Hotărârea nr. 723/2005

privind aprobarea participarii Administratiei Sociale Comunitare Oradea la proiectului “URBACT REGENERANDO”, in calitate de observator activ, cu privire la regenerarea economica si sociala a oraselor si comunitatilor.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea participării Administratiei Sociale Comunitare Oradea la proiectului “URBACT REGENERANDO”, in calitate de observator activ, cu privire la regenerarea economica și sociala a orașelor și comunităților.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.219.938 din 19 septembrie 2005, prin care Administrația Socială Comunitară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea participării Administratiei Sociale Comunitare Oradea la proiectului “URBACT REGENERANDO”, in calitate de observator activ, cu privire la regenerarea economica și sociala a orașelor și comunitarilor.

Administratiei Sociale Comunitare Oradea i-a fost solicitata participarea de catre Consiliul Local Reggio Calabria, Italia, in vederea derularii proiectului URBACT REGENERANDO, in urma prezentei la al doilea Seminar Tematic care a avut loc la Evosmos, Grecia, in perioada 2-4 iunie 2005. Obiectivele acestui seminar au fost : analiza tematicii seminarului “Politici sociale ale oraselor și regenerare urbana”; acordarea unei atentii sporite discutiilor dintre parteneri in vederea prefigurarii unor viitoare planuri de actiune; compararea diferitelor experiente ale partenerilor in domeniul integrarii sociale prin politici de sustinere a muncii ; planificarea viitoarelor intalniri : Seminarul Tematic de la Roma și Conferinta Internationala de la Napoli.

Proiectul REGENERANDO abordeaza aspecte cheie ale politicii urbane, și anume: crearea de noi locuri de munca, capitalul uman, prosperitate economica prin cooperare și schimb de experienta cu alte arii urbane, identificarea strategiei de incluziune sociala prin responsabilizarea cetatenilor și partenerilor proiectului, diseminarea experientelor reusite, campanii de informare.

Partenerii proiectului “URBACT REGENERANDO” sunt : Partenerul Principal - Consiliul Local Reggio Calabria reprezentat de Serena Angioli-Director Resurse Umane ; respectiv Partenerii Proiectului care sunt : Consiliul Local Siracusa reprezentat de Sergio Campanella-delegat al primarului pentru politici urbane, Consiliul Local Salerno reprezentat de Aldo Califano-responsabil cu programul urban, Conslilul Local Palermo reprezentat de Dott daniela Rimedio-Director Coordonator, Consiliul Local Roma reprezentat de Arch. Giuseppe Panebianco-responsabil cu programul Urban, Consiliul Local Napoli reprezentat de Arch.Gaetano Mollura- responsabil cu programul Urban, Consiliul Local Catania reprezentat de Dott. Salvatore Zinna-Director Departamentului Afacerilor Europene, Initiativa Culturala A Consiliului Local Evosmos reprezentat de Voutsa Elpi-Economist Administrator de Proiect, Consiliul Local Leicester reprezentat de Michael Rose-coordonator de proiect și Consiliul Local Oradea-Administratia Sociala Comunitara Oradea reprezentat de Ionel Vila-Director Executiv.

In baza art.38 alin.2 lit. x, y și ale art.46 alin.1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă participarea Administratiei Sociale Comunitare Oradea la proiectul “URBACT REGENERANDO”, in calitate de observator activ, cu privire la regenerarea economica și sociala a oraselor și comunitatilor.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Administrația Socială Comunitară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pantea Florian

CONTRASEMNEAZĂ


Oradea, 29 septembrie 2005.

Nr.723.


SECRETAR

Florian Dacin