Hotărârea nr. 700/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru constructii de locuinte si drum de acces - nr. cadastral 3614 si 5132 – Oradea, zona Oncea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru construcții de locuințe si drum de acces - nr. cadastral 3614 si 5132 - Oradea, zona Oncea

Analizând Raportul de specialitate nr.132756 din data de 20 septembrie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru construcții de locuințe si drum de acces - nr. cadastral 3614 si 5132 - Oradea, zona Oncea

Terenul în suprafata totala de 3733,0 mp identificat cu nr. cadastral 3614 provenind din C.F.N nr.3856, si nr. cadastral 5132 provenind din C.F.N nr.3498 Oradea, se afla partial în proprietatea beneficiarului.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001, În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru constructii de locuinte si drum de acces - nr. cadastral 3614 si 5132 - Oradea, zona Oncea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si reglementarile specifice , conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -      Impartirea terenului în 4 loturi de casa de tip izolat si crearea unei strazi pe latura sudica a terenului care sa deserveasca loturile, relationata la caile de acces constituite;

  • -      Limita de implantare a constructiilor s-a stabilit la 6,0 m de trotuarul cailor de acces; Adincimea de construibilitate este de 10,0 m ;

  • -      Retragerile laterale s-au stabilit la 3,0 m pentru loturile interioare si 6,0 m pentru loturile de colt;

  • -      Organizarea circulatiei: profilul transversal al strazilor principale constituite pe profilul drumurilor cu nr. cadastral 4475 si 4476 va fi de 12,0 m (carosabil, rigola si trotuar pe ambele parti) iar pentru strada secundara ce uneste cele doua strazi principale profilul transversal va fi de 11,0 m; Fata de aceste strazi se vor trasa limitele parcelelor;

  • -      Circulatia terenurilor: trecerea din proprietatea privata a zonei adiacente strazilor principale nr. cad. 4475 si nr. cad. 4476 si a strazii de legatura în proprietatea comuna (domeniul public) în vederea extinderii retelei stradale la gabaritele stabilite prin PUG Oradea; Terenul rezervat cailor de acces se va ceda domeniului public în conditiile stabilite prin PUD ;

  • -    POT =30%, CUT = 0,5 ;

  • -      Asigurarea utilitatilor: alimentarea cu apa prin put forat, canalizarea prin rezervor vidanjabil, alimentarea cu energie electrica prin racord la reteaua electrica din zona, apa pluviala va fi colectata în rigole.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Pantea Florian

CONTRASEMNEAZĂ


Oradea, 29 septembrie 2005.

Nr.700.


SECRETAR

Florian Dacin