Hotărârea nr. 719/2005

privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilitati la transportul public local de calatori pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilitati la transportul public local de calatori pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.219987 din 19 septembrie 2005, prin care Administrația Socială Comunitară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilitati la transportul public local de calatori pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Oradea,

Avand în vedere prevederile Legii 326/2001 privind serviciile publice de gospodărie comunală și a Ordonanței Guvernului nr.86/2001 privind serviciul de transport local de călători, una dintre principalele obiective urmărite de autoritătile administratiei publice locale în domeniul serviciului de transport public de călători este și asigurarea de facilităti unor categorii de persoane, care se incadreaza în prevederile Legii 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, Legii 705/2001 privind sistemul national de asistenta sociala, Legii 116/2002 privind marginalizarea sociala,

Alături de categoriile de persoane care beneficiază de gratuităti sau reduceri la mijloacele de transport în comun în baza unor legi speciale consiliul local a aprobat gratuităti și pentru persoanele de varsta a III -a.

În baza art.38 lit.d și s și art.46 alin.3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind acordarea de facilitati la transportul public local de calatori, pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Oradea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -  Administrația Socială Comunitară Oradea,

 • -  Direcția Economică,

 • -  Regia Autonomă Oradea Transport Local,

 • -  Se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pantea Florian

Oradea, 29 septembrie 2005.

Nr.719.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin

Anexă

La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.719 din 29 septembrie 2005.

R E G U L A M E N T

privind acordarea de facilități la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Oradea.

Cap. I. Dispoziții generale

Art.1 Obiectul prezentului regulament îl constituie reglementarea cadrului general de eliberare și decontare a facilităților la transportul public local de călători pe raza teritorială a municipiului Oradea.

Art.2 La elaborarea prezentului Regulament au fost respectate prevederile următoarelor acte normative :

 • a) Legea învățământului nr.84/1995, republicată, cu completările și modificările ulterioare ;

 • b) H.G. nr.309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local in comun de care beneficiaza elevii si studentii din invatamantul de stat si din invatamantul particular acreditat ;

 • c) Legea nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri și acordarea unor drepturi acestora, răniților și luptătorilor la Revoluția din decembrie 1989

 • d) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.102/1999, privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap modificata si completata de Legea nr. 519/2002 si Legea nr.343/2004 ;

 • e) Decretul lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice în perioada comunistă

 • f) Legea nr.189/2000 pentru modificarea si completarea Decretului Lege nr.118/1990

 • g) Legea nr.44/1994 privind acordarea unor drepturi veteranilor și văduvelor de război

 • h) Hotararea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.61/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea pachetului de servicii sociale pentru persoanele de varsta a III -a si pentru persoanele defavorizate ;

 • i)  Hotararea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 241/2003 - privind subventionarea din bugetul local a influentelor financiare rezultate din acordarea de gratuitati si reduceri la transportul urban de calatori pentru prescolari ;

 • j)  Hotararea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 464/2002 - copii pana la 5 ani ;

 • k) Hotararea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.62/2003 - privind aprobarea subventionarii din bugetul local a influentelor financiare rezultate din acordarea de gratuitati la abonamentele de transport pe linia de autobuz nr.26 pentru un numar de 15 copii care frecventeaza Centrul de Misiune Crestina pentru Rromi ;

 • l)  Hotararea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.292/2005 - privind aprobarea subventionarii din bugetul local a influentelor financiare rezultate din acordarea de gratuitati la transportul public local pentru un numar de 40 de copii care frecventeaza Centrul de Ingrijire de Zi Oradea ;

Art.3 În sensul prezentului Regulament se definesc următorii termeni :

 • a) Persoana de varsta a III -a - persoana fizica care are calitatea de pensionar sau persoana fizica care a implinit varsta legala de pensionare, dar nu are calitatea de pensionar;

 • b) Elev - persoana care urmeaza cursurile invatamantului de stat sau particular acreditate la una din urmatoarele forme de invatamant: clasele I - VIII, liceu, scoala postliceala, scoala profesionala si de ucenici (cursuri de zi);

 • c) Veteran de razboi - persoana care a participat la primul sau al doilea razboi mondial in armata romana;

 • d) Luptator la Revolutia din decembrie 1989 - persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca, marii mutilati, ranitii si urmasii celor care au decedat ca urmare a participarii la victoria Revolutiei din decembrie 1989;

 • e) Persoana persecutata din motive politice in perioada comunista - persoana care dupa data de 6 martie 1945, pe motive politice a executat o pedeapsa privativa de libertate in baza unei hotarari judecatoresti, a fost privata de libertate pentru infractiuni politice, a fost internata in spitale de psihiatrie, a avut stabilit domiciliu obligatoriu, a fost stamutata intr-o alta localitate;

 • f) Persoana persecutata din motive etnice - persoana care in perioada regimurilor instaurate cu incepere de la data de 6 septembrie 1940 pana la data de 6 martie 1945 a suferit persecutii din motive etnice

 • g) Persoana cu dizabilitati - acea persoana careia mediul social, neadaptat defiecientelor sale fizice, senzoriale, psihice, mentale il impiedica total sau ii limiteaza accesul in sanse egale la viata sociala, potrivit varstei, sexului, factorilor materiali, sociali, necesitand masuri de protectie sociala in sprijinul integrarii ei sociale si profesionale ;

 • h) Asistentul personal al persoanei cu handicap grav - persoana care supravegheaza, acorda asistenta si ingrijire permanenta copilului sau adultului cu handicap grav.

 • i) Gratuitate pe mijloacele de transport in comun - valoarea abonamentului lunar, valabil pe toate liniile de transport in comun, care se deconteaza in situatia persoanelor ale caror cheltuieli de transport se subventioneaza in procent de 100% din bugetul local al municipiului Oradea.

 • j) Reducere cu 50% a tarifului la abonamentele de transport public de călători -decontarea a 50% din valoarea abonamentului lunar pe mijloacele de transport in comun pentru elevii care urmeaza cursurile invatamantului de stat sau particular acreditat la una din urmatoarele forme de invatamat: clasele I -VIII, liceu, scoala postliceala, scoala profesionala si de ucenici (cursuri de zi).

 • k) Legitimatie de calatorie gratuita - actul doveditor prin care persoanele care fac obiectul prezentului Regulament fac dovada ca beneficiaza de facilitatea la transportul in comun in municipiul Oradea.

Cap.II. Tipuri de facilități la transportul public de călători și categoriile de beneficiari

Art.4. Facilitățile la transportul public de călători, obligatorii, reglementate prin legi speciale și categoriile de beneficiari sunt următoarele :

a) gratuitate pe mijloacele de transport in comun pe raza municipiului Oradea, pentru :

 • 1. veteranii și văduvele de război;

 • 2. deportații și deținuții politici, stramutatii/persecutatii din motive politice sau etnice;

3.luptătorii pentru victoria Revoluției din 1989;

 • 4. persoanele cu dizabilitati ( cu handicap accentuat și grav), asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav sau însoțitorii acestora;

 • 5. nevăzătorii cu handicap grav si accentuat și însoțitorii nevazatorilor cu handicap grav.

 • 6. elevii orfani sau proveniti din casele de copii;

 • b) reducere cu 50% a tarifului la abonamentele de transport public de călători, pentru:

- elevii care urmeaza cursurile invatamantului de stat sau particular acreditat la una din urmatoarele forme de invatamat: clasele I -VIII, liceu, scoala postliceala, scoala profesionala si de ucenici (cursuri de zi).

Art.5. Facilitățile la transportul public de călători, acordate prin hotărârea consiliului local și categoriile de beneficiari sunt următoarele :

 • a) Gratuitate pe mijloacele de transport in comun pe raza municipiului Oradea pentru copiii pana la varsta de 5 ani precum si pentru copiii prescolari cu vârstă cuprinsă între 5 - 7 ani.

 • b) Gratuitate pe mijloacele de transport in comun pe raza municipiului Oradea pentru copiii care frecventeaza Centrul de Misiune Crestina pentru Rromi;

 • c) Gratuitate pe mijloacele de transport in comun pe raza municipiului Oradea pentru copiii care frecventeaza Centrul de Ingrijire de Zi Oradea;

 • d) Gratuitate copiii institutionalizati in centre de plasament de tip familial ale Asociatiei „Actiunea Felix” si care freceventeaza scolile din municipiul Oradea

 • e) Gratuitate pe mijloacele de transport in comun pe raza municipiului Oradea, pentru persoanele de varsta a III - a, dupa cum urmeaza:

 • 1) . pensionarii pentru limita de varsta cu domiciliul in municipiul Oradea;

 • 2) . pensionarii cu pensie anticipata si pensie anticipata partiala, cu domiciliul in municipiul Oradea;

 • 3) . pensionarii de boala, cu domiciliul in municipiul Oradea;

 • 4) . persoanele care nu au calitatea de pensionar, dar care au implinit varsta legala de pensionare, cu domiciliul in municipiul Oradea;

Cap.III. Modalitatea de acordare a facilitatilor la transportul public local de calatori si documentația necesară în vederea eliberării și decontării legitimațiilor de călătorie

Art.6. Administratia Sociala Comunitara Oradea va elibera legitimatiile de calatorie gratuite pentru urmatoarele categorii de beneficiari, în condițiile prezentului Regulament, după cum urmează:

 • a) Pentru veteranii de război si vaduvele de razboi, legitimatiile de calatorie gratuite se vor elibera anual, pe baza cererii-tip, a actului de identitate (BI/CI), fotografie tip-legitimatie si a legitimatiei de veteran de razboi emisa de Asociatia Nationala a Veteranilor de Razboi-Filiala Bihor, vizata la zi pentru anul in curs, prin aplicarea in clar a stampilei si a semnaturilor autorizate. Cererea va avea anexata copie dupa actul de identitate al solicitantului si legitimatia de veteran de razboi .

 • b) Pentru deportatii si detinutii politici, stramutatii/persecutatii din motive etnice sau politice legitimatiile de calatorie gratuite se vor elibera anual, pe baza cererii-tip, a actului de identitate (BI/CI), fotografie tip-legitimatie, a Hotararii comisiei prin care au fost incadrati intr-una dintre categoriile mentionate mai sus sau a legitimatiei de membru al uneia dintre asociatiile: Asociatia Deportatilor si Victimelor Oprimarii Comuniste, Refugiatii din Ardealul de Nord, Filiala Bihor, Asociatia Fostilor Detinuti Politici, Filiala Bihor, Forumul Democrat German, Filiala Bihor.Legitimatia de membru va fi vizata la zi pentru anul in curs, prin aplicarea in clar a stampilei si a semnaturilor autorizate. Cererea va avea anexata copie dupa actul de identitate al solicitantului si Hotarearea comisiei prin care a fost incadrat intr-una dintre categoriile mentionate mai sus sau legitimatia de membru al uneia dintre asociatii, dupa caz .

 • c) Pentru Luptatorii pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 legitimatiile de calatorie gratuite se vor elibera anual, pe baza cererii-tip, a actului de identitate (BI/CI), fotografie tip-legitimatie, a Certificatului de Luptator sau Paricipant, eliberat de Comisia pentru Cinstirea si Sprijinirea Eroilor Revolutiei din Decembrie 1989 sau a legitimatiei de membru al Asociatiei Luptatorilor pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989, Filiala Bihor. Legitimatia de membru va fi vizata la zi pentru anul in curs, prin aplicarea in clar a stampilei si a semnaturilor autorizate. Cererea va avea anexata copie dupa actul de identitate al solicitantului si Certificatului de Luptator sau Paricipant, eliberat de Comisia pentru Cinstirea si Sprijinirea Eroilor Revolutiei din Decembrie 1989 sau a legitimatiei de membru al asociatiei mai sus mentionate, dupa caz.

 • d) Pentru persoanele cu dizabilitati (cu handicap accentuat și grav), prevazuti la art.4 lit. a), pct.4, se vor elibera legitimatii de calatorie gratuie pe perioada de valabilitate a certificatului, dar nu mai mult de 31 decembrie a anului in curs, dupa cum urmeaza:

 • •  Pentru membrii asociațiilor persoanelor cu handicap, pe baza cererii asociatiei din care fac parte persoanele beneficiare, insotita de tabelul nominal care va cuprinde numele si prenumele, CNP, adresa, seria si numarul actului de identitate (BI/CI), tipul handicapului, termenul de valabilitate al certificatului de handicap si fotografie tip legitimatie. Tabelul nominal va avea vizata fiecare pagina de catre Directia Judeteana de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Bihor. Legitimațiile de călătorie sunt valabile numai însoțite de legitimația de membru al asociației vizate la zi pentru anul în curs, prin aplicarea în clar a ștampilei si a semnaturilor autorizate,

 • •  Pentru persoanele care nu sunt membrii ai asociațiilor persoanelor cu handicap, pe baza cererii-tip de solicitare a legitimatiei de calatorie insotita de adeverinta eliberata de Directia Judeteana de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor, actul de identitate si fotografie tip legitmitaie. Legitimațiile de călătorie sunt valabile numai însoțite de actul de identitate (BI/CI).

 • e) Pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav sau însoțitorii acestora, prevazuti la art.4 lit.a) pct.5 legitimatiile de calatorie se vor elibera anual pe baza cererii-tip de solicitare, vizata de catre Compartimentul Resurse-Umane din cadrul Administratiei Sociale Comunitare Oradea, copie act identitate si fotografie tip legitimatie. Viza va certifica calitatea de asistent personal si durata de valabilitate a contractului individual de munca. Legitimatiile de calatorie vor fi valabile pe perioada contractului individual de munca, dar nu mai mult de data de 31 decembrie a anului in curs. Legitimațiile de călătorie sunt valabile numai însoțite de actul de identitate (BI/CI).

 • f)  Pentru nevăzătorii cu handicap grav si accentuat, insotitorii nevazatorilor cu handicap grav prevazuti la art.4 lit.a) pct.5, acordarea gratuitatii la transportul public local se va face pe baza cererii Asociatiei Nevazatorilor, insotita de tabelul nominal care va cuprinde numele si prenumele, CNP, adresa, seria si numarul actului de identitate (BI/CI) tipul handicapului si termenul de valabilitate al certificatului de handicap. Gratuitatea se acorda prin aplicarea pe carnetul de membru a vizei anuale. Asociatia Nevazatorilor va prezenta carnetele de membru vizate la zi pentru anul in curs, prin aplicarea in clar a stampilei si a semnaturilor autorizate. Tabelul nominal va avea vizata fiecare pagina de catre Directia Judeteana de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor. Cu această viză nevăzătorul cu handicap grav are dreptul de a călători cu o persoană însoțitoare.

 • g) Pentru persoanele de varsta a III -a prevăzute la art.5 lit. c pct.1,2 si 3, legitimatiile de calatorie gratuite vor fi eliberate de catre Administratia Sociala Comunitara Oradea in baza urmatoarelor acte: actul de identitate (copie xerox si original pentru confruntare); cupon de pensie, fotografie tip legitimatie. Legitimatiile de calatorie pentru pensionari vor fi vizate de catre Administratia Sociala Comunitara Oradea in luna decembrie a fiecarui an pentru anul urmator.

Art.7. Regia Autonomă de Transport Local Oradea va elibera legitimatiile de calatorie gratuite pentru urmatoarele categorii de beneficiari, în condițiile prezentului Regulament, după cum urmează:

 • a) Pentru elevii prevazuti la art.4 lit.b) se vor elibera abonamente lunar pe baza

carnetului de elev , vizat la zi pentru anul școlar în curs, prin aplicarea în clar a ștampilei rotunde a unității/instituției de învățământ și a semnăturilor autorizate, însoțit de certificatul de naștere/cartea de identitate a beneficiarului. Carnetul de elev va contine in mod obligatoriu la rubrica „Scoala ........ „ mentiunea „curs de zi „

pe care se va aplica stampila scolii si semnatura conducatorului unitatii scolare (sau a persoanei imputernicite de aceasta). Legitimațiile de călătorie sunt valabile numai însoțite de carnetul de elev vizat la zi pentru anul în curs, prin aplicarea în clar a ștampilei si a semnaturilor autorizate. Pentru elevii din clasele I, V, IX eliberarea abonamentelor la transportul public in comun pentru lunile septembrie si octombrie a anului in curs, se va face pe baza adeverintei eliberate de institutiile de invatamant si a certificatului de nastere/act identitate.

 • b) Pentru copii preșcolari, cu vârstă cuprinsă între 5 - 7 ani, prevazuti la art.5 lit.a) se vor elibera abonamente de călătorie anual pe baza certificatului de naștere al copilului și a cărții de identitate a unuia dintre părinți, prezentate în copie și original pentru conformitate.

 • c) Pentru copiii care frecventeaza Centrul de Misiune Crestina pentru Rromi, prevazuti la art.5 lit.b) se vor elibera abonamente lunar pe baza de tabel nominal intocmit de Centrul de Misiune Crestina pentru Rromi si vizat de Administratia Sociala Comunitara Oradea.

 • d) Pentru copiii care frecventeaza Centrul de Ingrijire de Zi Oradea, prevazuti la art.5, pct.c) se vor elibera abonamente lunar pe baza de tabel nominal intocmit de Centrul de Ingrijire de Zi Oradea si vizat de Administratia Sociala Comunitara Oradea;

 • e) Pentru elevii orfani sau proveniti din casele de copii prevazuti la art.4, lit.a) pct.6 se vor elibera abonamente lunar pe baza de tabel nominal intocmit de Directia Judeteana de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor .

f) Pentru copiii institutionalizati in centre de plasament de tip familial ale Asociatiei „Actiunea Felix” si care freceventeaza scolile din municipiul Oradea se vor elibera abonamente lunar pe baza de tabel nominal intocmit de Asociatia „Actiunea Felix” si vizat de Administratia Sociala Comunitara Oradea;

Cap.IV. Finantarea cheltuielilor privind transportul in comun pentru beneficiarii de facilitați la transportul public local si modalitatea de decontare a legitimațiilor de călătorie catre Regia Autonoma de Transport Local Oradea

Art.8. Finantarea cheltuielilor privind transportul in comun pentru beneficiarii de facilitati la transportul public local de calatori se va face din bugetul local.

Art.9.Administratia Sociala Comunitara Oradea va intocmi centralizatoarele pentru categoriile de beneficiari prevazuti la art.6, lit.a)-g) pentru legitimatiile de calatorie gratuite eliberate in luna anterioara si le va transmite catre Regia Autonomă de Transport Local Oradea pana in data de 7 (sapte) a lunii in curs.

Art.10.Regia Autonomă de Transport Local Oradea va intocmi centralizatoarele pentru categoriile de beneficiari prevazuti la art.7, lit.a)-f).

Art.11. (1) Decontarea către Regia Autonomă de Transport Local Oradea a legitimatiilor de călătorie gratuite eliberate pentru categoriile beneficiare, conform prezentului Regulament, se va face de către Administrația Socială Comunitară Oradea pe baza de factura fiscala pentru luna in curs, emisa de Regia Autonoma de Transport Local Oradea, insotita de centralizatorul pe categorii de beneficiari.

 • (2) Regia Autonoma de Transport Local Oradea va transmite factura fiscala catre Administratia Sociala Comunitara Oradea pana cel tarziu in data de 10 a lunii in curs.

 • (3) Pentru diferentele aferente lunii in curs Regia Autonoma de Transport Local Oradea va emite factura de regularizare .

 • (4) Administratia Sociala Comunitara Oradea va efectua plata in termen de 5 zile de la data inregistrarii facturii fiscale la sediul institutiei.

 • (5) Diferentele constatate in timpul anului se vor regulariza pana la sfarsitul anului bugetar.

 • (6) Documentele justificative pentru legitimatiile de calatorie eliberate de catre Regia Autonoma de Transport Local Oradea pentru beneficiarii prevazuti la Art.7 vor fi pastrate de catre de aceasta, iar pentru persoanele prevazute la Art.6 , documentele justificative vor fi pastrate de catre Administratia Sociala Comunitara Oradea.

 • (7) Termenul de pastrare a documentelor justificative mentionate la alin(6) este de 10 ani cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite.

Art.12. (1) În cazul pierderii/deteriorării legitimatiilor de calatorie gratuite beneficiarii au dreptul la eliberarea unei noi legitimatii pentru anul in curs, o singura data, numai in cazuri justificate si dovedite, cu instiintarea prealabila a Administratiei Sociale Comunitare Oradea.

(2) Legitimatiile de calatorie gratuite eliberate in baza prezentului Regulament sunt personale si netransmisibile.

Cap.V. Dispoziții finale

Art.13. Administratia Sociala Comunitara Oradea va intocmi o baza de date pentru categoriile de beneficiari prevazuti la art.6 si o va transmite pe suport magnetic catre Regia Autonoma de Transport Local Oradea.

Art.14. (1) Beneficiază de prevederile prezentului Regulament numai categoriile de beneficiari cu domiciliul în municipiul Oradea (exceptie elevii).

(2) In situatia in care o persoana se incadreaza la mai multe categorii de beneficiari are dreptul la o singura legitimatie de calatorie gratuita.

Art.15. (1) Cheltuielile administrative ocazionate cu tiparirea si eliberarea tichetelor de calatorie pentru beneficiarii prevazuti la art.7 vor fi suportate de Regia Autonoma de Transport Local Oradea.

(2) Cheltuielile administrative ocazionate cu tiparirea si eliberarea legitimatiilor de calatorie pentru beneficiarii prevazuti la art.6 vor fi suportate de catre Administratia Sociala Comunitara Oradea.

(3) Legitimatia de calatorie pentru elevi se elibereaza anual fiind insotita de abonament lunar valabil pe una, doua, respectiv toate liniile.

Art.16. (1) Toate tipurile de legitimatii de calatorie, tichete de calatorie si abonamente prin care se acorda facilitati la transportul in comun sunt imprimate cu valoare si regim special, inseriate si gestionate conform legii.

(2) Organizarea gestionarii acestor imprimate speciale este in sarcina fiecarei institutii care le tipareste si le distribuie.

Art.17. Administratia Sociala Comunitara Oradea si Regia Autonoma de Transport Local Oradea vor transmite toate informatiile despre forma, tipul si valabilitatea legitimatiilor de calatorie emise catre beneficiari societatii care executa controlul acestora in mijloacele de transport in comun din municipiul Oradea.

Art.18. Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispozițiile actelor normative în vigoare.

Art.19. Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu data de 01.01.2006, dată de la care orice dispoziții contrare se abrogă.

Oradea, 29 septembrie 2005