Hotărârea nr. 725/2005

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Oradea, incepând cu data de 01.10.2005

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Oradea, începând cu data de 01.10.2005

Analizând Raportul de specialitate nr. 132.607 din 23 septembrie 2005, întocmit de către Biroul Resurse Umane prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Oradea, începând cu data de 01.10.2005,

Având în vedere:

 • -  prevederile Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată;

 • -  prevederile Legii nr.76/2005 pentru aprobarea O.U.G. nr.92/2004, privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005;

 • -  prevederile art.7 alin.(2) H.G. nr.775/1998, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale și în serviciile publice din subordinea acestora, actualizată;

 • -  referatul nr.124.489 din 24.08.2005, prin care Direcția Patrimoniu propune înființarea Compartimentului de consultanță juridică în subordinea directă a directorului executiv al Direcției Patrimoniu;

În baza art. 38 alin.2 lit.e și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă organigrama, statul de funcții și numărul de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Oradea, conform anexelor nr.1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01 octombrie 2005.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Resurse Umane.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Biroul Resurse Umane,

 • -  Direcția Patrimoniu,

 • -  Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florian Pantea

Oradea, 29 septembrie 2005.

Nr.725.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Oradea, începând cu data de 01.10.2005

Analizând Raportul de specialitate nr. 132.607 din 23 septembrie 2005, întocmit de către Biroul Resurse Umane prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Oradea, începând cu data de 01.10.2005,

Având în vedere:

 • -  prevederile Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată;

 • -  prevederile Legii nr.76/2005 pentru aprobarea O.U.G. nr.92/2004, privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005;

 • -  prevederile art.7 alin.(2) H.G. nr.775/1998, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale și în serviciile publice din subordinea acestora, actualizată;

 • -  referatul nr.124.489 din 24.08.2005, prin care Direcția Patrimoniu propune înființarea Compartimentului de consultanță juridică în subordinea directă a directorului executiv al Direcției Patrimoniu;

În baza art. 38 alin.2 lit.e și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă organigrama, statul de funcții și numărul de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Oradea, conform anexelor nr.1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01 octombrie 2005.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Resurse Umane.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Biroul Resurse Umane,

 • -  Direcția Patrimoniu,

 • -  Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florian Pantea

Oradea, 29 septembrie 2005.

Nr.725.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin