Hotărârea nr. 721/2005

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Centrului Temporar pentru copii “Cuore”, aflat in subordinea Administratiei Sociale Comunitare Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Centrului Temporar pentru copii “Cuore”, aflat în subordinea Administratiei Sociale Comunitare Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.217686 din 16 august 2005, prin care Administrația Socială Comunitară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Centrului Temporar pentru copii “Cuore”, aflat în subordinea Administratiei Sociale Comunitare Oradea,

Tinand seama de prevederile Hotărârea Guvernului nr. 1438/2004 privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare si functionare a serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa;

In baza art.38 alin.2 lit.s si ale art.46 alin.1 din legea 215/2001 privind administratia publica locala ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare si Functionare a Centrului Temporar pentru copii “Cuore”, aflat în subordinea Administratiei Sociale Comunitare Oradea, conform anexei care face parte integrata din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea și Centrul Temporar pentru Copii „Cuore”.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Administrația Socială Comunitară Oradea,

 • -  Centrul Temporar pentru Copii „Cuore”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pantea Florian

Oradea, 29 septembrie 2005.

Nr.721.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin

Anexă

La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.721 din 29 septembrie 2005

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

REGULAMENT DE ORGANIZARE și FUNCȚIONARE AL

CENTRULUI TEMPORAR PENTRU COPII „CUORE”

Cap.I Consideratii generale

Art.1 (1) Centrul Temporar pentru copii „Cuore”, numit în continuare Centru, este un serviciu pentru protecția copilului a cărui misiune este de a preveni abandonul și institutionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei a unor activităti de îngrijire, educație, recreere, socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viată independenta. Beneficiarii serviciilor provin din familii cu domiciliul pe raza municipiului Oradea și care se găsesc în situatii de risc social.

 • (2) Centrul dezvolta actiuni de informare la nivelul comunitatii în ceea ce priveste serviciile oferite și beneficiile acestora pentru copiii și familiile acestora.

 • (3) Centrul Temporar pentru copii „Cuore” isi formuleaza un cod etic pentru relatia cu copiii și familiile acestora, care va fi elaborat de responsabilul de centru în colaborare cu personalul de specialitate și aprobat de catre directorul executiv al Administratiei Sociale Comunitare Oradea

Art.2 Centrul, functioneaza în municipiul Oradea, str. Mrs. Averescu nr. 7b. Centrul isi desfăsoară activitatea în baza prezentului Regulament de Organizare și Functionare și a prevederilor legale în vigoare.

Art.3 Clădirea centrului este proprietatea Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Art.4 Centrul se afla în subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea - Administratia Sociala Comunitara Oradea.

Art.5 Principiile care stau la baza activitatii centrului sunt:

 • a) . Respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; egalitatea sanselor și nediscriminarea;

 • b) . Asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • c) . Respectarea demnitatii copilului;

 • d) . Ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, tanandu-se cont de varsta și de gradul sau de maturitate;

 • e) . Asigurarea unei ingrijiri individualizate și personalizate a copilului;

 • f) . Asigurarea protectiei impotriva abuzului și exploatarii copilului;

 • g) . Asigurara unei interventii profesioniste, printr-o echipa pluridisciplinara;

 • h) . Asigurarea confidentialitatii și a eticii profesionale;

 • i) . Responsabilizarea parintilor cu privire la exercitarea drepturilor și indeplinirea obligatiilor parintesti;

 • j) . Primordialitatea responsabilitatii parintilor cu privire la respectarea și garantarea drepturilor copilului.

Art.6 La elaborarea prezentului regulament s-au avut în vedere și au fost respectate prevederile urmatoarelor acte normative:

 • -  Legea nr.272/2004 privind protectia și promovarea drepturilor copilului;

 • -  Ordinul secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului și Adoptie nr.24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;

 • -  H.G. nr.1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor -cadru de organizare și functionare a serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum și a celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai.

Art.7 Termenii utilizati în prezentul regulament au urmatoarele intelesuri:

 • - centru - asezamant de protectie sociala pentru copii proveniti din familii care se găsesc în situatii de risc social;

 • - risc social - familiile lipsite de venit sau cu posibilități financiare reduse, care nu au posibilitatea de a se intretine , fiind puse în situatia de a apela la serviciile sociale ale municipalitatii;

 • - capacitatea centrului - numar maxim de copii care pot fi deserviți și pentru care se asigura servicii;

-responsabil centru - persoana desemnata prin decizia directorului executiv al Administratiei Sociale Comunitare Oradea în vederea coordonarii activitatii centrului

-asistent social - persoana desemnata, în conditiile legii, pentru a asigura reintegrarea sociala a beneficiarilor ;

 • - psiholog - persoana desemnata, în conditiile legii, pentru a asigura asistentă specializată pentru copii cat și pentru parintii/ reprezentantii legali ai acestora;

 • - supraveghetor- persoana desemnată pentru a asigura supravegherea și indrumarea copiilor în realizarea activitătilor educative,

 • - beneficiar - copilul și familia acestuia, aflati în situatie de risc social;

 • - contract - înțelegere scrisa între părti cu privire la serviciile oferite și obligațiile pârtilor , care va cuprinde:

 • -  partile contractante;

 • -  obiectul contractului;

 • -  durata contractului;

 • -  drepturi și obligatii ale părtilor,

 • -  alte clauze convenite intre parti,

 • -  planul de servicii personalizat.

 • - cheltuieli de personal - cheltuieli necesare pentru plata salariilor personalului care deserveste centrul, finantate din bugetul local, prin intermediul ordonatorului secundar de credite;

 • - cheltuieli materiale și servicii - cheltuieli necesare pentru functionalitatea centrului, finantate din bugetul local, prin intermediul ordonatorului secundar de credite;

 • - cheltuieli de capital - dotari, logistica, echipamente și mobilier necesare desfasurarii activitatii centrului, finantate din bugetul local prin intermediul ordonatorului secundar de credite sau alte surse proprii, donatii, sponsorizari, etc prin intermediul Administratiei Sociale Comunitare Oradea.

Cap.II Beneficiari și servicii prestate

Art.8.(1) De serviciile prestate prin intermediul centrului beneficiaza urmatoarele categorii de persoane:

 • a) . Copiii de varsta prescolara (pana la 7 ani) și parintii carora li se acorda prestatii și servicii destinate prevenirii separarii lor,

 • b) . Copiii care au beneficiat de o masura de protectie speciala și au fost reintegrati în familie;

 • c) . Copiii care beneficiaza de o masura de protectie speciala;

 • d) . Parintii ai caror copii beneficiaza de o masura de protectie speciala;

 • (2) Comisia sociala din cadrul Administratiei Sociale Comunitare Oradea, poate sa propuna și alte categorii de persoane cu situatii similare în conformitate cu alin.1 din prezentul regulament. Numirea comisiei și atributiile acesteia se vor face prin decizia directorului executiv al Administratiei Sociale Comunitare Oradea.

 • (3) Comisia sociala va avea urmatoarele atributii principale, care se vor completa cu alte atributii date de catre directorul executiv al Administratiei Sociale Comunitare Oradea:

-verifica și analizeaza dosarele depuse de potentialii beneficiari, în urma careia hotareste admiterea în centru

-propune serviciile de care urmeaza sa beneficieze fiecare copil și familia sa în functie de nevoile acestora

-stabileste perioada pentru care urmeaza sa fie incheiat contractul cu familia, prelungirea sau incetarea acestuia

-propune directorului executiv al Administratiei Sociale Comunitrare Oradea admiterea sau respingerea solicitantilor

Art.9 Pentru a beneficia de serviciile centrului persoanele mentionate la art.8 trebuie sa indeplinesca urmatoarele conditii:

 • a) sa fie lipsite temporar de venituri sau să realizeze venituri reduse, insuficiente pentru a se intretine și pentru a-si asigura necesarul de trai zilnic;

 • b) să existe riscul institutiuonalizării copiilor;

 • c) sa se afle în situatie cu risc de abandon familial.

Art.10 Serviciile sociale prestate prin intermediul centrului constau in:

 • a) asigurarea pe timpul zilei a unor servicii specifice pentru categoriile prevăzute la art.8;

 • b) . fiecare copil din centru va beneficia de un program personalizat de interventie, reactualizat periodic, ce va fi elaborat de catre personalul de specialitate în functie de nevoile și particularitatile fiecarui copil în parte

 • c) organizarea unor activitati în masura sa contribuie la formarea deprinderilor necesare reducerii starii de dependenta sociala a acestora cum sunt:

 • - consiliere individuala și de grup

 • - educatie sanitara

 • - deprinderea cu un mod de viata organizat

 • - formarea abilitatilor necesare unei relationari eficiente în societate;

 • d) relatii de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează centrul;

 • e) programul personalizat de interventie;

 • f) activităti educationale;

 • g) activităti recreative și de socializare

 • h) consilire și sprijin pentru parinti;

 • i) în functie de numărul de ore petrecute în centru se asigură hrană - zilnic fiind asigurat micul dejun și masa de pranz.

Art.11 Pentru a realiza serviciile mentionate la art.10 centrul colaboreaza cu urmatoarele institutii: Directia Generala pentru Protectia Copilului

Centrul de primire în regim de urgentă Directia de Munca și Solidaritate Sociala

Politia

Alte institutii care ofera servicii sociale

- Organizatii neguvernamentale.

Cap. III Administrarea resurselor financiare

Art.12.(1) Resursele financiare ale centrului sunt administrate prin intermediul Administratiei Sociale Comunitare Oradea.

Art.13 Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale centrului este asigurata astfel:

 • -  din bugetul local

 • -  din donatii și sponsorizari

 • -  din alte surse constituite în conditiile prevazute de actuala legislatie în vigoare.

Art.14 Evidenta tehnico-operativa a cheltuielilor centrului va fi condusa de catre Serviciul Financiar-Contabil din cadrul Administratiei Sociale Comunitare Oradea

Art.15 Evidenta financiar contabila și evidenta bugetară a centrului face parte integrantă din evidenta financiar contabilă și bugetara a Administratiei Sociale Comunitare Oradea.

Art.16 Veniturile din donatii și sponsorizari sunt venituri cu destinatie speciala fiind utilizate cu respectarea destinatiei pentru care au fost aprobate de catre Consiliul Local al Municipiului Oradea.

Cap.IV. Structura organizatorica

Art.17 Organigrama, statul de functii și numarul de personal al centrului se aproba prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Art.18 Salarizarea personalului se face potrivit legii similar cu salarizarea personalului din unitatile bugetare.

Art.19 Statul de functii, evidenta personalului, a cartilor de munca și a altor date în legatura cu evidenta personalului se tin prin grija Compartimentului Resurse Umane din cadrul Administratiei Sociale Comunitare Oradea.

Art.20 Finantarea cheltuielilor de personal se asigura din bugetul local în conditiile legii prin intermediul Administratiei Sociale Comunitare Oradea.

Art.21 Atributiile, sarcinile de serviciu, responsabilitatile personalului din cadrul centrului se stabilesc prin fisa postului aprobata de catre directorul executiv al Administratiei Sociale Comunitare Oradea.

Art.22 Evaluarea performantelor profesionale individuale, stimularea personalului centrului, evidenta tehnico - operativa a acestora fiind condusa prin grija Directorului Executiv al Administratiei Sociale Comunitare Oradea.

Cap.V Managementul și organizarea Centrului Temporar pentru copii “Cuore”

Art.23 Directorul executiv al Administratiei Sociale Comunitare Oradea coordonează activitatea Centrului Temporar pentru copii “Cuore”.

Art.24 (1) .Conducerea curentă a Centrului Temporar pentru copii “Cuore” este asigurată de catre un responsabil centru numit prin decizia directorului executiv al Administratiei Sociale Comunitare Oradea.

 • (2) În exercitarea atributiilor ce-i revin, seful de centru se subordoneaza directorului executiv al Administratiei Sociale Comunitare Oradea.

 • (3) Responsabilul de centru asigură conducerea activitatii centrului și răspunde de buna funcționare a centrului și de îndeplinirea atributiilor de catre personalul angajat.

Art.25 Responsabilul de centru indeplineste, în conditiile legii și a prezentului regulament urmatoarele atributii principale:

 • a) . Desfasoara activitati pentru promovarea imaginii Centrului Temporar pentru copii „Cuore” în comunitate;

 • b) . Asigura, în cadrul centrului, promovarea principiilor și normelor prevazute în Conventia O.N.U. cu privire la drepturile copilului; ia în considerare și analizeaza orice sesizare care ii este adresata, referitoare la incalcari ale drepturilor copilului în cadrul institutiei pe care o conduce;

 • c) Elabreaza , proiectele , rapoartele generale privind activitatea centrului;

 • d) . Asigura coordonarea, indrumarea și controlul activitatilor desfasurate de personalul centrului și propune directorului executiv al Administratiei Sociale Comunitare Oradea aplicarea unor sanctiuni disciplinare pentru salariatii care nu isi indeplinesc în mod corespunzator atributiile;

 • e) . La inceputul fiecarui an intocmeste planul de activitate al centrului pentru anul în curs care va fi vizat de directorul executiv al Administratiei Sociale Comunitare Oradea, iar la sfarsitul fiecarui an intocmeste un raport de activitate

 • f) . Indeplineste sarcinile date de catre directorul executiv al Administratiei Sociale Comunitare Oradea și orice alte atributii stabilite prin lege sau prin hotararea Consiliului Local al Municipiului Oradea.

 • g) îndruma și controleaza nemijlocit munca administrativ - gospodareasca și propune masurile necesare pentru modernizarea mijloacelor din dotarea centrului

 • h) Organizeaza, îndruma și controlează activitatile care asigura alimentația copiilor

 • i) Asigura necesarul zilnic de alimente și controleaza cantitatea de alimente distribuita

 • j) Asigura functionarea în bune conditii a aparaturii din dotare luand masurile necesare pentru intretinerea acestora și a instalatiilor aferente

 • k) Intocmeste referate de necesitate pentru achizitionarea bunurilor și asigurarea serviciilor necesare bunei functionari a activitatilor centrului

k) Raspunde de inregistrarea corespondentei intr - un registru de intrare - iesire a actelor

Colaboreaza cu Serviciul Operatiuni Financiare - Control Financiar Preventiv din cadrul Administratiei Sociale Comunitare Oradea pentru intocmirea documentatiilor tehnico - economice necesare pentru organizarea procedurilor de achizitii publice conform prevederilr O.U.G.nr. 60/2001 privind achizitiile publice

Cap. VI - Organizarea și funcționarea centrului

Art.26. Centrul Temporar pentru copii ,,Cuore ,,este situat în Oradea , str.Mrs.Averescu nr.7b și este structurat astfel :

-: 1 sala pentru activitati educative

 • -   3 dormitoare - pentru asigurarea somnului de dupa amiaza a copiilor

 • -   1 sala de consultatii medicale

 • -   1 sala de mese

 • -   2 grupuri sanitare

 • -   1 birou

Art.27 (1) Admiterea în centru se face pe baza unui dosar care va contine urmaroarele acte :

-cerere catre Administratia Sociala Comunitara Oradea

-ancheta sociala intocmita de asistentul social al Centrului Temporar pentru copii ,,Cuore ,, din care sa rezulte date privind parintii sau reprezentantii legali ai copilului, componenta familiei, felul și dotarea locuintei, situatia materiala, aspecte privind conditiile de viata și sanatate ale membrilor familiei ;

-adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate a acestora, precum și recomandarea medicului de specialitate atunci cand este cazul ;

-copii dupa actele de identitate : - copil/parinti/reprezentanti legali

-adeverinta de venit a parintilor sau a reprezentantilor legali

-sentinta de divort/ copie certificat de deces (unde este cazul)

 • (2) Dosarul va fi analizat de catre Comisia sociala de analiza a dosarelor pentru admiterea în centru din cadrul Administratiei Sociale Comunitare Oradea numita conform art.8 alin.2, care se va pronunta asupra admiterii în centru în functie de indeplinirea conditiilor pervazute la art.9 din prezentul regulament

 • (3) Este interzisa admiterea în centru a bolnavilor psihici și a purtătorilor de boli infecto -contagioase sau dermato - venerice (TBC, hepatita epidemica, etc.)

 • (4) în situatii exceptionale se pot admite în centru persoane, la solicitarea acestora sau a unor institutii, inainte de analizarea cazului social numai cu aprobarea directorului executiv al Administratiei .Sociale Comunitare Oradea, ulterior cazul urmand a fi analizat și de Comisia sociala

Art.28. (1) Perioada în care se poate beneficia de serviciile centrului se stabileste printr - un contract incheiat intre directorul executiv al Administratiei Sociale Comunitare Oradea și reprezentantii legali ai copilului

 • (2) în urma admiterii în centru o echipa formata din trei membrii ( psiholog, asistent social și supraveghetor) va implementa planul de servicii propus de catre comisie și aprobat de catre directorul executiv al Administratiei Sociale Comunitare Oradea pentru fiecare copil în parte.

 • (3) Echipa de implementare a planului de servicii, în urma unei evaluari prihologice a copilului va elabora programul personalizat de interventie în functie de nevoile și particularitatile fiecarui copil

 • (4) Programul personalizat de interventie va fi reactualizat periodic și va contine informatii despre activitatile și serviciile oferite copilului avand obiective realiste adaptate nivelului global al copilului și utile pentru dezvoltarea lui armonioasa.

Art.29. în centru copiii vor beneficia de urmatoarele servicii :

-programul personalizat de interventie

-asistenta socio - medicala

-activitati educationale - activitati planificate dinainte de personalul de specialitate și care sunt adecvate varstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare, particularitatilor copilului (activitatile educationale se desfasoara individual sau în grup,)

-activitati recreative și de socializare - realizarea unui echilibru intre activitatile de invatare și cele de relaxare astfel incat sa se mentina un echilibru psihic și fizic necesar dezvoltarii armonioase (se evita suprasolicitarea copiilor, se asigura conditiile materiale și financiare necesare acestor activitatii, incurajarea copiilor sa dezvolte relatii pozitive cu ceilalti)

-consiliere și evaluare psihologica

-consiliere și sprijin pentru parinti - parintii/reprezentantii legali ai copiilor beneficiaza de consiliere și sprijin din partea personalului centrului, care ii ajuta sa rezolve problemele cu care se confrunta în ceea ce priveste dezvoltarea psihologica a copilului și diversele aspecte sociale

-doua mese gratuite

-programul zilnic al copiilor - se desfasoara tinand cont de varsta acestora, nivelul de dezvoltare, potentialul, nevoile și disponibilitatile pe care le au.

VII. Obligațiile și drepturile beneficiarilor serviciilor

Art.30. Beneficiarii serviciilor oferite de Centrul Temporar pentru copii ,, Cuore ,, au urmatoarele obligatii :

 • a)Să respecte regulile de ordine interioară din institutie, prevazute la cap.IX din prezentul regulaament

 • b)Să participe la activitătile organizate de institutie.

 • c)Să respecte orarul centrului

 • d) Să aibă o comportare civilizată și o tinută vestimentara decenta.

 • e) Să folosească și sa pastreze cu grija dotarile din centru.

 • f) Să folosească și sa pastreze cu grija jocurile, cartile și celelalte bunuri puse la dispozitia lor în cadrul institutiei.

Art.31 Drepturile beneficiarilor:

 • a) sa beneficieze de toate serviciile sociale oferite în cadrul centrului;

 • b) sa foloseasca baza tehnico-materiala existenta în conditiile prezentului regulament;

 • c) sa fie tratati cu respect și sa nu fie supusi unor tratamente discriminatorii;

 • d) sa li se asigure confidentialitatea datelor și informatiilor personale în condițiile legii;

Cap. VIII - Accesul în instituție

Art. 32. (1) Accesul în institutie se face numai pe poarta principală.

 • (2) Persoanele fizice sau reprezentantii persoanelor juridice au acces în institutie în baza actului de identitate sau a legitimatiei de serviciu.

 • (3) Delegațiile au acces în institutie numai cu aprobarea conducerii Administratiei Sociale Comunitare Oradea

Art. 33. Presa are acces în institutie pe baza unei acreditari acordate de conducerea Administratiei Sociale Comunitare Oradea.

Art. 34 în sediul centrului temporar pentru copii ,, Cuore,, este interzisă intrarea persoanelor în stare de ebrietate sau cu tinuta indecentă.

Cap.IX - Reguli de ordine interioara

Art.35. Personalul și beneficiarii centrului au obligatia de a respecta programul de activitati al centrului.

Art.36. în centru este interzisa introducerea bauturilor alcoolice, a substantelor toxice, a obiectelor ascutite sau contondente susceptibile de a fi utilizate ca arme.

Art.37. Fumatul în incinta centrului este strict interzis.

Art.38. în centru mai sunt interzise urmatoarele:

 • a) accesul persoanelor care nu fac obiectul activitătii centrului;

 • b) comportamentul agresiv, violent, atat al beneficiarilor cat și a personalului care deservește centrul;

 • c) violenta verbala, adresarea de expresii injurioase sau jignitoare;

 • d) orice forme de discriminare pe criterii etnice, morale sau religioase.

Art.39 Atat personalul centrului cat și beneficiarii au obligatia de a respecta normele privind ordinea și linistea în incinta centrului.

Art.40 (1) în incinta centrului este obligatorie pastrarea curateniei de catre beneficiari și personal.

(2) în centru este permisa introducerea obiectelor personale(cu depozitarea acestora în spatii special amenajate în acest sens).

Art.41 în centru este obligatorie vestimentatie decentă.

Art.42.(1) Parintii/reprezentanții legali sunt responsabili pentru îngrijirea copiilor și pentru supravegherea lor în afara centrului .

Art.43 Toate incalcarile și abaterile de la prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunostinta directorului executiv al Administratiei Sociale Comunitare Oradea prin grija responsabilului de centru acesta urmand a stabilii masurile disciplinare ce urmeaza a fi luate cu respectarea Codului muncii și a altor legi speciale în domeniu..

Cap.X Dispozitii finale

Art.44.(1) Fiecarui beneficiar i se intocmeste un dosar și se va incheia un contract cu respectarea conditiilor prevazute în prezentul regulament .

(2) Contractul se încheie pe o perioadă de maxim 6 luni cu posibilitatea prelungirii acestuia în conditiile prezentului regulament.

Art.45 Evenimentele importante, abaterile de la dispozitiile prezentului regulament sunt aduse imediat la cunostinta directorului executiv al Administratiei Sociale Comunitare Oradea.

Art.46 Trimestrial și ori de cate ori este nevoie conducerea centrului prezinta un raport de activitate care va fi insusit de directorul executiv al Administratiei Sociale Comunitare Oradea.

Art.47 Anual, în luna august activitatea centrului va fi suspendata pentru o perioada de 15 zile calendaristice în vederea efectuarii lucrarilor de reparatii, curatenie generala, deratizare, dezinsectie și dezinfectie

Art.48 Prezentul regulament intră în vigoare după aprobarea acestuia de catre Consiliul Local.

Art.49 Prevederile prezentului regulament se completeaza cu prevederile Ordinului nr.24/2004 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi și cu celelalte dispoziții legale în materie adoptate ulterior aprobarii acestuia.

Oradea, 29 septembrie 2005