Hotărârea nr. 724/2005

privind aprobarea alocarii sumei de 3 mii lei RON din bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Sociale Comunitare Oradea pentru organizarea Concertului de binefacere pentru persoanele de vârsta a III-a.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea alocării sumei de 3 mii lei RON din bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Sociale Comunitare Oradea pentru organizarea Concertului de binefacere pentru persoanele de vârsta a III-a.

Analizând Raportul de specialitate nr.220.413 din 21 septembrie 2005, întocmit de către Direcția economică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea alocării sumei de 3 mii lei RON din bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Sociale Comunitare Oradea pentru organizarea Concertului de binefacere pentru persoanele de vârsta a III-a,

Având în vedere faptul că la nivelul municipiului Oradea, luna octombrie 2005 a fost declarată „Luna persoanelor de vârsta a III-a”, iar în data de 10 octombrie 2005, Primăria municipiului Oradea în colaborare cu Clubul Lions Oradea și Ordinul Cavalerilor de Malta organizează un concert de binefacere pentru persoanele de vârsta a III-a,

Sponsorizările și donațiile care se vor obține cu această ocazie se vor utiliza, o parte vor fi donate Azilului Caritas catolica și Fundației Consistoria „Efrem Beniamin” iar o parte pentru realizarea unei vizite pentru un număr de 50 de persoane de vârsta a III-a în perioada 7-8 octombrie 2005 la Budapesta,

Costurile acțiunii sunt estimate la aproximativ 12.000 RON,

Ținând seama de prevederile art.16 lit.i din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale,

În baza art. 38 alin.2 lit.s și y și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Sociale Comunitare Oradea a sumei de 3.000 lei RON, reprezentând cota-parte din cheltuielile necesare în vederea organizării Concertului de binefacere pentru persoanele de vârsta a III-a.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea și Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Administrația Socială Comunitară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pantea Florian

Oradea, 29 septembrie 2005.

Nr.724.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin