Hotărârea nr. 713/2005

privind aprobarea completarii strategiei investitionale a municipiului Oradea pentru perioada 2006/2008

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea completării strategiei investiționale a municipiului Oradea pentru perioada 2006/2008

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.128679 din 08 septembrie 2005, prin care Direcția Tehnică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea completării strategiei municipiului Oradea pentru perioada 2006/2008,

Ținând cont că prin Hotărârea Consilului Local al municipiului Oradea nr. 10/12. 01. 2005 s-a aprobat strategia municipiului Oradea pentru perioada 2006-2022 și strategia investițională pentru perioada 2006-2008,

Avându-se în vedere sesizările cetățenilor, unele modificări intervenite în circulația în municipiul Oradea și necesitatea executării unor lucrări de reabilitare pe arterele majore ale municipiului Oradea, precum și demararea construcțiilor de locuințe ANL - Branului,

In baza art. 21, art.38 alin.2 lit.c) și d) si ale art.46 alin.2 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă completarea strategiei investițională a municipiului Oradea cu obiectivele cuprinse în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -    Direcția Tehnică,

  • -   Direcția Economică,

  • -    Se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Pantea Florian

Oradea, 29 septembrie 2005.

Nr.713.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin

COMPLETAREA STRATEGIEI INVESTIŢIONALE A MUNICIPIULUI ORADEA PENTRU PERIOADA 2006-2008
ANEXA
la HCL nr.713 din 29.09.2005
MII RON
Nr. crt.Denumire obiectivValoare totalăDin careObservaţii
2005200620072008ISPAPerioada
AARTERE PRINCIPALE DE LEGĂTURĂ"4,107.733"0.000"1,970.495""1,861.487"275.751
1Costache Negruzzi - reabilitare147.986147.986
2Cuza Vodă – reabilitare546.212546.212
3"Decebal - tronson Primăriei-M. Basarab, Progresului-Dacia"709.599400.000309.599
4Horea -reabilitare433.419433.419
5M. Kogălniceanu – reabilitare624.283624.283
6Nicolae Bălcescu - reabilitare96.51396.513
7Roman Ciorogariu - reabilitare437.525437.525
8Simion Bărnuţiu - reabilitare275.751275.751
9Universităţii (Peţa-Drum centură)- reabilitare 836.445400.000436.445
BMODERNIZARE STRĂZI"3,260.635"0.000"2,942.078"228.73389.824
1Asigurare utilităţi tehnice-edilitare şi sistematizare pe verticală aferente construcţiilor de locuinţe str. Branului Oradea"2,451.578""2,451.578"
2Ciheiului490.500490.500
3Izvorului189.824100.00089.824
4Soarelui128.733128.733
CARTERE NOU CREATE500.000500.000
1Inel interior cartier Europa - balastare et. I500.000500.000
TOTAL"7,868.368"0.000"5,412.573""2,090.220"365.575