Hotărârea nr. 709/2005

privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului local al municipiului Oradea a sectoarelor de drumuri nationale amplasate in intravilanul municipiului Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea preluării în administrarea Consiliului local al municipiului Oradea a sectoarelor de drumuri naționale amplasate în intravilanul municipiului Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.114634 din data de 15 septembrie 2005, întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea preluării în administrarea Consiliului local al municipiului Oradea a sectoarelor de drumuri naționale amplasate în intravilanul municipiului Oradea,

Întrucât limitele intravilanului municipiului Oradea au fost extinse, conform proceselor verbale de vecinătate semnate de Primăria municipiului Oradea cu primăriile din jur, sectoarele de drumuri naționale aferente acestei extinderi trebuie să treacă în administrarea consiliului local,

Sectoarele de drumuri aferente extinderii însumează 14,574 km de drumuri,

Conform art.21 alin.2 din Ordonanța nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor,

În baza art. 38 alin.2 lit. f și art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă preluarea în administrare a 14,444 km. de drumuri naționale amplasate în intravilanul municipiului Oradea, de la Administrația Națională a Drumurilor - Secția Drumuri Naționale Oradea.

Sectoarele de drumuri naționale preluate în administrarea municipiului Oradea sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se desemnează: dl. Primar, Petru Filip, dl.director, Emilian Sala, dl.director, Fildan Dumitru și dl. Director adj., Mihai Goidaci pentru semnarea protocolului de predare-primire a sectoarelor de drumuri naționale cu Secția Drumuri Naționale Oradea.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția tehnică,

  • -  Direcția economic,

  • -  Secția Drumuri Naționale Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Pantea Florian

Oradea, 29 septembrie 2005.

Nr.709.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin

ANEXA

La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.709 din 29.09.2005.

INTRAVILAN MUNICIPIUL ORADEA

Drumuri naționale

Poziții    km.    în    administrarea

Consiliului    Local    Oradea    la

31.07.2005

Poziții    km    preluate în

administrare de către Consiliul Local Oradea (extindere intravilan)

DN 1

623 + 500 - 633 + 000

622 + 000 - 623 + 500

633 + 000 - 637 + 500

DN 76

180 + 911 - 184 + 000

179 + 311 - 180 + 911

DN 79

112 + 045 - 115 + 000

107 + 745 - 112 + 045

DN19

0  + 000 - 5 + 856

5 + 856 -  8 + 400

Oradea, 29.09.2005