Hotărârea nr. 701/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru locuinte , str. Ciheiului nr. cadastral 5261 –Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuințe , str. Ciheiului nr. cadastral 5261 -Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.132754 din data de 20 septembrie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuințe , str. Ciheiului nr. cadastral 5261 -Oradea

Terenul luat în calcul este identificat cu nr. cadastral 5261 inscris in C.F.N. nr.3640 - Oradea teren in suprafata de 5000 mp, se afla in proprietatea beneficiarilor,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinte - str. Ciheiului nr. cadastral 5261- Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -      impartirea terenului in 7 loturi de casa de tip izolat, crearea cailor de acces la noile parcele relationate la strazile existente;

  • -      Limita de implantare a constructiilor s-a stabilit la 3,50 m, la 4,50 m si 5,0 m de trotuarul cailor de acces; Adincimea de construibilitate este de 14,28 m;

  • -      loturile vor fi deservite de strada secundara situata pe zona mediana a terenului cu un profil de 11,0 m (carosabil, rigola si trotuar pe ambele parti) racordata la str. Ciheiului si strada creata la limita estica a terenului cu un profil de 12,0 m din care latimea de 6,0 m pe terenul beneficiarilor, deschisa la capete pentru a prelua circulatia pe directia nord-sud; Fata de aceste strazi se vor trasa limitele parcelelor;

  • -     Circulația terenurilor: trecerea din proprietatea privata a străzilor nou create in proprietatea comuna (domeniul public) in vederea extinderii retelei stradale la gabaritele stabilite prin PUG Oradea; Terenul rezervat cailor de acces se va ceda domeniului public in conditiile stabilite prin PUD;

  • -      Asigurarea utilitatilor: alimentarea cu apa prin racordarea la reteaua existenta, canalizarea prin rezervor vidanjabil, alimentarea cu energie electrica prin racord la reteaua electrica din zona, apa pluviala va fi colectata in rigole.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pantea Florian

CONTRASEMNEAZĂ


Oradea, 29 septembrie 2005.

Nr.701.


SECRETAR

Florian Dacin