Hotărârea nr. 70/2005

privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajati la Consiliul Local al Municipiului Oradea - Administratia Sociala Comunitara Oradea, in cursul anului 2005.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajati la Consiliul Local al Municipiului Oradea - Administratia Sociala Comunitara Oradea, in cursul anului 2005.

Analizând raportul de specialitate nr.201.007 din data de 17 ianuarie 2005 întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajati la Consiliul Local al Municipiului Oradea - Administratia Sociala Comunitara Oradea, in cursul anului 2005,

Tinand cont de faptul ca in prezent sunt angajati ca asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav un numar de 1150 persoane,

In temeiul art. 6 pct. 2 din Hotărârea Guvernului României nr.427/2001, privind aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap;

In baza art. 38 alin. 2 lit. s) si a art. 46 alin.3 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă numărul de 1075 asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2005.

Art.2. (1) Se aprobă urmatoarele criterii care trebuiesc indeplinite pentru a avea calitatea de asistent personal, astfel:

  • a)        Certificatul medical al Comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap să fie eliberat pe perioada nedeterminata (permenent) pentru adultii cu handicap grav si pe 12 luni pentru copii cu handicap grav;

  • b)        Asistentii personali și bolnavii cu handicap grav vor avea domiciliul stabil in Municipiul Oradea

(2) In limita locurilor disponibile, vor putea fi angajati asistenti personali si pentru bolnavii cu handicap grav al caror Certificat este eliberat pe perioada determinata (12 luni, 6 luni, 3 luni) ;

Art.3. Se aprobă constituirea la nivelul Administratiei Sociale Comunitare Oradea a unui Tablou al asistentilor personali.

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea și Direcția Economică.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația Socială Comunitară Oradea,

  • -  Direcția Economică,

  • -  Se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nicușor Lăpădatu

Oradea, 27 ianuarie 2005 Nr.70.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin