Hotărârea nr. 722/2005

privind aprobarea repartizarii sprijinului financiar pentru PROIECTE DE TINERET finantate din bugetul local al Municipiului Oradea in anul 2005 – sesiunea a doua de cereri de propuneri de finantare, septembrie 2005

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea repartizării sprijinului financiar pentru PROIECTE DE TINERET finanțate din bugetul local al Municipiului Oradea în anul 2005 - sesiunea a doua de cereri de propuneri de finanțare, septembrie 2005

Analizând Raportul de specialitate nr. 89.974 din data de 26 aprilie 2005 întocmit de către Serviciul Integrare Europeană Dezvoltare Locală, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea repartizării sprijinului financiar pentru Proiectele de tineret, finanțate din bugetul local al municipiului Oradea în anul 2005 - sesiunea a doua de cereri, septembrie 2005,

Ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale,

În baza art. 38 alin.2 lit.n, p și x și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă repartizarea sprijinului financiar pentru proiectele de tineret finanțate din bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2005 - sesiunea a doua de cereri de propuneri de finanțare, septembrie 2005, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Serviciul Integrare Europeană Dezvoltare Locală.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Serviciul Integrare Europeană Dezvoltare Locală,

  • -  Se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Pantea Florian

Oradea, 29 septembrie 2005.

Nr.722.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin

Anexa

La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.722 din 29 septembrie 2005

CUPRINZÂND LISTA PROIECTELOR EVALUATE ȘI APROBATE ÎN SESIUNEA SEPTEMBRIE 2005

Nr. Inreg

Solicitantul

Titlul Proiectului

Valoarea totală

Suma solicitata

Suma aprobata

Descrierea proiectului

132792

Uniunea Studenților Maghiari din Bihor

Seri interactive

3220,00

2120,00

2120,00

Proiectul se va derula în perioada 01.10-31.12.2005 și urmărește îmbunătățirea vieții sociale a tinerilor prin dezvoltarea activităților organizate în cadrul Clubului pentru Tineret.

132750

Fundația Salz Zoo Prot

Educație pentru prevenirea consumului de droguri

6290,00

2500,00

2500,00

Proiectul se va derula în perioada 01.10-15.12.2005 și urmărește instruirea unui număr de 20 de voluntari în vederea desfășurării de activități de prevenire a consumului de droguri și substanțe psihoactive, cu derularea unei campanii de educație în 4 licee din Oradea.

132751

Fundația Pro Familiae Alapitvany

Întâlnirea tinerilor orădeni cu meșteri populari bihoreni

3080,00

1645,00

1645,00

Proiectul se va derula în perioada 01.10-31.12.2005 și urmărește promovarea culturii tradiționale populare în rândul tinerilor din Oradea. Se vor organiza două ateliere demonstrativ-aplicative pentru tineri, o expoziție la Cetate, se va edita o broșură.

132200

Fundația Episcopia Bihor

Cerc în limba engleză pentru tineri între 14-29 ani

10150,00

7850,00

7850,00

Proiectul se va derula în perioada 01.10-22.12.2005 și urmărește organizarea unor cursuri de limbă engleză pentru tinerii din Episcopia Bihor, pentru a crește șansa acestora de angajare pe piața forței de muncă.

132241

Fundația Speranța

Activități sportive de sală și în aer liber

4000,00

3100,00

3100,00

Proiectul se va derula în perioada 01,10-30.11.05 la Scoala “Casa Minunată” și urmărește oferirea unor oportunități de activități sportive de sală și în aer liber tinerilor cu nevoi speciale grave și severe, în vederea facilitării socializării acestora.

Anexa

La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.722 din 29 septembrie 2005

132791

Uniunea Studenților

Maghiari din Bihor

Toamna bobocilor

13002,00

6212,00

6212,00

Proiectul se va derula în perioada 01.10-31.12.2005 și urmărește diversificarea activităților dedicate studenților de anul I de la Universitatea din Oradea, pentru a crește gradul de integrare a acestora în comunitatea locală.

Nr. Inreg

Solicitantul

Titlul Proiectului

Valoarea totală

Suma solicitata

Suma aprobata

Descriere

132736

Asociația Max

Lidership participativ - puterea participării în procesul decizional

12012,00

6160,00

6160,00

Proeictul se va derula în perioada octombrie -7 decembrie 2005 și urmărește dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale de tineret în realizarea unei conduceri participative. Se vor realiza o serie de cursuri de formare și va fi editat un ghid privind dezvoltarea abilităților de conducere și dezvoltare organizațională.

132774

Fundația Life Tineret

Promovarea voluntariatului european pentru tinerii din Oradea

8772,00

5912,00

5912,00

Proiectul se va derula în perioada 10.10-20.12.2005 și urmărește realizarea unei campanii de informare publică a cel puțin 20000 de tineri din Oradea cu privire la Serviciul European de Voluntariat.

132686

AIESEC Oradea

Cetățenie europeană

4946,00

2774,00

2774,00

Proiectul se va derula în perioada 15.10-15.12.2005 și urmărește creșterea gradului de informare a tinerilor privind procesul de integrare europeană și dezvoltarea atitudinii civice a tinerilor orădeni.

132770

Asociația Morărița

Stimularea interesului tienrilor bihoreni pentru vizionarea spectacolelor de teatru orădene

9000,00

6850,00

5450,00

Proiectul se va derula în perioada 10.10-30.12.2005 și urmărește implicarea activă a tinerilor orădeni în vizionarea spectacolelor de teatru.

132773

Fundația Albin

Să vorbim împreună

5380,00

3730,00

3730,00

Proiectul de va derula în perioada 01-31 decembrie 2005 și urmărește crelterea gradului de informare și conștientizare a tinerilor părinți asupra importanței dezvoltării corecte a limbajului la copii.

132649

Grădinița cu program prelungit 44

Seminar de formare pentru educatoarele tinere

10000,00

8000,00

8000,00

Proiectul se va derula în perioada 10.10-31.12.2005 și urmărește formarea unui grup de educatoare tinere pentru derularea activităților de educație ecologică în rândul copiilor.

TOTAL

77.262,0 0

56.853,0 0

55.453,0 0