Hotărârea nr. 712/2005

privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie: „Extinderea retelelor de canalizare menajera pe str. Biruintei si str. Jean Jaurez”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiție: „Extinderea rețelelor de canalizare menajera pe str. Biruinței si str. Jean Jaurez”

Analizând Raportul de specialitate nr. 132.424 din data de 20 septembrie 2005, întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiție: „Extinderea rețelelor de canalizare menajera pe str. Biruinței si str. Jean Jaurez”

În conformitate cu prevederile art. 40 alin.(1) al Ordonanței de Urgență nr. 45/5.06.2003, privind finanțele publice locale, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile publice locale, se aprobă de consiliile locale, județene și Consiliul General al Muncipiului București, după caz.

În baza art. 38 alin.2 lit.c și m și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii: „Extinderea rețelelor de canalizare menajera pe str. Biruinței si str. Jean Jaurez”, cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

Ordonatorul principal de credite: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Beneficiar:                R.A.”APA CANAL” ORADEA - DOMENIU PUBLIC

INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI:

463.000 lei / 129.689 EURO

421.000 lei / 117.914 EURO

463.000 lei / 129.689 EURO

421.000 lei / 117.914 EURO


Valoarea totală a investiției /mii lei /EURO din care C+M mii lei / EURO

Eșalonarea investiției ( inv. / C+M)

Anul I

din care C+M

Capacități -rețea canal menajer PVC Dn 250- Dn 300     - str. Jean Jaurez L=91m

- str. Biruinței       L=173m

- str. Mărășești L=490m

Durata de realizare a investiției :             3 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din sursele bugetului local, surse proprii R.A APĂ CANAL, ori din alte surse legal constituite.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Regia autonomă Apă-Canal Oradea, Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -    Direcția Tehnică,

  • -   Direcția Economică

  • -   R.A. Apă-Canal Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Pantea Florian

Oradea, 29 septembrie 2005.

Nr.712.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin