată, în urma prelucrărilor intrărilor , ieșirilor și transferurilor intervenite între sectoarele de activitate. După caz, în baza actelor normative, se face reevaluarea mijloacelor fixe, respectiv se calculează gradul de utilizare. Întocmește, anual sau la cerere, planul de amortizare al regiei.

 • e) răspunde de calcularea bazei de impozitare a impozitului pe clădiri, pe care îl comunică Compartimentului Administrativ pentru întocmirea declarației de impozitare și Compartimentul Financiar pentru întocmirea ordinului de plată trimestrial. Comunică compartimentelor implicate modificările survenite din cursul anului.

 • f) prelucrează și contabilizează lunar statele de plată, pe fiecare centru de cost, precum și toate cheltuielile salariale prevăzute de legislația în vigoare. Confruntă lunar evidența analitică cu ceea sintetică din cadrul compartimentelor resurse umane, planificare și financiar;

 • g) întocmește și contabilizează jurnalul de furnizori pentru activitatea de producție a regiei.

 • h) contabilizează zilnic registrele de casă ale regiei, pe activități. Răspunde de corectitudinea soldului, ce se reflectă în balanța de verificare. Contabilizează registrul de casă în valută (ocazional);

 • i) urmărește cheltuielile privind lucrările de întreținere și modernizare ale regiei, pe sectoare de activitate și în cadrul acestora, pe fiecare lucrare în parte. Acestea se confruntă cu compartimentul investiții în vederea urmăririi realizării planului;

 • j) conduce și răspunde de toate operațiunile ce privesc contabilitatea de gestiune și de obținerea fișei de cost lunare și cumulate, pe sectoare și total regie;

44

 • k) centralizează jurnalele de vânzări ale regiei, în vederea înregistrării producției lunare, atât pentru activitățile de bază, cât și pentru cele auxiliare, cum sunt: activitatea de transport, vânzările de materiale, taxe aviz, taxe de licitație, diverse închirieri, etc., pentru acestea urmărindu-se și încasarea. Lunar se confruntă soldul contului clienți cu Compartimentul Abonați - Contractare;

 • l) răspunde de întocmirea și depunerea în termen a decontului de TVA și a cererii de rambursare a TVA, asigurând informațiile privind componența soldului: vechime și sector, depunându-se la Administrația Financiară.

 • m) prelucrează extrasele de cont ale Trezoreriei și cele în lei și valută ale BCR;

 • n) ține evidența lucrărilor efectuate din alocații de la bugetul de stat și local și surse proprii. Întocmește situația execuției bugetare în lucrările finanțate din credite externe și investițiile noi, pe care o prezintă săptămânal Primăriei municipiului Oradea;

 • o) întocmește și contabilizează jurnalul de cumpărări pentru activitatea de investiții și credite externe (indiferent de sursă) și urmărește acești furnizori;

 • p) ține evidența lucrărilor finanțate din credite externe, astfel încât operațiunile înregistrate să respecte dispozițiile legale în vigoare. Asigură confruntarea pe fiecare lucrare în parte și în cadrul ei pe fiecare contract, sursă de plată și executant. Urmărește analitic componența fondului I.I.D și a tuturor conturilor implicate;

 • q) răspunde de întocmirea corectă și la timp a raportării trimestriale, anuale către băncile finanțatoare, privind activitatea de apă - canal, raportare transmisă compartimentului P.I.U.;

 • r) întocmește decontul privind impozitul pe profit, pe total regie și sectoare de producție. Răspunde de depunerea acestuia, în termen legal, la Administrația Financiară. Situația impozitului pe profit în forma sus menționată, precum și situația fondului I.I.D. se depune la Primăria municipiului Oradea;

 • s) întocmește situația lunară privind profitul / pierderea pe sectoare - în baza fișei de cost pe activități și a producției -, care se comunică conducerii regiei. Situația mai cuprinde și comparative cu bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții,

 • t) întocmește lunar balanța de verificare pentru conturile sintetice și analitice pe total regie și sectoare și urmărește concordanța și corectitudinea acesteia;

 • u) răspunde de organizarea anuală a inventarierii valorilor patrimoniale, prin stabilirea comisiilor de inventariere și întocmirea listelor de inventariere;

45

 • v) asigură baza de date cu ocazia auditului internațional și furnizează situațiile cerute de firma auditoare;

 • w) întocmește bilanțul contabil, raportul explicativ ce-l însoțește și indicatorii economico - financiari, pentru perioadele stabilite. Prezintă spre aprobare bilanțul contabil, raportul explicativ, răspunde de depunerea lor în termen și participă la analizele economico - financiare;

 • x) întocmește și depune „Darea de seamă statistică anuală” care cuprinde date și indicatori cu privire la regie; răspunde de întocmirea machetelor ce cuprind date economico - financiare din planurile de afaceri;

 • y) colaborează cu celelalte compartimente în vederea realizării de analize și rapoarte privind activitatea regiei pe ansamblu, cât și pentru fiecare sector.

 • z) - răspunde de aplicarea întocmai a legii contabilității, cunoașterea în orice moment a rezultatelor economico - financiare și a patrimoniului regiei, modul în care se gospodăresc fondurile materiale și bănești puse la dispoziția regiei;

 • - răspunde de respectarea procedurilor operaționale specifice și de realizarea indicatorilor de performanță ce îi revin

 • - are obligația să respecte prevederile din ROFAC, Licența de operator și Contractul de delegare de gestiune

Art. 84 Acest compartiment se subordonează Contabilului șef/Directorului economic.

46

P) COMPARTIMENTUL ABONAȚI

Art. 85 Compartimentul Abonați coordonează, organizează și urmărește activitatea de încasare a debitelor conform legislației în vigoare

Art. 86 Are următoarele atribuțiuni și răspunderi:

 • a) organizează și urmărește modul de distribuire a facturilor către clienți prin casieria Abonați;

 • b) întocmește lunar situațiile centralizatoare cu privire la realizarea planului pentru prestațiile de apă - canal;

 • c) organizează și urmărește modul de calcul și încasare a penalităților de întârziere calculate conform legii;

 • d) întocmește lunar situațiile centralizatoare cu privire la debitele restante și la vechimea acestora, pe tipuri de beneficiari la prestațiile de apă - canal;

 • e) rezolvă operativ sesizările și reclamațiile în domeniul său de activitate;

 • f) ține evidența proceselor verbale de compensare între regie și beneficiarii prestațiilor de apă - canal;

 • g) întocmește și încasează facturi în baza notelor interne de la Sectorul Contorizare Facturare și alte compartimente pentru diverse activități cum ar fi: prestații de apă - canal, taxă de debranșare - rebranșare, verificare contor, montare contor, desfundat canal, asistență tehnică, închiriat utilaje, taxă ,de participare la licitație și altele ;

 • h) răspunde de transmiterea facturilor spre decontare, către băncile pentru care există convenții încheiate cu regia;

 • i) ține evidența refuzurilor acceptate comunicate de Sectorul Contorizare Facturare și a refuzurilor neacceptate în vederea sistării prestațiilor sau acționării în judecată;

 • j) răspunde de somarea beneficiarilor rău platnici și ține evidența angajamentelor de plată;

 • k) răspunde de notificarea beneficiarilor cu sentințe civile definitive comunicate de Compartimentul Juridic și propune Sectorului Contorizare Facturare sistarea prestațiilor în caz de neplată a debitelor;

 • l) organizează și întocmește documentația de acționare în judecată a debitorilor

 • m) întocmește invitațiile la conciliere și procese verbale de conciliere pentru beneficiarii ce urmează a fi acționați în judecată în caz de neplată a debitelor;

 • n) reactualizează documentația de acționare în judecată la solicitarea Compartimentului Juridic;

 • o) întocmește și eliberează adeverințe referitoare la debitele clienților;

47

 • p) organizează și urmărește transmiterea confirmărilor de sold tuturor beneficiarilor regiei persoane juridice, în vederea efectuării inventarierii generale a patrimoniului la finele fiecărui an;

 • q) răspunde de respectarea tarifelor legale în domeniul său de activitate, tarife fundamentate și comunicate de către Compartimentul Financiar;

 • r) răspunde de respectarea procedurilor operaționale specifice și de realizarea indicatorilor de performanță ce îi revin

 • s) are obligația să respecte prevederile din ROFAC, Licența de operator și Contractul de delegare de gestiune

Art. 87 Acest compartiment se subordonează Directorului economic.

48

Q) COMPARTIMENTUL CONTRACTE

Art. 88 Acest compartiment are ca obiect principal de activitate contractarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în conformitate cu legislația în vigoare și gestionarea contractelor încheiate.

Art. 89 Are următoarele atribuții și răspunderi:

 • a) să încheie și să gestioneze contractele de branșare/racordare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare cu utilizatorii;

 • b) să urmărească aplicarea prevederilor legale în ceea ce privește activitatea de contractare

 • c) să urmărească în permanență respectarea clauzelor contractuale;

 • d) să întocmească și să comunice Sectorului Contorizare facturare și Sectorului Canal lista utilizatorilor cărora li se vor sista prestațiile în urma nerespectării de către aceștia a clauzelor contractuale

 • e) să întocmească sau să modifice contractele tipizate de branșare/racordare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru toate categoriile de utilizatori, ori de câte ori legislația în vigoare impune modificarea acestora;

 • f) să încheie acte adiționale ca urmare a unei modificări în datele inițiale ce au stat la baza încheierii contractului;

 • g) să negocieze și să soluționeze divergențele apărute între părțile contractante (redactare proces verbal de mediere, convocare Comisie și analiză, formularea soluțiilor în vederea negocierii, negociere, completarea procesului verbal de mediere cu varianta conciliată de comun acord între părți)

 • h) să stabilească - în colaborare cu Compartimentul Mediu Calitate - secțiunea de control pentru prelevarea probelor de ape uzate, pentru utilizatorii care prin specificul lor pot avea depășiri de poluanți

 • i) să participe la acțiunile desfășurate de Regie în vederea depistării agenților economici poluatori, în cazul poluărilor accidentale

 • j) să actualizeze datele din fișele de evidență ale utilizatorilor cu datele din contract

 • k) să încheie contracte de preluare a apelor uzate de la beneficiari în rețeaua de canalizare menajeră a Regiei, în punctul de descărcare stabilit de Regie;

 • l) să încheie anual cu Primăria contractul pentru întreținerea rețelei de canalizare pluvială existentă pe teritoriul domeniului public al municipiului Oradea

 • m) să soluționeze reclamațiile ce privesc activitatea de contractare și să colaboreze cu celelalte compartimente în vederea rezolvării problemelor sesizate

 • n) să difuzeze către utilizatori prin intermediul mass-media a informațiilor utile legate de contractarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

 • o) răspunde de respectarea procedurilor operaționale specifice și de realizarea indicatorilor de performanță ce îi revin

49

 • p) are obligația să respecte prevederile din ROFAC, Licența de operator și Contractul de delegare de gestiune

Art. 90 Acest compartiment se subordonează Directorului comercial.

50

R) COMPARTIMENT RELAȚII CU BENEFICIARII, SESIZĂRI, RECLAMAȚII

Art. 91 Acest compartiment are ca obiect de activitate primirea, analizarea și soluționarea tuturor sesizărilor și reclamațiilor legate de realizarea serviciilor asigurate de regie.

Art. 92 Are următoarele atribuții și răspunderi :

 • a) stabilește împreună cu personalul de specialitate din cadrul regiei, modul de verificare și soluționare a reclamațiilor, în cel mai scurt timp, funcție de urgența și gravitatea acestora respectând prevederile regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de apă și de canalizare;

 • b) urmărește modul de soluționare a reclamațiilor legate de: stabilirea consumurilor, citirea contoarelor, întocmirea și respectarea contractelor, continuitatea în asigurare a serviciilor și a calității acestora;

 • c) împreună cu celelalte compartimente implicate participă la soluționarea reclamațiilor aflate în competența Comisiei de reducere a valorii facturii (în cazul nerespectăriii indicatorilor de performanță garantați prin contract) și a Comisiei de soluționare a refuzurilor de facturi;

 • d) răspunde în termen legal reclamațiilor și sesizărilor primite;

 • e) participă la ședințele de audiență ale Conducerii regiei, ia măsuri de soluționare a sesizărilor prezentate și comunică petenților măsurile întreprinse;

 • f) înștiințează periodic conducerea regiei, cu privire la situația indicatorilor de performanță specifici activității compartimentului;

 • g) conduce evidența reclamațiilor pe tipuri de sesizări, categorii de utilizatori, cauze și moduri de soluționare;

 • h) pe baza solicitărilor primite de la utilizatori (în scris, la ședințele organizate de Primărie, etc.), înaintează propuneri Compartimentelor Tehnic- GIS, Investiții și PIU cu privire la modificarile planurilor de investiții și a graficelor de execuție a lucrărilor;

 • i) răspunde de pregătirea și difuzarea materialelor publicitare destinate informării și educării consumatorilor;

 • j) întocmește anunțurile în presă legate de informațiile de interes public (citirea contoarelor, programul de relații cu publicul, modificarea tarifelor, etc.)

 • k) răspunde de respectarea procedurilor operaționale specifice și de realizarea indicatorilor de performanță ce îi revin;

 • l) are obligația să respecte prevederile din ROFAC, Licența de operator și Contractul de delegare de gestiune;

Art. 93Acest compartiment se subordonează Directorului comercial.

51

S) COMPARTIMENTUL APROVIZIONARE

Art. 94 Acest compartiment asigură planificarea și realizarea aprovizionării cu materii prime, materiale, carburanți, lubrifianți, piese de schimb, precum și gospodărirea bazei tehnico-materiale conform legislației în vigoare.

Art. 95 Are următoarele atribuții și răspunderi:

 • a) elaborează Programul anual de achiziții publice de produse în baza nesesarelor secției, sectoarelor și compartimentelor;

 • b) organizează achizițiile, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și răspunde de aprovizionarea cu materiale, materii prime, semifabricate, subansamble și piese de schimb necesare, în vederea realizării ritmice a planului de producție;

 • c) întocmește contracte de achiziții de produse, conform prescripțiilor tehnice și condițiilor de calitate prevăzute în documentația tehnică și a legislației în vigoare;

 • d) urmărește respectarea strictă a prevederilor contractuale în ceea ce privește sortimentele, calitatea, termenele de livrare și ia măsuri conform legislației, în cazul nerespectării de către furnizori, a obligațiilor contractuale;

 • e) răspunde de respectarea dispozițiilor legale, referitoare la aprovizionarea, distribuirea și decontarea bonurilor valorice pentru produsele petroliere;

 • f) adaptează programul de aprovizionare, în funcție de modificările intervenite în indicatorii de plan sau de evoluția stocului;

 • g) ține evidența necesarului de aprovizionat pe sectoare, centralizează datele pe regie și le înaintează conducerii pentru aprobarea achiziționării;

 • h) organizează și participă la recepția cantitativă și calitativă a materiilor prime și materialelor aprovizionate;

 • i) organizează transportul, primirea și recepția bunurilor materiale;

 • j) în cazuri bine justificate, asigură închirierea mijloacelor de transport și utilajelor necesare desfășurării activității;

 • k) propune declasarea și valorificarea materialelor și pieselor de schimb depreciate din diverse motive sau a celor cu mișcare lentă și fără mișcare, conform prevederilor legale;

 • l) răspunde de asigurarea cu materii prime și materiale necesare activității regiei, de preîntâmpinarea formării de stocuri supranormative și reducerea lor sau readucerea în circuitul economic a celor disponibile, precum și de prevenirea oricăror forme de risipă a bunurilor materiale, conform legislației în vigoare;

 • m) răspunde de depozitarea și conservarea bunurilor, astfel încât să se mențină calitatea și integritatea acestora;

52

 • n) răspunde de reducerea pierderilor în manipularea, depozitarea și transportul produselor și de diminuarea corespunzătoare cu coeficienții admisibili de perisabilitate;

 • o) asigură gestionarea și întreținerea fondurilor fixe din dotare, luând măsuri și urmărind întocmirea Cărților tehnice conform legislației în vigoare;

 • p) răspunde de respectarea procedurilor operaționale specifice și de realizarea indicatorilor de performanță ce îi revin

 • q) are obligația să respecte prevederile din ROFAC, Licența de operator și Contractul de delegare de gestiune

Art. 96 Acest compartiment se subordonează Directorului comercial.

53

T)COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

Art. 97 Compartimentul Administrativ este compartimentul administrativ-gospodăresc al regiei și coordonatorul activității de secretariat, organizează întreaga activitate de apărare civilă, P.S.I. și protocol.

Art. 98 Are următoarele atribuții și răspunderi:

 • a) gestionează bunurile mobile și imobile aflate în administrarea regiei, (cu excepția celor destinate procesului de producție);

 • b) efectuează inventarierea bunurilor gestionate.

 • c) întocmește actele de declarare fiscală a clădirilor și terenurilor supuse controlului acestor organe, comunicarea actelor necesare resortului financiar-contabil pentru efectuarea plăților datorate;

 • d) organizează gestionarea și distribuirea rechizitelor și imprimatelor cu regim special, urmărind respectarea cheltuielilor administrativ-gospodărești planificate;

 • e) organizează acordarea alimentației de protecție pentru personalul care are drept la aceasta;

 • f) răspunde de buna funcționare a registraturii, primirea, înregistrarea, comunicarea și expedierea corespondenței și de asigurarea condițiilor necesare pentru dactilografierea în termen util a actelor.

 • g) asigură arhivarea a actelor.

 • h) păstrează deciziile emise de conducătorul regiei.

 • i) răspunde de organizarea controlului pentru aplicarea normelor de pază și stingerea incendiilor.

 • j) răspunde de organizarea activității de apărare civilă.

 • k) răspunde de organizarea și controlul activității de apărare a secretului de stat, conform legislației în vigoare.

 • l) răspunde de transportul valorilor conform legislației în vigoare.

 • m) întocmește devizele de cheltuieli pentru acțiunile de protocol și vizează actele de cheltuieli efectuate pentru aceste acțiuni;

 • n) răspunde de primirea și însoțirea delegațiilor străine, asigură cazarea și transportul acestora și organizează vizitele în cadrul regiei;

 • o) procură documentele de transport pentru deplasarea delegaților regiei;

 • p) răspunde de respectarea procedurilor operaționale specifice și de realizarea indicatorilor de performanță ce îi revin

 • q) are obligația să respecte prevederile din ROFAC, Licența de operator și Contractul de delegare de gestiune

Art. 99 Acest compartiment se subordonează Directorului comercial.

54

55

SECȚII ȘI SECTOARE DE PRODUCȚIE

 • A)               SECȚIA REȚELE APĂ

B)        SECTORUL REȚELE PRINCIPALE APĂ

Art.100 Secția Rețele Apă asigură transportul și distribuția apei potabile către consumatori.

Art.101 Are următoarele atribuții și răspunderi:

 • a) răspunde de organizarea eficientă a sectoarelor coordonate și asigură operativitatea exploatării, întreținerii și intervenției asupra tuturor capacităților de producție din dotare ;

 • b) organizează și asigură legătura între sectoarele de producție și compartimentele funcționale ale regiei ;

 • c) asigură îndeplinirea programului de prestații în condiții de eficiență ridicată, prin folosirea completă a capacităților de producție, utilizarea rațională a utilajelor, forței de muncă și a timpului de lucru, în condițiile respectării și realizării tuturor cerințelor referitoare la asigurarea calității serviciilor și protecției mediului ;

 • d) răspunde de exploatarea eficientă a rețelelor de apă și a stațiilor de hidrofor și de reducerea pierderilor de apă din rețele;

 • e) răspunde material și penal pentru pagubele produse patrimoniului dat în administrare, luând măsuri legale de recuperare a acestora;

 • f) asigură și urmărește calitatea prestațiilor efectuate de regie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și a indicatorilor de performanță ;

 • g) organizează funcționarea, folosirea rațională, întreținerea, repararea și modernizarea rețelelor și a stațiilor de hidrofor din administrare ;

 • h) asigură datele necesare pregătirii, urmărește execuția și participă la recepția lucrărilor de reparații capitale ale obiectivelor din dotare;

 • i) organizează inventarierea și transmiterea către compartimentele interesate a tuturor datelor referitoare la rețelele și instalațiile de alimentare cu apă;

 • j)  asigură desfășurarea activității sectoarelor din subordine, în conformitate cu Legea 326/2001, Ordonanța 32/2002, a regulamentelor aprobate și a normelor tehnice în vigoare;

 • k) răspunde de respectarea condițiilor tehnice de branșare/racordare la rețelele publice de alimentare cu apă potabilă ;

 • l) răspunde de calitatea execuției și respectarea condițiilor și normelor tehnice stabilite prin avize, organizează recepția lucrărilor;

 • m) asigură datele pentru fundamentarea necesarului de materii prime, materiale și piese de schimb;

 • n) colaborează la emiterea avizelor de branșare/racordare sau extinderi rețele

 • o) furnizează datele necesare elaborării avizelor de coexistență, răspunzând de corectitudinea acestora.

56

 • p) organizează și asigură evidența primară a datelor impuse prin indicatorii de performanță și Regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă.

 • q) ia măsuri pentru cunoașterea și respectarea normelor de tehnică a securității muncii, în care sens: aplică normele de protecție a muncii potrivit reglementărilor în vigoare, controlează respectarea acestora, organizează instruirea periodică la fiecare formație de lucru. Asigură cele mai bune condiții de muncă, prevenind accidentele de muncă și îmbolnăvirile profesionale.

 • r) răspunde de respectarea legislației, a normelor tehnice și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă privind mediul înconjurător.

 • s) răspunde de realizarea integrală a prevederilor ce rezultă din contractul colectiv de muncă și din programele de măsuri tehnice și organizatorice;

 • t) în vederea asigurării corespunzătoare a bazei tehnico-materiale:

 • •  propune și justifică necesarele de materii prime, materiale și piese de schimb

 • • răspunde de dimensionarea judicioasă a necesarului de materii prime, materiale și piese de schimb propus, corelat cu sarcinile de producție și normele de consum

 • •  răspunde de utilizarea eficientă a materiilor prime, materialelor și pieselor de schimb aprovizionate.

 • u) verifică modul de asigurare a pazei bunurilor pe care le are în dotare și răspunde de aplicarea normelor de pază contra incendiilor.

 • v) întocmește și transmite compartimentului Resurse Umane și Planificare, situația prezenței salariaților pe activități. Propune planul de concedii pentru salariații și necesarul de personal pe specialități.

 • w) ia măsuri pentru prevenirea și descoperirea pagubelor și pentru stabilirea răspunderii la diminuarea patrimoniului și cheltuielilor neproductive ale secției, conform dispozițiilor legale. Răspunde de aplicarea măsurilor impuse în urma controlului financiar .

 • x) răspunde de întocmirea, circulația și păstrarea, conform dispozițiilor legale, a formularelor de evidență tehnico-operativă și predarea la arhivă a tuturor documentelor.

 • y) întocmește aplică și răspunde de procedurile operaționale de intervenție în caz de apă murdară și de spălare a rețelelor

 • z) - răspunde de respectarea procedurilor operaționale specifice și de realizarea indicatorilor de performanță ce îi revin

 • - are obligația să respecte prevederile din ROFAC, Licența de operator și Contractul de delegare de gestiune

Art. 102 Secția Rețele Apă are în subordine :

 • - Sectorul Rețele principale- apă

 • - Activitatea Stații hidrofor modernizate și rețele secundare

Care au atribuțiile și răspunderile mai sus menționate

57

Art. 103 Este subordonată Directorului tehnic.


58


C).SECTOR APĂ PRODUCȚIE

Art. 104Asigură captarea, tratarea și pomparea apei potabile, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și cu normele tehnice în vigoare.

Art. 105Are următoarele atribuții și răspunderi:

 • a) întocmește regulamente de exploatare și întreținere specifice activităților sectorului;

 • b) ține evidența capacităților de producție;

 • c) furnizează compartimentelor interesate toate datele necesare elaborării documentațiilor tehnice de fundamentare pentru autorizarea folosinței de apă din administrarea proprie;

Art. 106 Răspunde de folosirea rațională, întreținerea și repararea mijloacelor de producție, a instalațiilor si aparatelor de măsură și control aferente, conform normelor si normativelor tehnice in vigoare.

Programează și execută, cu caracter preventiv, reviziile și reparațiile periodice.

Art. 107 Face propuneri pentru lucrările de reparații capitale, modernizări și dezvoltări ale capacităților de producție în colaborare cu compartimentele de specialitate și urmărește execuția, recepționarea și asigurarea condițiilor de calitate și de siguranță în funcționare și exploatare.

Furnizează date compartimentului Tehnic pentru stabilirea temelor de proiectare și a caietelor de sarcini în vederea elaborării documentației tehnico-economice a lucrărilor aprobate.

Participă la avizarea documentațiilor și urmărește execuția lucrărilor în conformitate cu normele tehnice și proiectele de execuție până la recepționarea și preluarea lor în exploatare.

Conduce evidența tehnico-operativă a activităților specifice.

Art. 108 Analizează posibilitățile de reducere a cheltuielilor de producție și ia măsurile ce se impun pentru optimizarea acestora.

Art. 109 Asigură supravegherea tehnică a instalațiilor mecanice sub presiune și de ridicat, a instrumentelor de măsură și control din dotare, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 110 Pentru exploatarea eficientă a utilajelor, instalațiilor și echipamentelor din dotare: asigură asistența tehnică la fiecare schimb, verifică modul de funcționare a acestora, stabilind responsabilități în acest sens.

Răspunde de exploatarea și întreținerea utilajelor, instalațiilor și echipamentelor de către personal calificat.

Răspunde de utilizarea eficientă a materialelor, carburanților și energiei.

Art. 111 Răspunde de utilizarea optimă a resurselor energetice, reducerea pierderilor și eliminarea risipei.

59

Art. 112 Analizează periodic starea și situația utilajelor din dotare și în baza concluziilor face propuneri compartimentului Tehnic pentru redistribuire, casare sau valorificare, în conformitate cu prevederile dispozițiilor legale în vigoare.

Casează mijloacele fixe conform aprobării obținute.

Art. 113 În vederea desfășurării activităților în condiții de siguranță, ia măsuri pentru cunoașterea și respectarea normelor de tehnică a securității muncii, în care sens: aplică normele de protecție a muncii potrivit reglementărilor în vigoare, controlează respectarea acestora, organizează instruirea periodică la fiecare formație de lucru.

Ia măsuri în vederea asigurării celor mai bune condiții de muncă, de prevenire accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale.

Art.114 Răspunde de respectarea legislației, a normelor tehnice și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare privind mediul înconjurător.

Art.115 Răspunde de realizarea integrală a prevederilor ce rezultă din contractul colectiv de muncă și din programele de măsuri tehnice și organizatorice.

Art. 116 În vederea asigurării corespunzătoare a bazei tehnico-materiale:

 • - propune și justifică necesarele de materii prime, materiale și piese de schimb

 • - răspunde de dimensionarea judicioasă a necesarului de materii prime, materiale și piese de schimb propus, corelat cu sarcinile de producție și normele de consum

 • - răspunde de utilizarea eficientă a materiilor prime, materialelor și pieselor de schimb aprovizionate.

Art. 117 Verifică modul de asigurare a pazei bunurilor pe care le are în dotare și răspunde de aplicarea normelor de pază contra incendiilor.

Art. 118 Întocmește și transmite compartimentului Resurse Umane și Planificare, situația prezenței salariaților pe activități.

Propune planul de concedii pentru salariații și necesarul de personal pe specialități.

Art. 119 Ia măsuri pentru prevenirea și descoperirea pagubelor și pentru stabilirea răspunderii la diminuarea patrimoniului și cheltuielilor neproductive ale secției, conform dispozițiilor legale.

Răspunde de aplicarea măsurilor impuse în urma controlului financiar .

Art. 120 Răspunde de întocmirea, circulația și păstrarea, conform dispozițiilor legale, a formularelor de evidență tehnico-operativă și predarea la arhivă a tuturor documentelor.

Art. 121 În vederea planificării producției:

 • - colaborează cu Compartimentul Resurse Umane și Planificare la propunerea planurilor anuale și defalcarea acestora pe trimestre și luni la toți indicatorii privind activitățile desfășurate

60

 • -  defalcă pe formații de lucru sarcinile de plan, prin asigurarea încărcării optime a capacităților de producție.

 • -  furnizează date compartimentelor Tehnic și Resurse Umane și Planificare, pentru elaborarea studiilor de prognoză privind dezvoltarea activităților specifice.

Art. 122 În vederea asigurarea calității serviciilor:

 • a) răspunde de calitatea apei potabile furnizate consumatorilor, urmărind aplicarea cu strictețe a prescripțiilor, standardelor, a documentațiilor tehnice și tehnologice, cât și a normelor interne,

 • b) în cazul deficiențelor în funcționarea instalațiilor proprii, ia măsuri imediate de remediere, sesizare și sistare a prestațiilor, până la readucerea în limitele admise a parametrilor impuși;

 • c) propune măsuri contra celor vinovați de nerespectarea încadrării în normele de protecția mediului și a clauzelor contractuale.

Art. 123 Răspunde de consecințele întreruperii accidentale a alimentării cu apă a consumatorilor sau de nerespectarea parametrilor de calitate stabiliți prin contracte, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare .

Art. 124 Aplică prevederile legale cu privire la:

 • a) gospodărirea apelor;

 • b) protecția sanitară a surselor, construcțiilor și instalațiilor de alimentare cu apă potabilă;

 • c) normele de igienă privind exploatarea surselor și instalațiilor de prelucrare și înmagazinare a apei potabile;

 • d) utilizarea energiei electrice.

Art.125 Aplică în practică regulamentul cuprinzând măsurile pentru cazurile de inundații, îngheț și alte calamități care solicită intervenție urgentă, în vederea restabilirii activității normale pentru deservirea beneficiarilor.

Art.126 Asigură întreținerea terenurilor situate în zona de protecție sanitară cu regim sever a instalațiilor și construcțiilor de alimentare cu apă din administrare.

Art.127Analizează informațiile obținute pe linie de control al calității apei, sau direct prin urmărirea în diferite puncte ale fluxului tehnologic, referitoare la deficiențele apărute, stabilind împreună cu factorii de răspundere cauzele acestora și ia măsuri corespunzătoare pentru remedierea lor.

Art.128 Organizează și conduce evidența tuturor instalațiilor și construcțiilor (mijloacelor de producție din dotare), luând măsuri pentru inventarierea corectă a lor, urmărind comportarea și supravegherea în timp a acestora, completând jurnalul evenimentelor din cartea tehnică a fiecărui mijloc fix, sesizând responsabilul cu cartea tehnică a regiei în cazul unor evenimente și făcând propuneri concrete în acest sens. Au obligația preluării și păstrării cărții tehnice a construcțiilor, utilajelor, instalațiilor și echipamentelor din dotare.

61

Art.129 Ia măsuri imediate pentru repunere în funcțiune în cel mai scurt timp a capacităților în cazul avarierii acestora, analizând cauzele, stabilind măsuri de prevenire a unor asemenea evenimente și informând conducerea regiei pentru a putea trage la răspundere pe cei vinovați.

Art.130 Răspund de dotarea tuturor mijloacelor de producție cu aparate de măsură și control necesare conform tehnologiei de control, informând conducerea regiei de starea lor, de ultima verificare efectuată și eventualul necesar (lunar, anual) pentru înlocuire, asigurând gestionarea în condiții legale a lor și etalonarea (verificarea), depozitarea și conservarea aparatelor în magazie, evidențiind costurile efective rezultate.

Asigură repararea, întreținerea și verificarea periodică conform normativelor în vigoare a aparatelor de măsură și control, în vederea păstrării preciziei în măsurare.

Art.131 Realizează integral și în termen, sarcinile ce decurg din actele încheiate de organele de control.

Art.132 Răspunde material și penal pentru pagubele produse patrimoniului dat în administrare, luând măsuri legale de recuperare a acestora.

Art.133 Răspund de stabilirea și repartizarea sarcinilor de serviciu precum și de elaborarea fișei postului pentru întregul personal. Răspunde de respectarea procedurilor operaționale specifice și de realizarea indicatorilor de performanță ce îi revin. Are obligația să respecte prevederile din ROFAC, Licența de operator și Contractul de delegare de gestiune

Art. 134 Se subordonează Directorului tehnic.

62

D). SECTOR CANAL

Art.135 Asigură preluarea apelor uzate menajere și industriale, transportul către Stația de Epurare și colectarea transportul și deversarea în emisar a apelor meteorice.

Art.136 Are următoarele atribuții și răspunderi:

 • a) Răspunde de organizarea eficientă și operativă a exploatării, întreținerii și intervențiilor asupra tuturor capacităților de producție din dotare.

 • b) întocmește regulamente de exploatare și întreținere specifice activității sectorului.

 • c) Furnizează compartimentelor interesate toate datele necesare elaborării documentațiilor tehnice de fundamentare pentru autorizarea activității coordonate.

 • d) Face propuneri pentru lucrări de reparații capitale, modernizări și dezvoltarea capacităților de colectare și transport a apelor uzate și pluviale în colaborare cu compartimentele de specialitate și urmărește execuția, recepționarea și asigurarea condițiilor de calitate și de siguranță în funcționare și exploatare.

 • e) Furnizează datele compartimentului tehnic pentru elaborarea temelor de proiectare și a caietelor de sarcini pentru elaborarea documentației tehnico-economice a lucrărilor aprobate.

 • f) Participă la avizarea documentațiilor și urmărește execuția lucrării în conformitate cu normele tehnice și proiectele de execuție până la recepționarea și preluarea lor în exploatare.

 • g) Analizează posibilitățile de reducere a cheltuielilor de producție și ia măsuri ce se impun pentru optimizarea acestora.

 • h) Analizează periodic starea și situația utilajelor din dotare și în baza concluziilor face propuneri Compartimentului Tehnic pentru redistribuirea, casarea sau valorificarea în conformitate cu prevederile dispozițiilor legale în vigoare. Casează mijloace fixe conform aprobării obținute.

 • i) în vederea desfășurării activităților în condiții de siguranță ia măsuri pentru cunoașterea și respectarea normelor de tehnică a securității muncii și P.S.I. în care sens aplică normele de protecția muncii și a P.S.I. potrivit regulamentelor în vigoare, controlează respectarea acestora, organizează instruirea periodică la fiecare formație de lucru. Ia măsuri în vederea asigurării celor mai bune condiții de muncă de prevenire a accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale.

 • j) Răspunde de respectarea legislației, a normelor tehnice și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare privind mediul înconjurător și de

63

aplicarea procedurilor operaționale și de sistem utilizate în activitatea sectorului.

k) Răspunde de gestionarea deșeurilor rezultate în urma activităților desfășurate în cadrul sectorului.

 • l) Asigură și urmărește calitatea prestațiilor efectuate de regie în conformitate cu prevederile legale în vigoare și a indicatorilor de performanță.

m) Organizează și asigură evidența primară a datelor impuse prin indicatorii de performanță și Regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare.

n) Furnizează datele necesare elaborării avizelor de racordare, extindere a rețelelor și coexistență și răspunde de corectitudinea acestora.

o) Răspunde de realizarea integrală a prevederilor ce rezultă din contractul colectiv de muncă și din programele de măsuri tehnice și organizatorice.

p) În vederea asigurării corespunzătoare a bazei tehnico-materiale:

-propune și justifică necesarele de materii prime, materiale și piesele de schimb.

-răspunde de dimensionarea judicioasă a necesarului de materii prime, materiale și piese de schimb propuse corelate cu sarcinile de producție și normele de consum.

-răspunde de utilizarea eficientă a materiilor prime, materialelor și pieselor de schimb aprovizionate.

q) Întocmește și transmite Compartimentului Resurse Umane și Planificare situația prezenței salariaților pe activități, propuse, planul de concedii pentru salariați și necesarul de personal pe specialități în vederea îndeplinirii sarcinilor de producție planificate.

r) Ia măsuri pentru prevenirea și descoperirea pagubelor și stabilirea răspunderii la diminuarea patrimoniului și cheltuielilor neproductive ale sectorului conform dispozițiilor legale. Răspunde de aplicarea măsurilor impuse în urma controlului financiar.

s) Răspunde de întocmirea ,circulația și păstrarea documentelor și formularelor de evidență tehnico-operativă conform dispozițiilor legale și predarea la arhivă a tuturor documentelor

t) Colaborează cu Compartimentul Resurse Umane și Planificare la propunerea planurilor anuale și defalcarea acestora pe trimestre și luni la toți indicatorii privind activitățile desfășurate. Defalcarea pe formațiuni de lucru a sarcinilor de plan prin asigurarea încărcării optime a capacităților. Furnizarea de date Compartimentului Tehnic și Resurse Umane și Planificare pentru elaborarea studiilor de prognoză a activității specifice .

64

u) Organizează și conduce evidența tuturor instalațiilor și construcțiilor luând măsuri pentru inventarierea corectă a lor urmărind comportarea și supravegherea în timp a acestora, completând jurnalul evenimentelor din cartea tehnică a fiecărui mijloc fix, sesizând responsabilul cu cartea tehnică a regiei în cazul unor evenimente și făcând propuneri concrete în acest sens. Au obligația preluării și păstrării cărții tehnice a construcțiilor, utilajelor, instalațiilor și echipamentelor din dotare conform legislației în vigoare.

 • v) Realizează integral și în termen sarcinile ce decurg din actele încheiate de organele de control. Răspunde de respectarea procedurilor operaționale specifice și de realizarea indicatorilor de performanță ce îi revin

w) Controlează prin sondaj împreună delegații Inspectoratului de Protecția Mediului și compartimentul de resort modul de funcționare a instalațiilor de epurare și preepurare a apei și a rețelelor de canalizare interioară din dotarea unor agenți economici și instituții aplicând prevederile legale în cazul neîncadrării în limitele stabilite prin contractele de prestări servicii încheiate.

 • x) Aplică în practică și instruiește personalul în cazuri de situații de urgență (poluări pe rețele de canalizare în cazuri accidentale, în cazuri de inundații, în cazuri de căderi masive de zăpadă și a altor calamități ) care solicită intervenție urgentă în vederea restabilirii activității normale.

y) Răspunde material și penal pentru pagubele produse patrimoniului dat în administrare, luând măsuri legale de recuperare a acestora.

z) Răspunde de respectarea procedurilor operaționale specifice și de realizarea indicatorilor de performanță ce îi revin Are obligația să respecte prevederile din ROFAC, Licența de operator și Contractul de delegare de gestiune.

Art.137 Se subordonează Directorului Tehnic.

65

E)SECTOR EPURARE

Art. 138 Asigură colectarea, epurarea și deversarea în emisar a apelor uzate -în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și cu normele tehnice în vigoare.

Art. 139 Răspunde de folosirea rațională, întreținerea și repararea mijloacelor de producție, a instalațiilor si aparatelor de măsură și control aferente, conform normelor si normativelor tehnice in vigoare.

Programează și execută, cu caracter preventiv, reviziile și reparațiile periodice.

Art. 140 Face propuneri pentru lucrările de reparații capitale, modernizări și dezvoltări ale capacităților de producție în colaborare cu compartimentele de specialitate și urmărește execuția, recepționarea și asigurarea condițiilor de calitate și de siguranță în funcționare și exploatare.

Furnizează date compartimentului Tehnic pentru elaborarea temelor de proiectare și a caietelor de sarcini pentru elaborarea documentației tehnico-economice a lucrărilor aprobate.

Participă la avizarea documentațiilor și urmărește execuția lucrărilor în conformitate cu normele tehnice și proiectele de execuție până la recepționarea și preluarea lor în exploatare.

Conduce evidența tehnico-operativă a activităților specifice.

Art. 141 Analizează posibilitățile de reducere a cheltuielilor de producție și ia măsurile ce se impun pentru optimizarea acestora. Întocmește regulamente de exploatare și întreținere specifice activității sectorului.

Art. 142 Asigură supravegherea tehnică a instalațiilor mecanice sub presiune și de ridicat, a instrumentelor de măsură și control din dotarea sectorului, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 143 Pentru exploatarea eficientă a utilajelor, instalațiilor și echipamentelor din dotare: asigură asistența tehnică la fiecare schimb, verifică modul de funcționare a acestora, stabilind responsabilități în acest sens.

Răspunde de exploatarea și întreținerea utilajelor, instalațiilor și echipamentelor de către personal calificat.

Răspunde de utilizarea eficientă a materialelor, carburanților și energiei.

Art. 144 Răspunde de utilizarea optimă a resurselor energetice, reducerea pierderilor și eliminarea risipei.

Art. 145 Analizează periodic starea și situația utilajelor din dotare și în baza concluziilor face propuneri compartimentului Tehnic pentru redistribuire, casare sau valorificare, în conformitate cu prevederile dispozițiilor legale în vigoare.

Casează mijloacele fixe conform aprobării obținute.

66

Art. 146 În vederea desfășurării activităților în condiții de siguranță, ia măsuri pentru cunoașterea și respectarea normelor de tehnică a securității muncii, în care sens: aplică normele de protecție a muncii potrivit reglementărilor în vigoare, controlează respectarea acestora, organizează instruirea periodică la fiecare formație de lucru.

Ia măsuri în vederea asigurării celor mai bune condiții de muncă, de prevenire accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale.

Art.147 Răspunde de respectarea legislației, a normelor tehnice și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare privind mediul înconjurător.

Art.148 Răspunde de realizarea integrală a prevederilor ce rezultă din contractul colectiv de muncă și din programele de măsuri tehnice și organizatorice.

Art. 149 În vederea asigurării corespunzătoare a bazei tehnico-materiale:

 • - propune și justifică necesarele de materii prime, materiale și piese de schimb

 • - răspunde de dimensionarea judicioasă a necesarului de materii prime, materiale și piese de schimb propus, corelat cu sarcinile de producție și normele de consum

 • - răspunde de utilizarea eficientă a materiilor prime, materialelor și pieselor de schimb aprovizionate.

Art. 150 Verifică modul de asigurare a pazei bunurilor pe care le are în dotare și răspunde de aplicarea normelor de pază contra incendiilor.

Art. 151 Întocmește și transmite compartimentului Resurse Umane și Planificare, situația prezenței salariaților pe activități.

Propune planul de concedii pentru salariații și necesarul de personal pe specialități.

Art. 152 Ia măsuri pentru prevenirea și descoperirea pagubelor și pentru stabilirea răspunderii la diminuarea patrimoniului și cheltuielilor neproductive ale sectorului, conform dispozițiilor legale.

Răspunde de aplicarea măsurilor impuse în urma controlului financiar .

Art. 153 Răspunde de întocmirea, circulația și păstrarea, conform dispozițiilor legale, a formularelor de evidență tehnico-operativă din cadrul sectorului și predarea la arhivă a tuturor documentelor.

Art. 154 În vederea planificării producției:

 • - colaborează cu Compartimentul Resurse Umane și Planificare la propunerea planurilor anuale și defalcarea acestora pe trimestre și luni la toți indicatorii privind activitățile desfășurate

 • -  defalcă pe formații de lucru sarcinile de plan, prin asigurarea încărcării optime a capacităților de producție.

 • -  furnizează date compartimentelor Tehnic și Resurse Umane și Planificare, pentru elaborarea studiilor de prognoză privind dezvoltarea activităților specifice.

Art. 155 În vederea asigurării calității serviciilor:

67

 • a) verifică periodic buna funcționare a instalațiilor de epurare de la unitățile industriale și spitalicești și respectarea tuturor condițiilor stabilite prin contract;

 • b) în cazul deficiențelor în funcționarea instalațiilor proprii, ia măsuri imediate de remediere, sesizare și sistare a prestațiilor, până la readucerea în limitele admise a parametrilor impuși;

e)propune măsuri contra celor vinovați de nerespectarea încadrării în normele de protecția mediului și a clauzelor contractuale.

Art. 156 Răspunde de nerespectarea parametrilor de calitate stabiliți prin contracte, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare .

Art. 157 Aplică prevederile legale cu privire la:

 • a) gospodărirea apelor;

 • b) protecția sanitară a construcțiilor și instalațiilor din sector;

 • c) normele de igienă privind exploatarea instalațiilor de canalizare și epurare;

 • d) utilizarea energiei electrice.

Art.158 Transmite Sectorului Contorizare Facturare toate datele necesare în vederea facturării corecte a prestațiilor.

Art.159 Aplică în practică regulamentul cuprinzând măsurile pentru cazurile de inundații, îngheț și alte calamități care solicită intervenție urgentă, în vederea restabilirii activității normale.

Art.160 Asigură întreținerea terenurilor administrate aferente sectorului Art.161Analizează informațiile obținute pe linie de control al calității apei uzate sau direct prin urmărirea în diferite puncte ale fluxului tehnologic, referitoare la deficiențele apărute, stabilind împreună cu factorii de răspundere cauzele acestora și ia măsuri corespunzătoare pentru remedierea lor.

Art.162 Controlează prin sondaj, împreună cu delegații Inspectoratului de Protecția Mediului și compartimentul de resort, modul de funcționare a instalațiilor de epurare și preepurare a apei din dotarea unor agenți economici și instituții, aplicând prevederile legale în cazul neîncadrării în limitele stabilite prin contractele de prestări servicii încheiate.

Art.163 În cazul lucrărilor în regie proprie, stabilesc împreună cu compartimentele de specialitate teme de proiectare și proiecte tehnice, iar pe parcursul derulării lucrărilor, întocmește situații lunare de decontare (pe stadii fizice) și comparative valorice și cantitative (lunar și la fine de lucrare).

Art.164 Organizează și conduce evidența tuturor instalațiilor și construcțiilor (mijloacelor de producție din dotare), luând măsuri pentru inventarierea corectă a lor, urmărind comportarea și supravegherea în timp a acestora, completând jurnalul evenimentelor din cartea tehnică a fiecărui mijloc fix, sesizând responsabilul cu cartea tehnică a regiei în cazul unor evenimente și făcând propuneri concrete în acest

68

sens. Au obligația preluării și păstrării cărții tehnice a construcțiilor, utilajelor, instalațiilor și echipamentelor din dotare.

Art.165 Iau măsuri imediate pentru repunere în funcțiune în cel mai scurt timp a capacităților în cazul avarierii acestora, analizând cauzele, stabilind măsuri de prevenire a unor asemenea evenimente și informând conducerea regiei pentru a putea trage la răspundere pe cei vinovați.

Art.166 Răspund de dotarea tuturor mijloacelor de producție cu aparate de măsură și control necesare conform tehnologiei de control, informând conducerea regiei de starea lor, de ultima verificare efectuată și eventualul necesar (lunar, anual) pentru înlocuire, asigurând gestionarea în condiții legale a lor și etalonarea (verificarea), depozitarea și conservarea aparatelor în magazie, evidențiind costurile efective rezultate.

Asigură repararea, întreținerea și verificarea periodică conform normativelor în vigoare a aparatelor de măsură și control, în vederea păstrării preciziei în măsurare.

Art.167 Realizează integral și în termen, sarcinile ce decurg din actele încheiate de organele de control.

Art.168 Răspunde material și penal pentru pagubele produse patrimoniului dat în administrare, luând măsuri legale de recuperare a acestora.

Art.169 Răspunde de respectarea procedurilor operaționale specifice și de realizarea indicatorilor de performanță ce îi revin. Are obligația să respecte prevederile din ROFAC, Licența de operator și Contractul de delegare de gestiune

Art. 170 Se subordonează Directorului tehnic.

69

F) SECTOR TRANSPORT-MECANIZARE

Art. 171 Asigură îndeplinirea sarcinilor privind transportul intern și utilajele din dotare .

Art. 172 Are următoarele atribuții și răspunderi:

 • a) asigură folosirea eficientă a capacităților de transport și a utilajelor speciale și răspunde de reducerea continuă a consumurilor de carburanți și lubrifianți;

 • b) urmărește desfășurarea transporturilor cu mijloace proprii sau închiriate și răspunde de folosirea acestora la întreaga capacitate;

 • c) întocmește propuneri pentru dotarea cu utilaje și mijloace proprii de transport;

 • d) ține evidența centralizată a consumurilor de carburanți, lubrifianți și urmărește încadrarea în consumurile normate;

 • e) face propuneri pentru perfecționarea pregătirii profesionale a cadrelor proprii;

 • f) asigură întreținerea și repararea mijloacelor auto și a utilajelor din dotare, conform normelor și normativelor în vigoare;

 • g) analizează posibilitățile de reducere a cheltuielilor și propune măsuri corespunzătoare;

 • h) asigură întocmirea evidenței tehnico-operative pentru buna desfășurare a întregii activități de transport-mecanizare ;

 • i) face propuneri către compartimentul Tehnic de redistribuire sau casare a mijloacelor de transport și a utilajelor devenite disponibile sau care îndeplinesc condițiile de casare, potrivit dispozițiilor legale, prezentând actele justificative necesare;

 • j) casează mijloacele fixe, conform aprobării obținute;

 • k) asigură realizarea deplină a măsurilor de protecția muncii și paza contra incendiilor, potrivit reglementărilor în vigoare;

 • l) programează și execută, cu caracter preventiv, reviziile și reparațiile periodice;

 • m) întocmește planul de mentenanță pentru mijloacele fixe din cadrul Sectorului;

 • n) participă la recepția utilajelor și a mijloacelor de transport după efectuarea reparațiilor capitale și urmărește funcționarea acestora în termenul de garanție ;

 • o) răspunde de aplicarea întocmai a legislației privitoare la circulația pe drumurile publice și asigură instruirea permanentă a personalului de exploatare.

 • p) Întocmește și înaintează Compartimentului Tehnic GIS documentația completă pentru obținerea autorizațiilor și licențelor necesare circulării autovehiculelor pe drumurile publice;

 • q) urmareste activitatea mijloacelor de transport, (timp de exploatare, timp de staționare, trasee optime) si ia masuri de respectare a planificarii acestora , pe sectoare;

 • r) răspunde de respectarea procedurilor operaționale specifice și de realizarea indicatorilor de performanță ce îi revin

70

 • s) are obligația să respecte prevederile din ROFAC, Licența de operator și Contractul de delegare de gestiune

 • t) răspunde penal și material pentru pagubele produse patrimoniului dat în administrare, luând măsuri legale de recuperare a acestora;

Art. 173 Acest sector se subordonează Directorului tehnic.

71

G) SECTORUL CONTORIZARE FACTURARE

Art. 174. Acest sector are ca obiect de activitate contorizarea utilizatorilor la nivel de branșament, citirea periodică a contoarelor și facturarea contravalorii serviciilor de apă și canal prestate de regie.

Art. 175. Are următoarele atribuții și răspunderi:

 • 1. să stabilească soluția tehnică și să întocmească avizele de separări de branșamente;

 • 2. să verifice corectitudinea datelor înscrise în fișele de evidență pentru facturare și termenele stabilite pentru emiterea facturilor;

 • 3. să verifice aplicarea corectă a tarifului la prestațiile de apă-canal, în funcție de perioada de citire;

 • 4. să întocmească referatele de stornare ale facturilor în situațiile de mai jos:

 • •  refuzuri de plată ce s-au dovedit a fi justificate

 • •  verificarea contoarelor de branșament la solicitarea utilizatorilor -conform ROFAC

 • 5. să înainteze propunerile de scădere din debit, (în baza actelor justificative) pentru aprobare Directorului general/Consiliului de Administrație, după caz;

 • 6. să întocmească referatele de reducere a valorii facturilor în situația neasigurării de către regie a indicatorilor de performanță garantați prin contract; aceste referate întocmite pe baza documentelor justificative puse la dispoziție de către Secția Rețele Apă și Compartimentul Mediu Calitate vor fi supuse aptobării Directorului general;

 • 7. să actualizeze fișele de evidență a utilizatorilor pe baza contractelor noi încheiate și a modificărilor de contracte;

 • 8. să pună la dispoziția Compartimentului Juridic datele necesare în vederea susținerii în instanță a litigiilor care au ca obiect volumele de apă facturate;

 • 9. să sisteze prestațiilor în cazul utilizatorilor cu debite mai vechi de 60 zile după somarea acestora și expirarea termenului prevăzut în legislația în vigoare;

 • 10. să organizeze să realizeze activitatea de citire a apometrelor montate pe branșamentele utilizatorilor de apă de pe întreg teritoriul Municipiului Oradea, cu înscrierea indexurilor în fișele de citire și în calculatoarele portabile de tip PSION și pregătirea consumurilor în vederea facturării;

 • 11. să verifice și să pregătească consumurilor în vederea facturării;

 • 12. să monitorizeze consumurilor de apă la scările de bloc și la Stațiile de hidrofor modernizate prin sistemul buclă de măsură contor-integrator și rețea M-bus;

 • 13. să întrețină rețeaua de monitorizare pe bucla de măsură contor-integrator, efectuând reparații zilnice și revizii planificate;

 • 14. să urmărească consumurile monitorizate în vederea depistării pierderilor de apă pe rețelele de apă după SH modernizate;

72

 • 15. să asigure asistență tehnică pentru separările de branșament, precum și în cazul cererilor pentru avize de coexistență (construcții, amenajări);

 • 16. să înlocuiască la termen contoarele de apă montate pe branșamente, care au verificarea metrologică expirată și să conducă o evidență strictă a datelor legate de aceste contoare (BVM, serie, adresă, montaj);

 • 17. să depisteze avariile din căminele de apometre din amonte de contor

 • 18. să soluționeze în colaborare cu Compartimentul Relații cu beneficiarii reclamațiile legate de stabilirea consumurilor, citirea contoarelor,

 • 19. să răspunde la reclamațiile primite legate de facturare și funcționarea contoarelor de branșament în termenul impus în licența de operator.

 • 20. să înlocuiască contoarele de branșament sesizate ca fiind defecte în termenul prevăzut în contractul încheiat cu utilizatorul

 • 21. să colaboreze cu toate compartimentele operaționale din cadrul Regiei, ori de câte ori situația o impune;

 • 22. să verifice inventarierea anuală a mijloacelor fixe din dotarea Sectorului și modul de utilizare a acestora;

 • 23. să urmărească introducerea și respectarea indicatorilor de performanță specifici activității departamentului;

 • 24. să urmărească realizarea obiectivelor propuse în vederea îmbunătățirii activității și satisfacerii cerințelor clienților;

 • 25. răspunde de respectarea procedurilor operaționale specifice și de realizarea indicatorilor de performanță ce îi revin;

 • 26. are obligația să respecte prevederile din ROFAC, Licența de operator și Contractul de delegare de gestiune;

 • 27. răspunde penal și material pentru pagubele produse patrimoniului dat în administrare, luând măsuri legale de recuperare a acestora;

 • 28. răspunde de depistarea și eliminarea pierderilor de apă din instalațiile aflate în administrarea sa.

Art. 176 Acest sector se subordonează Directorului comercial.

73

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Art.177 Structura organizatorică a regiei prezentată în acest Regulament, poate fi modificată pe baza dispozițiilor legale.

Art.178 Atribuțiile cuprinse în prezentul Regulament au caracter enumerativ și nu limitativ, completându-se cu alte activități și sarcini rezultate din legi, hotărâri, instrucțiuni, precum și prin dispozițiile conducerii regiei.

Art.179 Personalul cu funcții de conducere, stabilește și comunică sarcinile detaliate personalului din subordine, conform fișei postului.

Art.180 Personalul compartimentelor funcționale, secției și sectoarelor care prin natura sarcinilor ce-i revin întocmește lucrări, situații, dări de seamă, evidențe și face propuneri de orice natură, răspunde de conținutul lucrărilor, exactitatea și realitatea datelor și cifrelor raportate și a propunerilor făcute.

Art.181 Realizarea integrală și în bune condiții a unor sarcini și atribuții în concordanță cu prezentul Regulament necesită colaborarea mai multor compartimente. În aceste cazuri, inițiativa și răspunderea îndeplinirii sarcinilor o are compartimentul care este titularul sarcinii privind colaborarea, care este obligatorie pentru celelalte. Colaborarea între compartimente pentru realizarea sarcinilor de bază este obligatorie, chiar dacă pentru aceasta nu există prevedere în prezentul Regulament.

Art.182 Atribuțiile și răspunderile ce revin fiecărei persoane din cadrul regiei, care semnează, întocmește sau participă la întocmirea documentelor pentru operațiile ce se supun controlului financiar preventiv, precum și a celor care exercită acest control, sunt cele stabilite prin deciziile directorului general, cu care se completează prezentul Regulament.

Art.183 Întregul personal al regiei este obligat a păstra secretul lucrărilor pe care le execută. Este interzisă orice comunicare de date sau relații privind planurile sau rezultatele activității la orice nivel, fără aprobarea conducerii regiei. Expedierea, manipularea și păstrarea actelor și documentelor cu caracter secret se face în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Art.184 Întregul personal al regiei, indiferent de funcția îndeplinită, răspunde de executarea atribuțiilor ce îi revin potrivit prevederilor prezentului Regulament și Deciziilor conducerii. Nerespectarea acestor atribuții atrage după sine aplicarea sancțiunilor disciplinare în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Art.185 Prezentul Regulament a fost avizat în ședința Consiliului de Administrație din data de 15.02.2005 și propus spre aprobare Consiliului Local al municipiului Oradea. Va intra în vigoare la data aprobării de către Consiliul Local.

PREȘEDINTELE CONSILIUL UI DE ADMINISTRA ȚIE

ing. Ioan Ciursaș

74

Oradea, 24 februarie 2005


75


Regulamentul de Organizare și Funcționare al

Regiei Autonome Apă Canal Oradea

Regia Autonomă Apă Canal Oradea este structurată conform organigramei anexate (aprobată prin HCL nr. 6/12.01.2005).

Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare reprezintă documentul în baza căruia Regia își desfășoară activitatea.

Acesta cuprinde:

 • - modul de organizare și funcționare al Regiei

 • - obiectul de activitate al Regiei

 • - atribuțiile Consiliului de Administrație

5                                                                                        5

 • - atribuțiile Conducerii operative

 • - atribuțiile compartimentelor, secției și sectoarelor

 • - organigrama și numărul de personal

I).Modificări

Față de ultima variantă a Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobată în anul 2003 prin HCL 261/24.04.2003, au survenit următoarele modificări în structură:

• Conducerea operativă este asigurată de Directorul General, Directorul Tehnic, Directorul Economic și Directorul Comercial, în

1

timp ce în vechea structură aceasta era asigurată de Directorul General și Directorul Adjunct.

 • •  S-a organizat Compartimentul Pierderi Apă care are rolul de a coordona aplicarea măsurilor pentru reducerea pierderilor de apă

 • •  S-a înființat Laboratorul de Metrologie având ca și activitate reperarea și verificarea contoarelor de branșament

 • •  S-a înființat Sectorul Canal prin desprinderea acestei activități din cadrul Secției Rețele Apă Canal

 • •  S-a înființat Compartimentul Tehnic GIS prin unirea celor două activități

 • •  S-a înființat Compartimentul PIU ISPA, care asigură coordonarea investițiilor cu finanțare externă

 • •  S-a desființat Departamentul Desfacere, structurile componente ale acestuia fiind trecute în subordinea Directorului Comercial și Directorului Economic.

II). Structura organizatorică actuală

 • •  Consiliul de Administrație

5

 • • Personal de conducere: 4

 • •  Compartimente funcționale: 19

 • •  Secție: 1

5

 • •  Sectoare: 5

III). Subordonarea ierarhică

Directorul General are în subordine și coordonează activitatea următoarelor Compartimente:

 • • Resurse Umane

2

 • •  Investiții Modernizări

5

 • • PIU-ISPA

 • • Mediu Calitate

 • •  Juridic

 • •  Informatică

 • • Laborator Metrologie

 • • Pierderi Apă

 • •  Securitatea Muncii și Sănătate

 • •  Control Financiar Intern

De asemenea i se subordonează Directorul Tehnic, Directorul Economic și Directorul Comercial

Directorul Tehnic are în subordine și coordonează activitatea următoarelor structuri:

Compartimente:

 • • Tehnic GIS

 • • Dispecerat

Secții/Sectoare

9

 • •  Secție Rețele Apă

 • •  Sector Apă Producție

 • •  Sector Canal

 • •  Sector Epurare

 • •  Sector Transport Mecanizare

Directorul Economic are în subordine și coordonează activitatea următoarelor structuri:

• Contabil Șef

3

 • •  Compartiment Contabilitate

 • • Compartiment Financiar

 • • Compartiment Abonați

Directorul Comercial are în subordine și coordonează activitatea următoarelor structuri:

Compartimente

 • •  Contracte

 • •  Relații cu beneficiarii

5

 • • Aprovizionare

 • • Administrativ

Sector - Contorizare - Facturare

PREȘEDINTELE CONSILIUL UI DE ADMINISTRA ȚIE

Ing. Ioan CIURSAȘ

4