Hotărârea nr. 707/2005

privind transmiterea bazei de date si informatii de interes metropolitan catre Asociatia „Zona Metropolitana Oradea”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind transmiterea bazei de date și informații de interes metropolitan către Asociația „Zona Metropolitană Oradea”

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 135292/27.09.05 întocmit de către Serviciul GIS din cadrul Primăriei municipiului Oradea, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea transmiterea cu titlu gratuit a bazei de date și informații deținută de serviciul GIS și compartimentul Zona Metropolitană,

Luând în considerare faptul că imaginile satelitare IKONOS ale întregii zone metropolitane Oradea au fost finanțate de către Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, transferându-se totodată zonei și dreptul de proprietate asupra acestor informații,

În baza art. 38 alin. (2) lit. „c”, „i”, „k” și „y” și art. 46 alin (2) din legea 215/2001 actualizată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit către Asociația Zona Metropolitană Oradea a materialelor, datelor și informațiilor de interes privind amenajarea teritoriului metropolitan.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr 155/26.02.2004 privind aprobarea Deciziei 1/2004 a Consiliului Primarilor din zona metropolitană Oradea, referitoare la constituirea unui fond comun destinat finanțării proiectelor ce vizează amenajarea teritoriului în zona metropolitană.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Instituția Arhitectului Șef și Asociația Zona Metropolitană Oradea.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Instituția Arhitectului Șef,

  • -  Asociația Zona Metropolitană Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florian Pantea

Oradea, 29 septembrie 2005

Nr.707.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin