Hotărârea nr. 727/2005

privind acceptarea donatiei d-lui Mihut Adrian - Florin, Motrescu Dragos, Motrescu Maria, Filip Maria, Chirila Lucia, Pinta Mirella, Langa Mircea-Dorin, Langa Adrian-Ovidiu, Oltian Rozalia-Eugenia si Oltian Danutiu-Ioan reprezentând suprafata de 20.181 mp

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-lui Mihuț Adrian - Florin, Motrescu Dragoș, Motrescu Maria, Filip Maria, Chirilă Lucia, Pința Mirella, Langa Mircea-Dorin, Langa Adrian-Ovidiu, Oltian Rozalia-Eugenia și Oltian Dănuțiu-Ioan reprezentând suprafața de 20.181 mp. teren identificată cu nr. cadastrale 1120/8, 1119/7, 6105/130, 6964/2 și 6020 înscrisă în CF ndf 6665, 6916, 786, 787 și 4363 Oradea, situat în Oradea, str. Apateului, cu destinația de drum public

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.132.970 din 21 septembrie 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 20.181 mp. teren avand destinația de drum public, situat în Oradea str. Apateului.

Suprafața de 20.181 mp. teren identificată cu nr. cadastrale 1120/8, 1119/7, 6105/130, 6964/2 și 6020 este proprietatea d-lor Mihuț Adrian - Florin, Motrescu Dragoș, Motrescu Maria, Filip Maria, Chirilă Lucia, Pința Mirella, Langa Mircea-Dorin, Langa Adrian-Ovidiu, Oltian Rozalia-Eugenia și Oltian Dănuțiu-Ioan si face obiectul donației pentru reglementarea din punct de vedere urbanistic a profilului stradal conform certificatului de Urbanism nr. 3634/2004 și a PUD-ului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.469/2005.

În baza art.7 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

În temeiul art. 38 alin.(2) lit.„f”, art. 46 alin.(2) și art 123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se acceptă donația suprafețelor de teren astfel:

  • - 12.981 mp. teren identificat cu nr. cadastral 6105/130 înscris în C.F.ndf 6665 Oradea din partea d-lui Mihuț Adrian - Florin .

  • - 3.486 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 1120/8 și 1119/7 înscrise în C.F.ndf 786 și 787 Oradea din partea d-lui Motrescu Dragoș și soția Motrescu Maria

-1.910 mp. teren identificat cu nr. cadastral 6964/2 înscris în C.F.ndf 6916 Oradea din partea d-nei Filip Maria, Chirilă Lucia, Pința Mirella, Langa Mircea-Dorin, Langa Adrian-Ovidiu,

  • - 1.804 mp. teren identificat cu nr. cadastral 6020 înscris în C.F.ndf 4363 Oradea din partea d-nei Oltian Rozalia-Eugenia și Oltian Dănuțiu-Ioan

Art.2. Se aproba trecerea suprafeței de 20.181 mp. teren identificată cu nr. cadastrale 1120/8, 1119/7, 6105/130, 6964/2 și 6020 înscrisă în CF ndf 6665, 6916, 786, 787 și 4363 Oradea în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Direcția Patrimoniu,

  • •  Serviciul Patrimoniu,

  • •  Serviciul Juridic,

  • •  D-lui Mihuț Adrian - Florin, Motrescu Dragoș și Maria, Filip Maria, Chirilă Lucia, Pința Mirella, Langa Mircea-Dorin, Langa Adrian-Ovidiu, Oltian Rozalia-Eugenia și Oltian Dănuțiu-Ioan

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florian Pantea

Oradea, 29 septembrie 2005

Nr.727.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin